Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas.Šiuolaikiniame pasaulyje vis daugiau organizacijų yra orientuotos į savo veiklos sėkmę, jos gerinimą, paslaugų kokybiškumą ir išskirtinumą, apie tai siekiant pranešti kuo platesnėms auditorijoms. Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių organizacijos sėkmę, jos žinomumą yra organizacijos įvaizdis. Daugelis organizacijų, supratusios įvaizdžio reikšmę,žino, kad įvaizdis yra tas veiksnys, kuris nusako įvairių žmonių grupių nuomonę, jų požiūrį į konkrečią organizaciją, instituciją ar firmą, nepriklausomai, ar tai yra viešojo sektoriaus, ar privataus sektoriaus, organizacija. Norint palankiai reprezentuoti organizaciją, būtina suprasti, jog tik numatytų tikslų ir konkretaus plano dėka bus užtikrinamas ir norimas organizacijos įvaizdis. Palankus organizacijos įvaizdis – tai didelė investicija į organizacijos ateitį.

          Temos naujumas. Įvaizdis ir jo teikiama nauda pripažįstama ne tik privataus sektorių organizacijų, tačiau ir viešojo sektoriaus institucijų. Lietuvos mokslininkai palyginus retai analizuoja įvaizdį –paminėtini Drūteikienė, (2002), kurityrinėjo įvaizdžio sampratą bei jo valdymo mechanizmą, taip pat plačiau įvaizdį analizavo Čeikauskienė (1997), Taljūnaitė (2001) ir kiti autoriai. Viešojo sektoriaus institucijos turi skirti daug dėmesio savo įvaizdžio palaikymui, formavimui, nespiliečių pasitikėjimas viešojo  sektoriaus institucijomis Lietuvoje yra žemas. Remiantis naujausiais visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimo centro „Vilmorus“ (2014) duomenimis, visuomenė labiausiai nepasitiki Vyriausybe, Seimu ir partijomis.

          Kauno rajono savivaldybė yra biudžetinė įstaiga, kuriai būtina formuoti teigiamą įvaizdį ir tinkamai jį valdyti bei išlaikyti, kadangi ši institucija yra atskaitinga visuomenei, ji atstovauja rajono bendruomenės interesus. Dėl to, jog savivaldybės įvaizdžiui yra skiriama mažai dėmesio, jo niekas dar netyrė, todėl buvo atliktas empirinis tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti visuomenės ir darbuotojų nuomonę apie Kauno rajono savivaldybės įvaizdį ir jo valdymą.

          Darbo problema. Pagrindinė darbo problema yra tokia, jog nėra aišku, koks yra Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio mechanizmas ir koks yra pats institucijos įvaizdis.

          Darbo objektas– organizacijos įvaizdis ir jo valdymas.

          Darbo dalykas– Kauno rajono savivaldybės įvaizdis ir jo valdymo sistema.

          Darbo tikslas– ištirti Kauno rajono savivaldybės įvaizdį ir jo valdymo sistemą.

          Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti  teorinius organizacijos įvaizdžio aspektus.
 2. Pagrįsti Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos tyrimo metodiką.
 3. Atlikti empirinį Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos tyrimą bei išanalizuoti šio tyrimo rezultatus.

          Darbo metodai.Darbe taikyti šie metodai: mokslinės literatūros analizė, pusiau struktūruotas interviu, anketinė apklausa, aprašomosios statistikos metodai. Atliekant mokslinės literatūros analizę išsiaiškinta organizacijos įvaizdžio samprata, tipai, identitetas, organizacijos įvaizdžio formavimo procesas bei jo svarba, viešojo sektoriaus institucijų įvaizdžio specifika bei viešųjų ryšių vaidmuo įvaizdžio valdyme. Pusiau struktūruoto interviu su Kauno rajono savivaldybės Tarybos sekretoriate dirbančiu mero patarėju metu surinkti duomenys apie Tarybos sekretoriato funkcijas ir uždavinius ir kiti su Kauno rajono įvaizdžiu ir jo valdymu susiję klausimai. Taikant apklausos metodą ištirta Kauno rajono savivaldybės darbuotojų ir visuomenės nuomonė apie šios institucijos įvaizdį ir jo valdymo sistemą. Surinktų duomenų analizei pritaikyti aprašomosios statistikos metodai.

Darbo struktūra. Bakalauro baigiamojo darbo įvade pagrindžiamas temos naujumas ir aktualumas, įvardijama keletas mokslininkų, kurių darbai baigiamajame darbe analizuojami plačiau. Pirmajame darbo skyriuje aptarta organizacijos įvaizdžio samprata, įvaizdžio tipai, organizacijos identitetas, organizacijos įvaizdžio formavimo procesas, įvaizdžio svarba viešojo sektoriaus institucijoms bei viešųjų ryšių svarba organizacijoje valdant jos įvaizdį. Antrajame darbo skyriuje pagrindžiama atlikto empirinio tyrimo metodika bei analizuojami atliktų interviu ir apklausų duomenys.Darbo pabaigoje pateikiamos baigiamojo darbo išvados bei, atsižvelgiant į gautas išvadas, siūlomos rekomendacijos.

Darbą sudaro 66 puslapiai, 17 paveikslų, 3 priedai, panaudoti52 literatūros šaltiniai, iš kurių daugiausiai mokslinių straipsnių. 

Darbo tipas:
Apimtis:
16390 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS10
 • 1. TEORINIAI INSTITUCIJOS ĮVAIZDŽIO ASPEKTAI12
 • 1. 1. Organizacijos įvaizdžio samprata12
 • 1. 2. Organizacijos įvaizdžio tipai15
 • 1. 3. Organizacijos identitetas18
 • 1. 4. Įvaizdžio formavimo procesas20
 • 1. 5. Viešojo sektoriaus institucijų įvaizdis26
 • 1. 6. Viešųjų ryšių vaidmuo organizacijos įvaizdžio valdyme29
 • 2. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮVAIZDŽIO IR JO VALDYMO SISTEMOS TYRIMO METODIKA IR REZULTATŲ ANALIZĖ32
 • 2. 1. Tyrimo problema, tikslas ir uždaviniai32
 • 2. 3. Interviu su Kauno rajono savivaldybės mero patarėju rezultatų analizė35
 • 2. 4. Kauno rajono savivaldybės darbuotojų nuomonės apie jos įvaizdį tyrimo rezultatų analizė39
 • 2. 5. Visuomenės nuomonės apie Kauno rajono savivaldybės įvaizdį tyrimo rezultatų analizė46
 • IŠVADOS52
 • REKOMENDACIJOS53
 • LITERATŪRA54
 • PRIEDAI57

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė
Praktikos ataskaita Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė

Vietos savivalda – labai svarbi demokratijos sudėtinė dalis. Savivaldybėse užtikrintos visos galimybės įtraukti piliečius į [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė
Referatas Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje labai dažnai naudojamas žodis „korupcija“, tačiau neretai atsitinka taip, kad jis suprantamas ne [...]

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Diplominis darbas Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

                  Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio [...]

Į rezultatus orientuota valdžia. Raseinių ir Kretingos miestų savivaldybių analizė
Referatas Į rezultatus orientuota valdžia. Raseinių ir Kretingos miestų savivaldybių analizė

 Šiuo metu viešasis administravimas susiduria su begale problemų, tokių kaip sparčiai mažėjantis pasitikėjimas valdančiaisiais [...]

Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema
Referatas Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema

Vietos savivalda suprantama kaip teisė ir galimybė vietos valdžios organams savo atsakomybe ir vietos gyventojų [...]

Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje
Praktikos ataskaita Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje

Praktiką atlikau Šiaulių rajono savivaldybėje, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriuje. Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra [...]

Teisminės valdžios sistema Lietuvoje
Referatas Teisminės valdžios sistema Lietuvoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę teisėsaugos sistemos reforma buvo ir tebėra vykdoma [...]

Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

Darbo aktualumas. Sąmoningai [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė
Diplominis darbas Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Dėl intensyvėjančios gamybos bei aplinkos taršos, augančių visuomenės poreikių ir ekonomikos plėtros, pasaulio [...]

Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje

Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypač aktualus, nes darbo rinkos [...]

Akmenės rajono savivaldybės veikla
Referatas Akmenės rajono savivaldybės veikla

Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – [...]

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka: SWOT analizė
Referatas Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka: SWOT analizė

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – ARSVB) yra seniausia Šiaurės Lietuvos biblioteka. Pirmasis skaitytojas [...]