Teisinės bazės susisteminimas. Nuotekų valymo įrenginio įdiegimas

15 psl. / 3100 žod.

Ištrauka

                      Pagal Lietuvos Respublikos vandens įstatymą įsigaliojusį 1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474, naujausiu įstatymo pakeitimu 2009 m. gruodžio 28 d.: nuotekos apibrėžiamos – žmogaus buityje, ūkinėje ar gamybinėje veikloje naudotas ir papildomai užterštas, taip pat į teritorijas patenkantis kritulių vanduo, kurį naudotojas arba teritorijų savininkas, naudotojas ar valdytojas tam skirtais inžineriniais įrenginiais išleidžia į gamtinę aplinką arba kitiems asmenims priklausančią nuotekų surinkimo sistemą.

Buitinės nuotekos – nuotekos, kurios susidaro gyventojų namų ūkio tikslams naudojant vandenį (pvz., skalbimo, indų plovimo, maisto gaminimo, prausimosi, tualetų nuotekos ir pan.). Buitinėms nuotekoms taip pat gali būti priskiriamos nuotekos, susidarančios naudojant vandenį įmonių/įstaigų/organizacijų darbuotojų buitiniams poreikiams, jeigu jos surenkamos ir išleidžiamos (į aplinką ar kitiems asmenims priklausantį nuotakyną) atskirai nuo kitų objekte susidarančių nuotekų;

Tarša – dėl žmogaus veiklos tiesioginis ar netiesioginis medžiagų ar energijos patekimas į vandenį, orą ar žemę, galintis padaryti žalingą poveikį žmonių sveikatai, vandens ar žemės ekosistemų, priklausomų nuo vandens ekosistemų, kokybei, taip pat galintis padaryti žalą materialiajam turtui ir (arba) aplinkai ir (arba) apriboti galimybes teisėtai naudotis aplinka. Nuotekų valymo įrenginiai – inžinerinių įrenginių kompleksas, skirtas nuotekoms valyti.

Vienas iš pagrindinių įsakymų yra Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408, kuris nustato kokie yra galimi vandens valymo įrenginiai, jų rūšys, taip pat, kokia yra jų paskirtis.                                                         Naujai projektuojami/statomi/gaminami nuotekų valymo įrenginiai ir (arba) atskiri jų elementai turi atitikti galiojančias technines specifikacijas ir nuotekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti sudarytos sąlygos aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti (įrengiamos reikalavimus atitinkančios kontrolės vietos su reikalinga įranga bei užtikrinamas laisvas priėjimas prie jų).


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Grafinis teisės aktų susisteminimas4
 • 2. ES teisės aktų nurodymas5
 • 3. Svarbiausi punktai iš Lietuvos Respublikos teisės aktų6
 • 3.1. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas6
 • 3.2 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas7
 • 3.3 Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas9
 • 3.4 Aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 40811
 • 3.5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 1 d.12
 • 3.6. Kiti LR teisės aktai13
 • IŠVADOS14

Reziumė

Autorius
inguzine
Tipas
Referatas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 20, 2018
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Miesto procesų valdymas. Trakų miestas

Inžinerija Referatas 2011 m. mangustus
Trakai yra Lietuvos turizmo simbolis, panašiai kaip Venecija Italijoje ar Sankt Peterburgas Rusijoje. Lygiai taip pat Trakai yra buvę valstybės valdovų rezidencija, miestas...

Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas

Inžinerija Laboratorinis darbas zivylka
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo įranga projektuojama 4 aukštų gyvenamajam namui su rūsiu. Pastate yra įrengta 12 butų, kuriose gyvena po 4 žmones, t.y....