Socialiniai mokslai / Pedagogika

Vyrų požiūris į moterų profesinės raidos ypatumus

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pasikeitusi politinė sistema pakeitė ekonominę situaciją šalyje, kartu keitėsi ir darbo rinkos sistema. Perėjus nuo planinio ūkio prie rinkos ekonomikos šalyje vyko intensyvus dirbančiųjų „persiliejimas“ iš valstybinio į privatų sektorių. Didesnę pusę valstybinio sektoriaus sudaro moterys, tuo tarpu privačios ekonominės veiklos sferoje aktyvesni yra vyrai. Taip pat galima pastebėti, kad Lietuvos darbo rinkai būdinga vertikali ir horizontali profesinė segregacija[1].

Šiai dienai knygose ir vadovėliuose vyrauja stereotipas, vaizduojantis moteris tradicinėje namų aplinkoje, o vyrus - darančius karjerą verslininkus, išlaikančius šeimą. Įsitikinimas, kad vyrai yra karjerą darantys darbuotojai, o moterys – „tiesiog darbuotojos“, paplitęs ne tik tarp vyrų, bet ir tarp moterų. Jaunų moterų tarpe pasigendame aiškios lyderių iniciatyvos. Tai palaiko ir nesąmoningą diskriminaciją lyties atžvilgiu[2].

Pasak N. Daukantienės, Lietuvos darbo rinkai būdingas susiskirstymas į vyriškus ir moteriškus darbus: moterys vyrauja aptarnavimo, socialinių paslaugų (švietimo, sveikatos apsaugos ir kt.) sferoje, tuo tarpu vyrai – industriniame sektoriuje (statyboje, transporte, kai kuriose pramonės šakose). Toks susiskirstymas lemia moterų darbo rinkoje vaidmens nuvertinimą, kuris pasireiškė ir Lietuvos darbo rinkoje.

Moterų ir vyrų lygios galimybės bei lyčių lygybė nėra iki galo įgyvendintos nei Lietuvoje, nei daugelyje kitų šalių. Vis dar pastebimas labai didelis atotrūkis tarp vyrų ir moterų darbo užmokesčio, iki šių dienų yra išlikęs stereotipinis požiūris į moters vaidmenį šeimoje, kuris trukdo moterims integruotis į darbo rinką[3].

Pagal E. Sikorskaitę, dabar Lietuvoje nėra nė vienos ūkio šakos, kurioje vidutinis moterų uždarbis viršytų vidutinį vyrų užmokestį. Šiuolaikiniai darbdaviai nesilaiko XX a. pabaigoje kai kurių mokslininkų skelbtų nuostatų, kad moterys yra menkiau orientuotos siekti karjeros, kad jų indėlis į organizacijų žmogiškąjį kapitalą yra mažesnis, tačiau šitokios nuostatos nėra visiškai išnykusios iš daugelio rinkos dalyvių sąmonės[4].

A. Palujanskienė teigia, kad karjera – nuosekli visų individo užimamų profesinių pozicijų ir darbo vietų seka , apimanti visą žmogaus darbo veiklos istoriją[5].

Tačiau moterims sunkiau negu vyrams kilti karjeros laiptais, gauti už tą patį darbą vienodą su jais atlygį. Visuomenė ir kultūra šalyje turi vis dar stiprų patriarchalinį pobūdį, pažangą stabdo giliai įsišakniję lyčių stereotipai, priskiriantys vyrams ir moterims atitinkamus vaidmenis. Tradiciškai dominuoja nuomonė, jog moters vaidmuo darbe ir visuomenėje yra mažiau reikšmingas negu vyro. Nusistovėjęs visuomenės požiūris, kad moteris yra silpnoji lytis ir jos pagrindinė misija - auginti vaikus, tvarkyti namų ūkį[6].

Pasak A.Urbonienės bei I. Leliūgienės, pastaruoju metu įvairiuose diskursuose yra analizuojami lyčių nelygybę kuriantys mechanizmai visuomenėje, atkreipiant dėmesį į lyties reikšmingumą pasirenkant profesiją. Diferencijuojant moterų ir vyrų profesinį pasirinkimą pastebėta, kad moterų renkantis profesiją svarbūs yra tokie veiksniai – vaikų gimdymas ir jų priežiūra, jie skatina rinktis „moteriškas“ profesijas.

Be to, profesijos statusas laikomas vienu iš svarbiausių sėkmingos darbo karjeros rodiklių. Jis priklauso nuo tam tikroje kultūroje susiformavusių įvairių aplinkybių ir nuo visuomeninių, socialinių, ekonominių ir kitų veiksnių. Visuomenėje konkrečios profesijos statusą nulemia atlyginimo dydis, lyčių pasiskirstymas, karjeros galimybės, paklausa darbo rinkoje, darbo dienos trukmė, darbo sąlygos, išsilavinimo prestižas visuomenėje ir pan.[7].

Darbo objektas - vyrų požiūris į moterų profesinės raidos ypatumus.

Darbo tikslas – išanalizuoti vyrų požiūrį į moterų profesinę raidą.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti moterų profesinės karjeros sampratą ir jos planavimą, veiksnius, lemiančius moterų karjerą.
 2. Išanalizuoti moterų profesinę raidą ir lyčių nelygybės ypatumus, palyginti moterų ir vyrų padėtį darbo rinkoje.
 3. Atlikti kiekybinį tyrimą ir nustatyti vyrų požiūrį į moterų profesinę raidą.

Darbo metodai:

 1. Mokslinės literatūros analizė.
 2. Anketinė apklausa.
 3. Statistinė duomenų analizė.

Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, naudotos literatūros sąrašas, santrauka lietuvių ir anglų kalbomis bei priedai. Darbo apimtis - 45 psl.

[1] Daukantienė N. Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje: moterų ir vyrų padėties aspektai. Filosofija. Sociologija, 2006, Nr. 4, p. 46-54.    

[2] Atmanavičienė D. (2006). Moterų diskriminacija darbe Lietuvoje. Tyrimo ataskaita. Vilnius, 2006 m. lapkričio 30 d.

[3] Daukantienė N. Darbo rinkos pokyčiai Lietuvoje: moterų ir vyrų padėties aspektai. Filosofija. Sociologija, 2006, Nr. 4, p. 46-54.    

[4] Sikorskaitė E. (2008) Ar moterims – tik vaikai ir virtuvė? Prieiga per internetą: http://www.darbopartija.lt/lt/zinias?item=273&print=1, žiūrėta 2008 04 03.

[5] Palujanskienė A. (2003). Darbo ir karjeros psichologija. Metodinės rekomendacijos. Kaunas: Akademija.

[6] Atmanavičienė D. (2006). Moterų diskriminacija darbe Lietuvoje. Tyrimo ataskaita. Vilnius, 2006 m. lapkričio 30 d.

[7] Urbonienė A., Leliūgienė I. (2004). Profesinio pasirinkimo motyvacijos raiška renkantis socioedukacinio darbo profesijas: tarpkultūrinis palyginimas. Acta Pedagogica Vilnensia, T. 13, p. 1-10.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MOTERŲ PROFESINĖ KARJERA IR JOS PLANAVIMAS6
 • 1. 1. Moterų profesinės karjeros samprata ir jos planavimo ypatumai6
 • 1. 2. Veiksniai, lemiantys moterų karjerą8
 • 2. MOTERŲ PROFESINĖ RAIDA IR LYČIŲ NELYGYBĖ12
 • 2. 1. Visuomenės požiūris ir vyraujantys stereotipai12
 • 2. 2. Moterų ir vyrų padėties darbo rinkoje analizė17
 • 3. VYRŲ POŽIŪRIO Į MOTERŲ PROFESINĖS RAIDOS YPATUMUS TYRIMAS20
 • 3. 1. Tyrimo metodai ir organizavimas20
 • 3. 2. Tyrimo rezultatų analizė27
 • IŠVADOS37
 • REKOMENDACIJOS38
 • LITERATŪRA39
 • ŠALTINIŲ SĄRAŠAS40
 • SANTRAUKA (SUMMARY)41
 • PRIEDAI42

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vyrų ir moterų, sergančių depresija, jaučiamos gyvenimo prasmės ir meilės sąsajos su depresijos išreikštumu, bei skirtumai priklausomai nuo lyties
Tyrimas Vyrų ir moterų, sergančių depresija, jaučiamos gyvenimo prasmės ir meilės sąsajos su depresijos išreikštumu, bei skirtumai priklausomai nuo lyties

Darbe pateikiama informacija apie dvasingumą, religingumą ir gyvenimo prasmės jausmą bei jų sąsajas su depresija [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

LR kultūros raidos ypatumai nuo 1990 m.
Referatas LR kultūros raidos ypatumai nuo 1990 m.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame [...]

Profesinės etikos samprata ir sveikatos etikos ypatumai
Prezentacija Profesinės etikos samprata ir sveikatos etikos ypatumai

Tikslas: Išsiaiškinti profesinės etikos sampratą ir sveikatos etikos ypatumus.Uždaviniai:Aptarti socialinio darbuotojo etiką;Išsiaiškinti [...]

Moterų ir vyrų situacijos vertinimas Kauno Vyrų Krizių centre ir Kauno Moterų Draugijoje
Referatas Moterų ir vyrų situacijos vertinimas Kauno Vyrų Krizių centre ir Kauno Moterų Draugijoje

Savo darbe siekiame išanalizuoti moterų ir vyrų situaciją Kauno Vyrų Krizių centre ir Kauno Moterų [...]

Vyrų ir moterų sapnai
Referatas Vyrų ir moterų sapnai

Miegas – procesas, būdingas ir būtinas kiekvienam žmogui. Nei vienas mūsų niekaip neišgyventų, jei nemiegotų [...]

Vyrų ir moterų kalbėjimo bei dėmesingumo skirtumų analizė
Tyrimas Vyrų ir moterų kalbėjimo bei dėmesingumo skirtumų analizė

Šio darbo tikslas – palyginti vyrų ir moterų verbalinės kalbos ypatumus. Pasirinkau norvegų kalba parašytą [...]

Vyrų ir moterų bendravimo skirtumai
Referatas Vyrų ir moterų bendravimo skirtumai

Žmogus yra sudėtingas sutvėrimas. Jis iš prigimties yra sociali būtybė. Pastaroji turi tam tikrų savybių [...]

Kova už tiesą: kino filmo „Kruvinas deimantas“ herojaus profesinės veiklos aspektai žurnalistinės/medijų kultūros aptarimo požiūriu
Rašinys Kova už tiesą: kino filmo „Kruvinas deimantas“ herojaus profesinės veiklos aspektai žurnalistinės/medijų kultūros aptarimo požiūriu

1999 metai. Vakarų Afrikos valstybėje Siera Leonėje vyksta pilietinis karas dėl deimantų. Kai kas nors [...]

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai
Referatas Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai

Pastaruoju metu Lietuvoje itin aktualia tematika tampa vidutinis bruto darbo užmokestis, tarp kurio vyrų ir [...]

Moterų ir vyrų miego drabužiai
Referatas Moterų ir vyrų miego drabužiai

Miegas – tai ypatinga sąmonės būsena, kai ilsisi ne tik kūnas, bet ir protas, kai [...]

Palyginimų vartosena moterų ir vyrų kosmetikos reklamose
Kursinis darbas Palyginimų vartosena moterų ir vyrų kosmetikos reklamose

Reklamos paskirtis - perduoti informaciją potencialiems pirkėjams, vartotojams ir paskatinti juos pirkti/naudoti tam tikrą prekę/paslaugą.

Vyrų ir moterų santykiai lietuvių literatūroje
Rašinys Vyrų ir moterų santykiai lietuvių literatūroje

Vyrų ir moterų santykių tema, yra pakankamai dažnai nagrinėjama. Vienus sieja draugystė, tiesiog pasitikėjimu ir [...]