Organizacijos kultūros įtaka slaugos rezultatams

14 psl. / 2553 žod.

Ištrauka

Problemos aktualumas. Šiuolaikinėje visuomenėje didelis dėmesys yra skiriamas kultūrai. Pastaraisiais metais tampa svarbi ne tik pavienių asmenų, grupių ar tautų kultūra, bet ir organizacijų kultūra. Nuolat keičiasi bendravimas ir bendradarbiavimas tarp įvairių visuomenės grupių, regionų, šalių. Vis dažniau organizacijų vadovų ir kitų darbuotojų kalbose girdime terminą „organizacijos kultūra” (Bukartienė, 2012). Organizacinė kultūra dažniausiai apibrėžiama, kaip bendrų esminių įsitikinimų modelis, skirtas spręsti  grupės  prisitaikymo prie išorės ir vidinės integracijos problemas ir turi būti perduodamas naujiems grupės nariams kaip teisingas būdas suprasti  problemas (Strazdienė, 2014).  Bet kadangi ši sąvoka plati ir sudėtinga, todėl vienareikšmiškai nusakyti jos turinį ir  jos svarbą organizacijai gana sunku.

Sveikatos priežiūros organizacijos yra vienos iš sudėtingiausių organizacijų, kurias žmogus kada nors bandė valdyti. Šis sudėtingumas kyla dėl profesijų santakos (pvz., gydytojų, slaugytojų, administratorių) ir kitų suinteresuotųjų šalių (pvz., pacientų ir vyriausybės) nepakankamos bei sudėtingos komunikacijos ir skirtingų tikslų suderinamumo. Ieškodamos šių problemų sprendimo būdų, įstaigos remiasi kolektyviniu ugdymu, padedančiu formuoti tam tikras bendras vertybes bei nuostatas, kurios yra labai svarbios organizacinei kultūrai (Zavackienė, Čiegis, 2014). Taip pat organizacinės kultūros reikšmė ypatingai pabrėžiama sveikatos priežiūros organizacijų reformų kontekste. Sveikatos priežiūros organizacijų vadovai turi pripažinti, kad aplinkos pokyčiai vyksta nuolatos, todėl siekiant užtikrinti darbo našumą vadovai privalo atkreipti dėmesį į iškylančias organizacinės kultūros problemas, turi gebėti įvertinti savo organizacijos organizacinės kultūros ypatumus (Jankauskienė, 2007).

Norint suprasti organizacijos kultūros svarbą organizacijose reikia suprasti vertinimo aspektus, žinoti vertinimo metodus bei gerinimo galimybes. Organizacijos kultūros vertinimas bei gauti rezultatai gali pasitarnauti tobulinant organizacijos veiklą, siekiant didesnio veiklos efektyvumo, kuriant palankią organizacijos kultūrą. Siekiant užtikrinti organizacijos kultūrą svarbiausias vaidmuo tenka medicinos personalui. Nuo jų darbingumo, geranoriškumo priklauso saugios aplinkos pacientams kūrimas (Malinauskaitė, 2012).

Probleminiai tyrimo klausimai: Ar tinkama organizacijos kultūra pagerina slaugos rezultatus? Kokios yra sąsajos tarp organizacinės kultūros ir pasiektų slaugos rezultatų?

Tyrimo tikslas – Išanalizuoti organizacinės kultūros įtaką slaugos rezultatams

Tyrimo objektas – organizacinės kultūros įtaka slaugos rezultatams

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti mokslo informacijos šaltinis apie organizacinės kultūros sampratą ir slaugytojų darbo organizavimo ypatumus
 2. Išsiaiškinti ar tinkama organizacinė kultūra pagerina slaugos rezultatus
 3. Nustatyti organizacinės kultūros sąsajas su pasiektais slaugos rezultatai

Tyrimo metodai:

 1. Mokslo informacijos šaltinio analizė taikant abstrakcijos, apibendrinimo ir analizės teorinius metodus.

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • 1. ORGANIZACINĖS KULTŪROS SAMPRATA6
 • 1.1. Organizacinės kultūros sąvokos apibrėžimas, struktūra ir paskirtis6
 • 2. SLAUGYTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMO YPATUMAI8
 • 2.1. Slaugytojų teikiamos paslaugos8
 • 2.2. Organizacijos kultūros įtaka slaugytojų veiklai ir slaugos rezultatams9
 • IŠVADOS12
 • MOKSLO INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
monila
Tipas
Referatas
Dalykas
Medicina
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 28, 2019
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Mikroklimato įtaka žmogaus sveikatai

Medicina Referatas donatak
Aplinka, kurioje gyvename, turi neabejotiną įtaką gyventojų sveikatai. Žmogus savo veikla gali keisti aplinką. Esant neįprastiems fizikiniams, cheminiams ar socialiniams dirgikliams, sutrinka tam...

Slaugos praktika Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje

Medicina Praktikos ataskaita 2014 m. rimantej
Iš istorijos žinoma, kad Lietuvos žmonėmis – sergančiaisiaisirsenaisbuvo rūpinamasi–slaugomanamuoseiršpitolėsepriebažnyčių.Profesionaliaiparengtųslaugųnebuvo,šįdarbąatlikdavovienuolės,beikaimo„bobutės“.Seniaižinoma,kadgeriausiasveikatos– slaugospriežiūrostarnybapasaulyjeyrašeima. Slaugytidaugelįmetųsergančiuslėtinėmisligomisligoniusnamieyrasunku.Jiemsreikiasudarytisąlygas,labiausiaiatitinkančiassveikatosbūklę:taipadedagalutinaiišgydytiligoniusposunkiųligų(pvz.Miokardoinfarkto,širdiesveiklosnepakankamumo,traumų)irapsaugotinuogalimųligoskomplikacijų.Sergamaįvairiomislėtinėmisligomis,iškuriųlabiausiaipaplitusiospiktybiniainavikai,širdiesirkraujagysliųsistemos,kvėpavimo, virškinimoorganųirmedžiagų apykaitosligos. Sergantisžmogusturibūtislaugomasatsižvelgiantnetikįligą,jossunkumą,ligonioamžių,betirįindividualiasjosavybes,poreikius.Taigi,slaugytojasturirūpintisirliga,irligonioporeikiųtenkinimu,atitinkamųreikalųtvarkymu.Slaugytojasturibūtikantrusirištvermingas,įligonįžiūrėtipalankiaiirjautriai,nereikštipasibjaurėjimo,vengtineatsargiųposakių,stengtispalaikytiligoniogerąnuotaikąirtikėjimą.Ligapažeidžialigonįnetikfiziškai,betveikiairemociškaibeipsichologiškai.Jisnerimaujadėlsavogyvybės,jaučiapasikeitusiągyvenimosituaciją,priklausomumąnuoaplinkinių,turiatsisakytiankstesniųįpročiųirt.t.Neabejotinaijopsichikągalitraumuotiirnetinkamitarpusaviosantykiai,pernelygdidelissituacijosdramatizavimas,nepakankamasdėmesysar,atvirkščiai,pernelygdidelisrūpinimasisjuo. Kaikurieligoniaipasidaro pesimistai, kaprizingi, per daug gilinasiįligą,perdedasavopojūčius.Tokiepsichiniai–emociniaisutrikimaigalinepalankiaiveiktiįvairiųorganųbeisistemųveiklą,taikomplikuojabūklę,irgalimybępasveikti.Labaisvarbusužadintiligoniovaliąirnorąpasveikti.Betnereikiasudarytiklaidingųirnepagrįstųiliuzijų,pieštišviesiųperspektyvų,jeigukalbamaapieneišgydomąligą. Taigikiekvienasslaugantisligonįžmogusturijaustisesąsgydytojopadėjėjasirvykdytijopaskyrimus,atsižvelgtiįrealiasfizinesligoniogalimybesiramžių,psichologiškaijįparemti, beivisapusiškaipažintipacientąir jo...

Virškinimo ligomis sergančių ligonių slauga

Medicina Referatas 2016 m. migluze
Virškinimo organų sistema susideda iš daugybės įvairių organų, kurių pagrindinė funkcija – aprūpinti organizmą energetinėmis ir plastinėmis medžiagomis. Virškinimo organų sistema...