Ekonomika ir verslas / Finansai

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

0 atsiliepimų
Autorius:
ĮVADAS
Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau ir išorinei aplinkai. Tiek privatiems fiziniams asmenims, tiek juridiniams savo finansines lėšas investuoti į įmonę patariama tik tuomet, jei investuotojas yra susipažinęs su tos įmonės veikla ir jos finansinėmis galimybėmis bei problemomis, kurios atspindimos įmonės pateikiamoje finansinėje atskaitomybėje.
Tekstilės ir aprangos pramonės sektorius Lietuvos pramonėje užima svarbią vietą. Siuvimo pramonės sektoriui labai svarbios tiek vidaus, tiek išorės investicijos jos veiklai gerinti. Taigi, įmonės, siekiančios pritraukti papildomas išorės investicijas, turi pateikti teisingai pagal vietos ar tarptautinius verslo apskaitos standartus parengtas ir dažniausiai auditorių patvirtintas finansines ataskaitas, į kurias žvelgdamas investuotojas galėtų spręsti apie įmonės finansinę būklę ir priimti ar atmesti investavimo į įmonę, kurios finansinės ataskaitos buvo analizuotos, galimybę. Darbe pasirinkta analizuoti tris sėkmingai veikiančias stambias Lietuvos siuvimo sektoriaus bendroves, kad būtų galima tarpusavyje palyginti jų finansinę būklę ir potencialiems investuotojams pristatyti vidutinius sėkmingai veikiančių Lietuvos siuvimo įmonių finansinius rodiklius.
Darbo objektas – UAB,,Siule“, UAB,,SSS“, ir UAB,,Vilna“ finansinė atskaitomybė bei praktikos atlikimo įmonė UAB,,BDO auditas ir apskaita“.
Darbo tikslas: Pristatyti UAB,,BDO auditas ir apskaita“, kurioje buvo atliekama praktika, taip pat išanalizuoti, įvertinti ir palyginti įmonių: UAB,,Siule“, UAB,,SSS“, ir UAB,,Vilna“ finansinę būklę bei pateikti investuoti norinčiam asmeniui pasiūlymą.
Darbo uždaviniai: Įvardintam tikslui pasiekti buvo išsikelti šie darbo uždaviniai:
• Pristatyti praktikos atlikimo vietą - UAB,,BDO auditas ir apskaita“.
• įvertinti įmonių finansinį stabilumą, išteklių naudojimo efektyvumą, išsiaiškinti itin reikšmingų pokyčių priežastis;
• įvertinti įmonių veiklos efektyvumą, tirti pinigų srautus ir prognozuoti jų kitimo
tendencijas;
• palyginti įmonių veiklos efektyvumus, pateikti pasiūlymą investuotojui ir darbo gale pateikti išvadas.
Darbo metodai ir panaudoti šaltiniai. Rengiant darbą buvo naudojami analizės, palyginimo, vertinimo metodai. Remtasi UAB,,BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinės atskaitomybės duomenimis.
Darbo struktūra. Pirmiausia pristatoma bendrovė, kurioje buvo atliekama praktika - UAB,,BDO auditas ir apskaita“. Kitoje darbo dalyje atliekama jos audituojamų, Lietuvoje veikiančių stambių tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė ir jų tarpusavio palyginimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12433 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • 1. BDO CHARAKTERISTIKA6
 • 1.1. Tarptautinis BDO organizacijų tinklas6
 • 1.2. BDO auditas ir apskaita, UAB7
 • 2. UAB „Siule“, UAB„SSS“ ir UAB„Vilna“ FINANSINĖ ANALIZĖ10
 • 2.1. UAB „Siule“, UAB„SSS“ ir UAB„Vilna“ finansinės padėties ataskaitos analizė.10
 • 2.1.1. UAB „Siule“ finansinės padėties ataskaitos analizė10
 • 2.1.2. UAB„SSS“ finansinės padėties ataskaitos analizė12
 • 2.1.3. UAB„Vilna“ finansinės padėties ataskaitos analizė13
 • 2.2. UAB „Siule“, UAB„SSS“ ir UAB„Vilna“ bendrųjų pajamų ataskaitos analizė14
 • 2.2.1. UAB „Siule“ bendrųjų pajamų ataskaitos analizė14
 • 2.2.2. UAB„SSS“ bendrųjų pajamų ataskaitos analizė15
 • 2.2.3. UAB„Vilna“ bendrųjų pajamų ataskaitos analizė.16
 • 2.3. UAB „Siule“, UAB„SSS“ ir UAB„Vilna“ pinigų srautų ataskaitos analizė17
 • 2.3.1. UAB „Siule“ pinigų srautų ataskaitos analizė17
 • 2.3.2. UAB„SSS“ pinigų srautų ataskaitos analizė18
 • 2.3.3. UAB„Vilna“ pinigų srautų ataskaitos analizė19
 • 2.4. UAB „Siule“, UAB„SSS“ ir UAB„Vilna“ likvidumo rodiklių analizė19
 • 2.4.1. UAB „Siule“ likvidumo rodiklių analizė19
 • 2.4.2. UAB„SSS“ likvidumo rodiklių analizė20
 • 2.4.3. UAB„Vilna“ likvidumo rodiklių analizė21
 • 2.5. UAB „Siule“, UAB„SSS“ ir UAB„Vilna“ pelningumo rodiklių analizė21
 • 2.5.1. UAB „Siule“ pelningumo rodiklių analizė22
 • 2.5.2. UAB„SSS“ pelningumo rodiklių analizė23
 • 2.5.3. UAB„Vilna“ pelningumo rodiklių analizė24
 • 2.6. UAB „Siule“, UAB„SSS“ ir UAB„Vilna“ skolos rodiklių analizė25
 • 2.6.1. UAB „Siule“ skolos rodiklių analizė26
 • 2.6.2. UAB„SSS“ skolos rodiklių analizė26
 • 2.6.3. UAB„Vilna“ skolos rodiklių analizė27
 • 2.7. UAB „Siule“, UAB„SSS“ ir UAB„Vilna“ turto panaudojimo efektyvumo rodikliai Error! Bookmark not defined.
 • 2.7.1. UAB „Siule“ turto panaudojimo efektyvumo rodikliai28
 • 2.7.2. UAB„SSS“ turto panaudojimo efektyvumo rodikliai29
 • 2.7.3. UAB„Vilna“ turto panaudojimo efektyvumo rodikliai30
 • 2.8. UAB „Siule“, UAB„SSS“ ir UAB„Vilna“ palyginimas31
 • IŠVADOS36
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS37
 • PRIEDAI38