UAB „Elektros automatika“ (Elektros įrenginių eksploatavimo įmonė) verslo planas

17 psl. / 4197 žod.

Ištrauka

Skirtingose įmonėse nėra identiškų ekstremalių situacijų valdymo planų sistemų, nes kiekviena įmonė šią sistemą formuoja ir turi planą atsižvelgdama į tikėtinas grėsmes, į savo šalies, miesto, rajono geografinę ir geopolitinę padėtį, į visuomenės struktūrą, į politikos formavimo, viešojo administravimo, teritorinio administracinio suskirstymo, teisinio reglamentavimo specifiką, į finansines galimybes ir kitus svarbius faktorius. Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriame identifikuoti UAB „Elektros automatika“ (Elektros įrenginių eksploatavimo įmonės) teritorijoje galintys kilti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka, nustatyti ekstremaliųjų įvykių, šios įmonės rizikos lygio susidariusių ekstremaliųjų situacijų valdymo vykdytojai, aprašyta valdymo tvarka bei pagrindinės valdymo priemonės.

Darbo objektas. Ekstremalių situacijų valdymo planas.

Darbo tikslas: Parengti UAB „Elektros automatika“ (Elektros įrenginių eksploatavimo įmonės) ekstremalios situacijos valdymo planą.

Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti bendruosius nuostatus (plano tikslas, ūkio subjekto trumpas apibūdinimas, plane vartojamos sąvokos ir santrumpos);

 2. Remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Ekstremaliųjų įvykių kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 nutarimu Nr. 241 nustatyti galimus pavojus;

 3. Nurodyti perspėjimo ir informavimo apie gresiantį ar susidariusį įvykį organizavimą, bei keitimosi informacija apie įvykį tvarką ir įmonės darbuotojų apsaugą gresiant ar susidarius įvykiui;

 4. Atlikti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę;

 5. Nustatyti rizikos lygį ir jos priimtinumą;

 6. Pateikti baigiamuosius nuostatus.

Darbe taikyti metodai: dokumentų analizės metodas, sisteminės analizės metodas.


Turinys

 • TURINYS
 •  
 • ĮVADAS……………………………………………………………………………… ………3
 • BENDROSIOS NUOSTATOS4
 • GRESIANTYS ĮVYKIAI5
 • III. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANTĮ AR SUSIDARIUSĮ ĮVYKĮ ORGANIZAVIMAS6
 • KEITIMOSI INFORMACIJA APIE ĮVYKĮ TVARKA6
 • UAB „ELEKTROS AUTOMATIKA“ (ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO ĮMONĖS) DARBUOTOJŲ APSAUGA GRESIANT AR SUSIDARIUS ĮVYKIUI6
 • GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ8
 • VII. Rizikos lygio ir JOS priimtinumo nustatymas13
 • VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS15
 • IŠVADOS16
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Literatūros sąrašas

INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

 1. MOCKIENĖ, E. Civilinė sauga. Šiauliai: Šiaulių kolegijos Leidybos centras, 2007.
 2. Kučinskas, S. Civilinė sauga. Klaipėda, 2009. - ISBN 978-9955-18-523-9.
 3. PITRĖNAITĖ, B. Ekstremalių situacijų valdymo veiksmingumo didinimas Lietuvoje // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai, 2009. Nr. 19 (4).
 4. Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 471. Valstybės žinios, 2002, Nr. 93-4026. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 18 d.] prieiga per internetą: http://www.vstt.lt/VI/files/File/Mokymu_medziaga/Mokymo%20medziaga/Zalioji%20inspekcine%20veikla/Teises%20aktai%202/Aplinkai%20padarytos%20zalos%20apskaiciavimo%20metodika.doc
 5. Civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymas. 2009 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-635 Vilnius. Valstybės žinios, 1998, Nr. 115-3230; 2000, Nr. 61-1805; 2003, Nr. 73-3351; 2004, Nr. 28-872, Nr. 163-5941; 2006, Nr. 72-2691. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 18 d.] prieiga per internetą: http://gaisrine.siauliai.lt/wp-content/uploads/2012/01/civilines-saugos-istatymo-pakeitimo-istatymas-09.doc
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisija. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 18 d.] prieiga per internetą: http://www.civilinesauga.lt/index.php?-1980747206
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 241 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo". Valstybės žinios, 2006, Nr. 29-1004; Žin., 2011, Nr. 107-5059. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 18 d.] prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=405351
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2010, Nr. 125-6425. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 18 d.] prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=384076&p_query=&p_tr2=
 9. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas. Valstybės žinios, 1998, Nr. 115-3230; Žin., 2009, Nr. 159-7207. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 18 d.] prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363858
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1502 „Dėl gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 18 d.] prieiga per internetą: http://www.lrv.lt/bylos/Teises_aktai/2010/10/16480.doc
 11. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. [žiūrėta 2014 m. Lapkričio 18 d.] prieiga per internetą: http://www.vpgt.lt/index.php?585533946
 12. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1-134. Valstybės žinios, 2010, Nr. 46-2236. „Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą“. [žiūrėta 2014 m. lapkričio 18 d.] prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=370290&p_query=&p_tr2=2
 13. Valstybinio audito ataskaita. Ekstremalių situacijų valdymo organizavimas. [žiūrėta 2014 m. Lapkričio 18 d.] prieiga per internetą: http://www.vkontrole.lt/failas_senas.aspx?id=2926


Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Verslo planas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 9, 2023
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Kaimo turizmo sodybos „GILVYTIS“ verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. 1paslaptis
BUVO ĮVERTINTAS DEŠIMTUKU. Kaimo turizmas tampa svarbia regiono – apskrities - rajono plėtros kryptimi, nes Lietuvoje esti gana ryškūs regioniniai ekonominių, demografinių, infrastruktūros...

UAB "Kompiuteriniai tinklai" verslo planas

Ekonomika Verslo planas 2013 m. rasa13
Verslo plane buvo išanalizuota būsima įmonės veikla, pateikta projekto esmė, organizacinė ir valdymo struktūra, finansinis ir marketingo planas. Išstudijavus įmonės pareigybių specifiką, taip...

Verslo planas UAB "Cukrainė" galimybių studija

Ekonomika Verslo planas kursiniaidarbai
Galimybių studijos apibrėžimas įvairiuose literatūros šaltiniuose pateikiamas skirtingai: Galimybių studija – tai detali numatomo įgyvendinti projekto analizė, kurios metu išnagrinėjami bei įvertinami visi...

Inžinerinės ekonomikos verslo planas: autoservisas

Ekonomika Verslo planas 2018 m. karolis00
Verslo planas, kuriama svarstoma atidaryti autoservisa su galimybe plėstis. Pateikiami visi argumentai, paskaičiuojamos turimos pajamos, kiek pajamų trūksta, visi kaštai. Apskaičiuojamas galimas pelnas,...