Apskaitos egzamino paruoštukė

4 psl. / 3955 žod.

Ištrauka

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – visi įmonės turimi pinigai vietine ir užsienio valiuta ir jų ekvivalentai, pvz. Gryni pinigai kasoje ir bankų sąskaitose, banko čekiai, vekseliai, pašto ženklai ir kt.

Kasa – vieta, kurioje atliekamos ūkio subjekto kasos operacijos ir laikomi pinigai.

Įmonėje gali būti tik viena kasa, išskyrus atvejus, kai įmonėje yra keli geografiškai nutolę padaliniai.

Jeigu įmonėje nėra kasos, atsiskaitymai grynaisiais pinigais gali būti atliekami per atskaitingus asmenis.

Kasos patalpas patartina įrengti laikantis Vidaus reikalų ministro 2001 02 05 įsakymu Nr.49 patvirtintų kasos įrengimo rekomendacijų.

Kasoje laikomų, taip pat imamų iš kredito ir pašto įstaigų, gabenamų ir atiduodamų į kredito ir pašto įstaigas pinigų saugumą privalo užtikrinti ūkio subjekto vadovas

Kasos operacijos – grynųjų pinigų priėmimas į ūkio subjekto kasą ir išmokėjimas iš jos.

Grynieji pinigai– litų banknotai ir monetos, centų monetos arba užsienio valiutos, naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka, banknotai ir monetos.

Pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas.

Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį. Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus), išrašius kasos išlaidų orderį.

 • Pinigai priimami arba išmokami tik kasos pajamų arba išlaidų orderių išrašymo dieną.
 • Pinigai, neįforminti kasos pajamų orderiais, laikomi kasos pertekliumi ir biudžetinėse įstaigose pervedami į biudžeto pajamas, o kituose ūkio subjektuose įskaitomi į jų pajamas.
 • Draudžiama laikyti kasoje tam ūkio subjektui nepriklausančius pinigus.
 • Kasininkas išmoka pinigus tik kasos išlaidų orderyje nurodytam fiziniam asmeniui.
 • Jeigu pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį fiziniam asmeniui, kuris nėra to ūkio subjekto darbuotojas, nurodomas šio fizinio asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta.
 • Jeigu kasos išlaidų orderyje arba mokėjimo žiniaraštyje nėra pinigų gavėjo parašo, laikoma, kad pinigai neišmokėti.
 • Kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius.
 • Biudžetinių įstaigų kasos pajamų orderį pasirašo vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas, o kasos išlaidų orderį pasirašo ūkio subjekto vadovas, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir kasininkas.
 • Kasos pajamų bei išlaidų orderiuose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų – net ir patvirtintų.
 • Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą.
 • Kasos knygos privalomi rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyr. buhalterio parašai.
 • Įrašai kasos knygoje daromi dviem egzemplioriais per kalkę arba savaiminio kopijavimo popierių. Antrieji lapų egzemplioriai turi būti atplėšiami ir naudojami kaip kasininko apyskaita, pirmieji lieka kasos knygoje.
 • Trynimai ir nepatvirtinti taisymai kasos knygoje draudžiami. Taisymai turi būti patvirtinti kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais.
 • Kasos operacijos užsienio valiuta atliekamos taip pat kaip ir nacionaline valiuta, tačiau kasos pajamų ir išlaidų orderiuose priimta ir išmokėta pinigų suma įrašoma litais ir centais, bei užsienio valiuta (žodžiais ir skaitmenimis).
 • Kasos operacijos kiekviena užsienio valiuta turi būti surašytos atskirose kasos knygose.
 • Vyriausiojo buhalterio nustatyta tvarka kasininko apyskaitos gali būti sudaromos ne kiekvieną dieną, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį kiekvieno mėnesio pabaigoje.
 • Ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris privalo kontroliuoti, kad būtų tinkamai tvarkoma kasos knyga. Jo nurodymai kasininkui yra privalomi.
 • Įmonėje gali būti atskira kasininko pareigybė arba šias funkcijas vadovo įsakymu gali būti pavesta atlikti bet kuriam įmonės darbuotojui
 • Vadovas, priimdamas kasininką į darbą, privalo pasirašytinai supažindinti jį su darbo organizavimą reglamentuojančiais teisės aktais ir sudaryti su juo visiškos materialinės atsakomybės sutartį.
 • Kasininkas negali patikėti jam pavesto darbo kitiems asmenims, nors jie būtų to paties ūkio subjekto darbuotojai.
 • Kasininkas materialiai atsako už visų jo priimtų pinigų saugumą ir visus nuostolius, kuriuos ūkio subjektas gali patirti tiek dėl sąmoningų jo veiksmų, tiek dėl netinkamo arba nesąžiningo pareigų vykdymo.

Pinigų kasoje apskaita

Pinigai inventorizuojami vadovaujantis LRV nutarimu 2008-04-17 Nr.370 “Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo” (1999-06-03 nutarimo Nr. 719 nauja redakcija)

Įmonės (išskyrus biudžetines įstaigas) grynuosius pinigus turi inventorizuoti ne rečiau kaip kartą per metus prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą.

Prekybos įmonėse gryni pinigai apskaitomi ne tik įmonės kasoje, bet ir elektroniniuose kasos aparatuose.

Tvarką reglamentuoja LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 “Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”


Reziumė

Autorius
digimonsita
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Apskaita
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 3, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Apskaitos egzamino konspektas

Apskaita Konspektas 2015 m. ingridvis
Apskaitos egzamino teorijos konspektas. Pagrindinių sąvokų, terminų paaiškinimas, teoriniai apskaitos vedimo principai

UAB "X" įsipareigojimų apskaita ir analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. dangė50
Kreditoriniai įsiskolinimai, kaip ir daugelis kitų ekonominių reiškinių, išties nevienareikš-miai, jie – ir geri, ir blogi. Priklauso nuo to, kokios tos skolos ir...