Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ir analizės profesinės veiklos praktika

57 psl. / 7427 žod.

Ištrauka

Buhalterinė apskaita istoriškai yra viena iš pirmųjų informacijos gavimo sistemų ūkinei veiklai valdyti. Iš pradžių ji rinko informaciją apie ūkio materialinę būklę, tačiau plėtojantis visuomeninei gamybai, tapo labai sudėtinga informacijos sistema visoms ūkio grandims valdyti.


Nėra nė vienos įmonės, įstaigos ir organizacijos, kurioje nebūtų tvarkoma buhalterinė apskaita. Jos teikiama informacija sudaro 60-90% visos ekonominės informacijos, kuri yra būtina įmonės veiklai planuoti, analizuoti, valdyti ir garantuoti jos tęstinumą.


Apskaita atspindi kiekvieną ūkinę operaciją, duomenys apie ūkinius faktus fiksuojami, grupuojami ir apibendrinami apskaitoje taip, kad formuotųsi informaciniai rodikliai apie įmonės turtą, lėšas, jų susidarymo šaltinius, įmonės veiklos rezultatus, finansinę būklę. Ūkinės operacijos apima prekių ir kito turto pirkimą – pardavimą, paskolų ėmimą bei kreditų teikimą, paslaugų teikimą bei gavimą. Apskaita teikia informaciją apie materialinių, darbo, finansinių išteklių naudojimą įmonėje ir šia informacija aprūpina tiek įmonės vadovybę, tiek jos padalinių darbuotojus.


Neįvertinus buhalterinės apskaitos reikšmės ir jos teikiamos informacijos, padaroma daug žalos ne tik kiekvienos įmonės, bet ir šalies ekonomikai.


Nuo 2010 m. Lietuvos viešojo sektoriaus subjektai (dažniausiai biudžetinės įstaigos) privalo tvarkyti apskaitą pagal finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir tokia apskaitos sistema turi atitikti tarptautinius apskaitos standartus.


Darbo tikslas: taikant VSAFAS sutvarkyti biudžetinės įstaigos apskaitą.


Darbo uždaviniai:
 • Užregistruoti ūkines operacijas;
 • Pateikti finansinių ataskaitų rinkinį (bendrąjį žurnalą, didžiają knygą, finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, finansavimo sumų pagal šaltinį ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą);
 • Paruošti aiškinamąjį raštą.
Darbo metodai: mokslinės literatūros bei kitų šaltinių analizė, duomenų grupavimas, nagrinėjimas ir ataskaitų pildymas.


Turinys

 • 1. ĮVADAS3
 • 2. BENDRASIS ŽURNALAS1
 • 3. DARBINĖ LENTELĖ11
 • 4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA18
 • 5. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA21
 • 6. VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ) ATASKAITA24
 • 7. AIŠKINAMASIS RAŠTAS25
 • 8. LITERATŪRA33
 • 9. PRIEDAI34
 • 10. INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS35
 • 11. ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*36
 • 12. ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES38
 • 13. INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS39
 • 14. INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS41
 • 15. INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS42
 • 16. INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS43
 • 17. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ44

Reziumė

Autorius
ennija
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Finansai
Kaina
€4.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 19, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
57 psl.

Susiję darbai

Baigiamoji profesinė veiklos praktika UAB "X"

Finansai Praktikos ataskaita 2020 m. vikuteeo
Baigiamoji profesinė veiklos praktikos ataskaita, kuri buvo parašyta remiantis atlikta praktika uždarojoje akcinėje bendrovėje X. Pagrindiniai praktikos ataskaitos uždaviniai buvo pristatyti įmonės veiklą,...

Viešosios įstaigos „X“ buhalterinė apskaita

Finansai Praktikos ataskaita 2014 m. rasa13
Mano baigiamosios praktikos ataskaitoje yra pateiktos žinios, kurios dviejų mėnesių metu buvo įgytos įmonėje „Vilniaus Arkivyskupijos Ekonomo tarnybos Amatų centras“. Šią...