Kauno marių regioninio parko įvertinimas ekologiniu aspektu

24 psl. / 5757 žod.

Ištrauka

Ekologai yra įrodę, kad konkuruojanti įvairovė gamtoje didina ekosistemą, atsparumą besikeičiančioms aplinkos sąlygoms. Bet daugelis žmoniu net nežino kas per daiktas yra ekologija.

Ekologijos terminą įvedė vokiečių biologas darvinistas Ernstas Haeckelis. 1935 metais Arthur Tansley, britų ekologas, sukūrė terminą ekosistema - interaktyvi sistema tarp biocenozės (gyvųjų organizmų grupės) ir jų biotopo (aplinkos, kurioje jie gyvena). Ekologija tapo ekosistemų mokslu. Tarptautinių žodžių žodynas nurodo, kad ekologija mokslas, tiriantis organizmų ir jų bendrijų santykius su aplinka.

Visi gyvieji organizmai prisitaikę gyventi savo buveinėse arba gyvenamojoje aplinkoje ir yra susiję vienas su kitu. Be to jie labai priklauso nuo kai kurių aplinkos veiksnių. Ekologijos tyrimo kryptys yra rūšių populiacijų dinamika – pasiskirstymas ir tarpusavio sąveika individų, populiacijų ir šiek tiek aplinkos aspektais. Tiriamos nykstančios rūšys, plėšrūno-aukos santykiai, buveinių (gyvenamosios erdvės) vientisumas, taršos poveikis populiacijoms, įskaitant žemėtvarkos projektų vystymo galimo poveikio rūšims analizes. Ekologijos taikymo sritys yra gamtos (aplinkos) apsauga, žemės ūkis, kai kurios pramonės šakos.

Darbo problema. Regioninis parkas yra įsikūręs vidurio Lietuvoje, šalia Kauno miesto. Kauno marių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio kompleksą, didžiąsias atodangas, užlietas Nemuno intakų žiotis, unikalų Pažaislio vienuolyno architektūrinį kompleksą, Kauno marių gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, ypač vertingą Gastilionių mišką su miegapelių populiacija bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. 1997 m. įkurta Kauno marių regioninio parko direkcija.

Kauno marių regioninio parko sausumos ir vandens ekosistemas vienaip ar kitaip veikia eilė antropogeninių faktorių. Žmogus savo poreikiams tenkinti naudoja gamtos išteklius, tarp jų ir žemės gelmes. Visuomenės materialinės gerovės vystymosi tempus lemia ir nacionalinių gamtinių resursų kiekiai bei jų kokybinė sudėtis. Ūkinės veiklos vystymasis neišvengiamai susijęs su vietinių naudingųjų iškasenų eksploatacija. Regioniniame parke esantys du smėlio ir žvyro telkiniai yra sietini su aliuvinėmis nuogulomis. Žąsmos ir Rumšiškių telkiniai yra marių dugne, kurių eksploatacijos sąlygos gamtosauginiu požiūriu yra nepalankios. Telkinių eksploatacija gali suaktyvinti geologinius procesus, vykstančius upės vagoje ir gali turėti neigiamos įtakos Kauno HE stabilumui.

Darbo tikslas. Ekologiniu aspektu įvertinti Kauno marių regioninio parko sausumos ir vandens ekosistemas

Darbo uždaviniai:

1. Aptarti Kauno marių regioninio parko (sausumos ekosistema) biotopą ir biocenozę;

2. Išnagrinėti Kauno marių (vandens ekosistema) biotopą ir biocenozę;

3. Nustatyti ekologinės problemas ir aplinkosaugą aprašomose ekosistemose;

4. Išanalizuoti pasirinktų ekosistemų saugomas buveines ir rūšis (Natura 2000).

Darbo metu taikyti metodai. Mokslinės literatūros ir periodinių leidinių analizė; internetinės informacijos šaltinių analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. BIOSFERA TEORINIU ASPEKTU4
  • 1.1. Biosferos apibūdinimas4
  • 1.2. Biosferų sferų sluoksniai5
  • 2. KLIMATO POVEIKIS CHEMINIAMS PROCESAMS BIOSFEROJE IR JO REIKŠMĖ10
  • 2.1. Klimato kitimo apibūdinimas10
  • 2.2. Klimato poveikis cheminimas procesams biosferos sferų sluoksniuose11
  • IŠVADOS24
  • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 9, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Alytaus rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Referatas 2013 m. geisa
Tyrimo aktualumas. Ekologija šiandien dienai yra ypatingai aktuali, juk vien tik pasižiūrėkime kiek parduotuvės pateikiamų ekologiškų prekių, tai ne tik maistas, bet ir...

Kruonio miestelio aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Referatas 2014 m. pantera21
Ekologija - mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų tarpusavio santykius ir jų santykius su gyvenamąja aplinka. Šis mokslas nagrinėja organizmų, rūšių, jų populiacijų, bendrijų bei...

Gyvūnų gerovė ekologiniuose ūkiuose

Ekologija Referatas justyyyynka
Visuomenėje vyraujantys požiūriai į gyvenimo būdą, pasaulėžiūra ir iš to gimstantys teisiniai aktai lemia įvairių krypčių ekologinės gamybos plėtrą. Šiandien žemės ūkis...

Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Tyrimas 2014 m. studentė17
Darbe pristatoma Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas. Pateikiama informacija apie Kauno rajono vandens kokybę, oro taršą. Pateikiama bendroji rajono charakteristika.

Kauno rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Prezentacija 2014 m. studentė17
Darbe trumpai pristatoma Kauno rajono aplinkos ekologinė situcija. Apžvelgiami oro ir vndens kokybė. Pateikiamos Kauno rajono saugomos teritorijos, objektai ir lankytinos vietos.