Planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimas

33 psl. / 8512 žod.

Ištrauka

Planuojama ūkinė veikla – mechaninio-biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginio (MBA), skirto mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui, antrinių žaliavų ir biologiškai skaidžių atliekų atskyrimui bei biologiškai skaidžių atliekų apdorojimui biologiniu būdu, statyba. Projektinis įrenginio pajėgumas – 220 tūkst. tonų mišrių komunalinių atliekų per metus.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ver¬tinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr.82-1965, 1997, Nr.65-1533, Nr. 96-2428; 2000, Nr. 39-1092, 2005, Nr.84-3105; 2008, Nr. 81-3167; 2010, Nr. 54-2647), Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui 2011 m. gegužės 25 d. priėmus atrankos išvadą – komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginio statybai poveikio aplinkai vertinimas privalomas (Kauno RAAD 2011-05¬25 raštas Nr. KR12-1622/88).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tikslai:
1. nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai ir kitiems aplinkos komponentams bei jų tarpusavio sąveikai;
2. sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir kitiems aplinkos komponentams arba šio poveikio išvengti;
3. nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, galima pasirinktoje vietoje.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BENDRIEJI DUOMENYS4
 • 1.1. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ5
 • 1. 2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ5
 • 1. 3. INFORMACIJA APIE GAMINIUS, NAUDOJAMUS ENERGETINIUS IŠTEKLIUS7
 • 1. 4. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMAS ŽALIAVAS, CHEMINES MEDŽIAGAS8
 • 1. 5. INFORMACIJA APIE OBJEKTO VEIKLOS SĄLYGOJAMUS APLINKĄ VEIKIANČIUS FIZINIUS IR BIOLOGINIUS TERŠALUS9
 • 1. 6. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS ALTERNATYVOS11
 • 2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI12
 • 2. 1. TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ APRAŠYMAS12
 • 3. ATLIEKOS14
 • 4. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMAS POVEIKIS ĮVAIRIEMS APLINKOS KOMPONENTAMS IR POVEIKĮ MAŽINANČIOS PRIEMONĖS15
 • 4. 1. VIETOVĖS HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS15
 • 4. 1. 2. PLANUOJAMAS VANDENS SUNAUDOJIMAS16
 • 4. 1. 3. NUOTEKŲ TVARKYMAS16
 • 4. 1. 4. GALIMAS (NUMATOMAS) POVEIKIS VANDENS TELKINIAMS17
 • 4. 1. 5. POVEIKIO SUMAŽINIMO PRIEMONĖS18
 • 4. 2. APLINKOS ORAS19
 • 4. 2. 1. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMI TERŠALAI19
 • 4. 2. 2. APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO PROGNOZĖ20
 • 4. 2. 3. POVEIKIO SUMAŽINIMO PRIEMONĖS21
 • 4. 3. DIRVOŽEMIS22
 • 4. 3. 1. POVEIKIO SUMAŽINIMO PRIEMONĖS22
 • 4. 4. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ23
 • 4. 4. 1. GALIMAS (NUMATOMAS) POVEIKIS23
 • 4. 5. ETNINĖS-KULTŪRINĖS SĄLYGOS, KULTŪROS PAVELDAS23
 • 4. 6. POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMAS24
 • 5. TARPVALSTYBINIS POVEIKIS25
 • 6. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ25
 • 6.1 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAUNO REGIONE ALTERNATYVOS25
 • 6. 2. VIETOS ALTERNATYVOS27

Reziumė

Autorius
vaivai
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 10, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Asbesto ir sunkiųjų metalų poveikis sveikatai

Ekologija Prezentacija 2010 m. mokytoja
Darbo tikslas – išsiaiškinti asbesto ir sunkiųjų metalų poveikį sveikatai. Darbo uždaviniai: Išsiaiškinti kas yra asbestas ir koks jo poveikis žmogaus sveikatai. Prevencinės...

Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)

Ekologija Referatas 2016 m. inguzine
Poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) – tai konkrečios planuojamos ūkinės veiklos potencialaus poveikio aplinkai numatymo, apibūdinimo ir įvertinimo procesas, kurio pagrindinis tikslas...