Viešosios įstaigos „X“ buhalterinė apskaita

45 psl. / 8460 žod.

Ištrauka

Mano baigiamosios praktikos ataskaitoje yra pateiktos žinios, kurios dviejų mėnesių metu buvo įgytos įmonėje „Vilniaus Arkivyskupijos Ekonomo tarnybos Amatų centras“. Šią ataskaitą parašiau remiantis baigiamosios praktikos metodiniais nurodymais, turimomis teorijos žiniomis.


Darbo tikslas: įgyti praktinio darbo įgūdžių; išstudijuoti įmonės, kurioje atliekama praktika, darbo metodus; susipažinti su įmonės veikla, jos įstatais, buhalterinės apskaitos organizavimu įmonėje; susipažinti su apskaitos darbuotojų pasiskirstymu darbe ir dokumentų apyvarta, apžvelgti įmonėje esamą instrukcinę medžiagą. Taip pat galutinai suformuluoti specialybės praktinio darbo įgūdžius ir pasirengti darbinei veiklai.


Darbo uždaviniai:
 1. Susipažinint su įmone, jos veikla;
 2. Susipažinimti su buhalterinės apskaitos organizavimu įmonėje;
 3. Išanalizuoti piniginių lėšų apskaitą;
 4. Išstudijuoti atsargų apskaitą;
 5. Išsiaiškinti ilgalaikio turto apskaitą;
 6. Susipažinti su darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita;
 7. Išstudijuoti sąnaudų ir pajamų apskaitą;
 8. Susipažinti su kapitalo, rezervų atidėjinių, dotacijų ir subsidijų, finansinių rezultatų apskaita;
 9. Išsiaiškinti įmonės atskaitomybę ir mokesčius.
Darbo metodai: duomenų ir dokumentų analizė bei loginės išvados.


Įgytos kompetencijos:


Atlikdama praktiką susipažinau su Viešosios įstaigos „Vilniaus Arkivyskupijos Ekonomo tarnybos Amatų centras“ buhalterine apskaita. Išanalizavau man pateiktus pirminius ir suvestinius dokumentus bei registrus. Parašiau baigiamąją praktikos ataskaitą apie įmonės veiklą, buhalterinės apskaitos organizavimą, piniginių lėšų apskaitą, ilgalaikio turto, darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaitą, sąnaudų ir pajamų apskaitą, kapitalo, rezervų atidėjimų, finansinių rezultatų apskaitą, atskaitomybę bei mokesčius.


Turinys

 • ĮVADAS.4
 • ĮMONĖS PRISTATYMAS.5
 • BUHALTERINĖS APSKAITOS ORGANIZAVIMAS ĮMONĖJE6
 • PINIGINIŲ LĖŠŲ APSKAITA8
 • Kasos operacijų apskaita.8
 • Atsiskaitymų per banką apskaita.9
 • ILGALAIKIO TURTO APSKAITA12
 • Ilgalaikis nematerialusis turtas.12
 • Nematerialiojo turto nurašymas.13
 • Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos.14
 • Nematerialiojo turto amortizacija.15
 • Ilgalaikis materialusis turtas.16
 • Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas.16
 • Ilgalaikio turto perkainojimas.18
 • Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas.18
 • Ilgalaikio materialaus turto nurašymas.20
 • Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos.21
 • DARBO LAIKO IR DARBO APMOKĖJIMO APSKAITA22
 • Analitinės darbo užmokesčio apskaitos registrai24
 • Priėmimas į darbą.24
 • Atleidimas iš darbo.24
 • SĄNAUDŲ APSKAITA25
 • PAJAMŲ APSKAITA27
 • KAPITALO APSKAITA28
 • ATSKAITOMYBĖ29
 • Finansinės atskaitomybės parengimas.30
 • Finansinės atskaitomybės sudėtis.31
 • MOKESČIAI32
 • TAIKOMOJI KOMPIUTERINĖ PROGRAMA33
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI35
 • LITERATŪROS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.36
 • PRIEDAI37
 • 1 priedas.38
 • 2 priedas.39
 • 3 priedas.40
 • 4 priedas.43
 • 5 priedas.44
 • 6 priedas.45

Literatūros sąrašas

 1. BAGDZEVIČIŪTĖ, Aušra; PETRAUSKIENĖ, Danguolė; ZAKALSLIENĖ Rita. Ilgalaikio turto apskaita ir apmokestinimas. UAB „Pačiolis“ Vilnius, 2005. ISBN 9955-04-138-2.
 2. BAGDŽIŪNIENĖ, Vitalija. Finansinės apskaitos pagrindai. Vilnius, 2004. ISBN 9986-00-388-1.
 3. BALTRŪNIENĖ, Violeta. Bendrosios darbų ir reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Vilnius, 2003. ISBN 9955-519-16-9.
 4. GUDAITIENĖ, Ona. Finansinė apskaita. Vilnius, 2002. IBSN 9955-519-12-6.
 5. IVANAUSKIENĖ A. „Buhalterinės apskaitos pagrindai“,-Vilnius, 2006m. 360p. ISBN: 9955-680-38-5;
 6. „Apskaitos programos tinklapis“ [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010 m. balandžio 30 d.]. Prieiga per internetą:

<http://www.softconsulting.lt/next.php?nr=6&select=bpa&solution_nr=178>

 • „Buhalterinis tinklapis“ [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010 m. balandžio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.buhalteris.lt/index.php?cid=2670&new_id=718>;
 1. „Įmonės tinklapis“ [interaktyvus]. [Žiūrėta 2011 m. kovo 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.amatuc.lt/>;
 2. „Sodros tinklapis“ [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010 m. balandžio 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.sodra.lt/index.php?cid=1510>
 3. „Verslo apskaitos standartai [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010 m. balandžio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.aat.lt/index.php?id=14>;
 4. „Viešoji įstaiga“ [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010 m. balandžio 23 d.]. Prieiga per internetą:http://skelbimas.lt/istatymai/viesuju_istaigu_istatymas.htm;
 5. „VMI tinklapis“ [interaktyvus]. [Žiūrėta 2010 m. balandžio 25 d.]. Prieiga per internetą: http://www.vmi.lt/lt/
 6. Paskaitų metu naudota medžiaga.

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Finansai
Kaina
€4.90
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 12, 2023
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai

Apskaitos praktikos ataskaita UAB "X"

Finansai Praktikos ataskaita 2014 m. aurelijad
Praktika buvo atlikta UAB „Inkamus“. Praktikos trukmė – 18 savaičių, nuo 2013-01-06 iki 2011-05-11. Įmonė įkurta 2001 m. Kauno mieste. Veiklos...

Apskaita su programa Finvalda

Finansai Referatas 2015 m. zenyte2013
Darbo tikslas yra pagal pateiktus duomenis parengti UAB SVAJONĖ finansinę atskaitomybę. Darbo tikslui pasiekti yra iškeliami uždaviniai:- Suvesti visus sąskaitų likučius;-...