UAB "European transit service" išlikimo galimybės ekonominio nuosmūkio sąlygomis

70 psl. / 16000 žod.

Ištrauka

Šiame darbe apžvelgsiu UAB “European Transit Service” krovinių logistikos veiklos klausimus sunkmečiu, įmonės kuri vykdo tarptautinius pervežimus į Rusiją. Prastėjant Lietuvos ir Rusijos politiniams santykiams dėlto kenčia ir verslo santykiai įmonėje UAB “European Transit Service”. Lietuvos transport įmonės negali persikelti į ES rinką dėl augančių sąnaudų ir mažėjančių darbo apimčių. Nors įmonės konkurencingumą lemia daugybė veiksnių. Visgi krizė yra neatsiejama įmonės ūkinės finansinės veiklos dalis. Todėl yra svarbu išsiaiškinti mūsų darbe ekonominio nuosmūkio veiksnius, įvertinti krizinę situaciją ir ją valdyti. Baigiajame darbe bandysime nagrinėti kokios pagrindinės priežastys nulemtų UAB “European Transit Service” žlugimą ir kaip to išvengti.

Tiek rinkos analitikai, tiek patys vežėjai sutinka, kad šiuo nelengvu periodu būtina nepasiduoti panikai ir iš visų jėgų eiti pirmyn. Krizė netruks nuolat, krovinių gabenimas sausumos transportu vis tiek išliks. Iki šių metų pabaigos taps aišku, kurios įmonės adaptuosis ir išgyvens, o kurios bus pasmerktos bankrotui.

Temos aktualumas. Šiuo metu bankrutavus vienam iš didžiausių Amerikos bei pasaulio investicinių bankų, atsirado ekonominis nuosmukis. Jeigu taip lengvai gali sugriūti šimtų milijardų dolerių vertės finansinė piramidė, ką jau kalbėti apie įvairius verslus, kurie yra tik lašas didžiulėje ekonominėje jūroje. Nesvarbu, koks stambus verslo ryklys bebūtų, fatalinės klaidos bendrovės valdyme gali lengvai paversti verslą istorija. “Titanikui” nuskęsti pakako vienintelio ledkalnio. Didžiausią sėkmę nuo stambiausio bankroto skiria pakankamai trapi riba.

Paskutiniame praėjusių metų ketvirtyje Europos ekonomika sulėtėjo, kai kurios šalys registravo didžiausią nuosmukį šiame dešimtmetyje, praneša Eurostat. Euro zonos ekonomika lėtėjo 1,5 proc. praėjusiame ketvirtyje ir 1,2 proc. per metus. Tai labai didelis ekonomikos nuosmukis Europoje, pats didžiausias per pastaruosius dešimtmečius. Logistikos ir tarptautinių krovinių pervežimo kompanijos nutraukė investicijas, eksportas sumažėjo, kai prasidėjo globali recesija. Daugelį Europos kompanijų paveikė ekonominis lėtėjimas.

Lietuvoje tik pradedama plačiau diskutuoti apie tarptautinį krovinių vežimą ir logistikos verslo išlikimo galimybes ekonominio nuosmukio arba krizės tema. Nuolat koncentruojamas dėmesys į klausimą „ar reikia, kokia iš to nauda?“ tuo tarpu daugelyje Europos Sąjungos šalių organizacijose pagrindinis dėmesys skiriamas atsakymui į klausimą „kaip tai daryti?“

Nagrinėjant išlikimo galimybes ekonominio nuosmukio sąlygomis, formuojasi naujas požiūris į tai, kokia turėtų būti XXI amžiaus nuosmukio ir krizių įveikimo formulė. Vis labiau yra aktualu užtikrinti, jog šalia finansinių logistikos įmonės tikslų, įmonės pradėtų daugiau rūpintis išlikimu, krizės akivaizdoje ieškoti būdų, kaip visiems drauge iššokti iš šios beprotiškos blogų aplinkybių karuselės.

Dar „JAV prezidentas Johnas Kennedy, pergyvenęs vieną didžiausių pasaulio karinių krizių, yra pasakęs: „Žodis krizė, užrašytas kinų rašmenimis, susideda iš dviejų dalių: vienas jų reiškia pavojų, kitas - progą ar galimybę. [1]

Darbo problema. Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios jos veikla buvo orientuota į tarptautinį surenkamųjų krovinių vežimą. “European Transit Service“ – tai bendrovė, kuri veikia vadovaudamasi didžiausios dviejų skirtingo mentaliteto ir pasaulėžiūros šalių – Lietuvos ir Rusijos – sąveikos principu. Šiuo sunkiu laikmečiu, tokio pobūdžio sąveika leidžia bendrovei efektyviai spręsti uždavinius, susijusius su krovinių vežimu iš Europos šalių į Rusiją, taip pat kurti iš esmės naujas logistines schemas, naudojant finansinę analizę, nagrinėjant apribojimo teorijos esmę, remiantis ES patirtimi ir parama, kurios padeda bendrovei įveikti ekonominį nuosmukį ir pirmauti savo srityje.

Darbo problema apima sprendimus susijusius su organizacijos finansine veikla ir vidiniais bei išoriniais dalyviais. Išlikimo galimybės ekonominio nuosmukio sąlygomis yra susijusios su finansiniais organizacijos veiksmais. Darbo problema apima krovinių logistikos strateginius, verslo (partnerysčių), marketingo, komunikacinius bei ryšius su visuomene sprendimus, kurie padėtų UAB “European Transit Service“ išvengti ar minimizuoti galimas krizes, jei įmonei grėstų ekonominis nuosmukis. Pagrindinė darbo veiklos sfera yra susijusi su logistikos ir tarptautiniu krovinių vežimo vadybos organizacija bei jos vidine ir išorine aplinka, todėl tai yra organizacinių pokyčių tipo diplominis darbas, kuriame pateiktos išlikimo galimybės ekonominio nuosmukio sąlygomis.

Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „European Transit Service“ krovinių logistikos išlikimo galimybes ekonominio nuosmūkio sąlygomis, pasiūlyti alternatyvas kaip tinkamai pasirengti krizėms susijusioms su ekonominio nuosmukio sąlygomis UAB “European Transit Service“. Kaip jas valdyti bei likviduoti, siekiant išvengti neigiamų pasekmių organizacijos viduje bei už jos ribų, siūlomas krizių valdymo projektas.

Darbo objektas. Šio darbo tyrimo objektu pasirinktas UAB “European Transit Service” veikla ir išlikimo galimybės, atliekant įmonės finansinę analizę ekonominio nuosmukio sąlygomis.

Darbo hipotezės.

 • Pastaraisiais metais augusi kredito rinka pavertė Rytų Europą vienu pažeidžiamiausių regionų, todėl tai įtakos UAB „European Transit Service” veiklos efektyvumą. Darbo efektyvumo sumažėjimas ir kokybės stoka, didinami kaštai gali būti vertinama kaip ekonominio nuosmukio padarinys, todėl svarbu rasti išlikimo galimybes. Tam pasitelkiant UAB „European Transit Service” sudarytą krizių valdymo planą esant ekonominiam nuosmukiui.

Darbo uždaviniai:

 • Aptarti įmonių išlikimo galimybes ekonominio nuosmūkio (perkaitimo) sąlygomis teoriniu aspektu;
 • Aptarti krovinių srautų pokyčius Lietuvai įstojus į ES;
 • Išanalizuoti pervežimų, teisinės ir konkurencinės aplinkos pokyčius po Lietuvos įstojimo į ES;
 • Išaanalizuoti dabartinę sunkmečio situaciją krovinių gabenimo įmonėse;
 • Aptarti įmonių valdymą, finasinę veiklą įmonėse;
 • Trumpai apibrėžti UAB „European Transit Service” veiklą.
 • Atlikti dabartinę UAB „European Transit Service“ finansinę veiklos analizę: 2007-2008 metų balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalią ir vertikalią analizę, apskaičiuoti ir įvertinti UAB „European Transit Service“ 2007-2008 metų santykinius rodiklius ir atlikti pelningumo, mokumo, veiklos efektyvumo bei kapitalo rinkos rodiklių analizę.
 • Sudaryti taip pat alternatyvią ir prevencinę UAB „European Transit Service” krizių valdymo projektą, pateikti įgyvendinimo priemones ir pasiūlymus.

Darbo struktūra. Darbą sudaro: įvadas, dvi dalys: pirmoji darbo dalis skirta baigiamojo darbo temos teorinės literatūros nagrinėjimui; antroji darbo dalis – skirta aptarti UAB „European Transit Service” finansinės veiklos analizė, yra nagrinėjamos UAB „European Transit Service” išlikimo galimybės ekonominio nuosmukio sąlygomis. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai. Pateikiamos lietuvių ir anglų kalba santraukos, literatūros ir šaltinių sąrašas, priedai.

Darbe naudoti metodai: Aprašomosios mokslinės literatūros bei interaktyvių šaltinių analizė. Darbe naudojami metodai: balanso bei pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalią ir vertikalią analizė, apskaičiuoti ir įvertinta UAB „European Transit Service“ 2007-2008 metų santykiniai rodikliai ir atlikta pelningumo, mokumo, veiklos efektyvumo bei kapitalo rinkos rodiklių analizė. Gauti duomenys susisteminti, vaizduojami grafiniu būdu ir pateiktos išvados.

Naudojami šaltiniai - rengiant pasirinktos temos literatūros apžvalgą daugiausia buvo remtasi užsienio šalių literatūros šaltiniais. Darbe naudojami - Statistikos departamento – duomenys bei atliktos analizės. Europos Sąjungos reglamentai, Lietuvos mokslininkų straipsniai ir mokomosios medžiagos, konferencijų ir interaktyvūs šaltiniai, tyrimų bendrovės "TNS Gallup" tyrimų rezultatai, UAB „European Transit Service“ internetinės svetainės: Rusijos - http://www.eurotransit.ru/, Lietuvos http://www.eurotransit.lt/.

Darbo rezultatai. Gauti UAB „European Transit Service“ 2007-2008 metų finansinės analizės rezultatai parodė, kad įmonė yra pelninga, pelnas 2008 metais viršijo 13 mln. Lt. Įmonė yra moki. Jos ūkinės veiklos efektyvumas mažėja, dėl savikainos lyginamojo svorio pardavimuose augimo ir kitų veiklos efektyvumo rodiklių lėtėjimo. Krizės tikimybės analizė parodė, kad krizės metu įmonės bankroto tikimybė didėja dėl sparčiai išaugusios skolinto kapitalo dalies nuosavybėje.

[1] V. Pranulis, A. Pajuodis. ir kt. Marketingas. Vilnius: “The Baltic Press”, 2000, - 52 p.


Turinys

 • SUMMARY8
 • ĮVADAS9
 • I. IŠLIKIMO GALIMYBĖS EKONOMINIO NUOSMŪKIO SĄLYGOMIS TEORINIU ASPEKTU12
 • I.1 Perkaitusi ekonomika ir ekonominis nuosmūkis (perkaitimas)12
 • I.2 Krovinių srautų pokyčiai Lietuvai įstojus į ES13
 • I.2.1 Tarptautiniai pervežimai13
 • I.2.2 Vietiniai pervežimai15
 • I.3 Teisinės ir konkurencinės aplinkos pokyčiai Lietuvai įstojus į ES16
 • I.3.1 Įtaka konkurencingumui ir perspektyvos16
 • I.3.2 Konkurencijos teisė ES17
 • I.3.3 Transporto rinkų integracijos ES teisinės pasekmės Lietuvai18
 • I.3.4 Kelių transporto infrastruktūrose21
 • I.4 Dabartinė sunkmečio situacija krovinių gabenimo įmonėse22
 • I.4.1 Sąnaudos didėja, užsakymų mažėja23
 • I.4.2 Paklausai sumažėjus - bankroto tikimybė25
 • II. ĮMONĖS UAB ,,EUROPEAN TRANSIT SERVICE‘‘ IŠLIKIMO GALIMYBĖS TRANSPORTO PASLAUGŲ RINKOJE26
 • II.1 UAB „European Transit Service“ finansinė veikla26
 • II.1.1Trumpa įmonės charakteristika26
 • II.2. UAB „European Transit Service“ horizontali ir vertikali analizė27
 • II.2.1 UAB „European Transit Service“ turto horizontali ir vertikali analizė27
 • II.2.2 UAB „European Transit Service“ nuosavybės horizontali ir vertikali analizė30
 • II.2.3 UAB „European Transit Service“ pelno (nuostolio) horizontali ir vertikali analizė33
 • II.3 UAB „European Transit Service“ santykinių rodiklių analizė34
 • II.3.1. UAB „European Transit Service“ pelningumo rodiklių analizė34
 • II.3.2. UAB „European Transit Service“ mokumo rodiklių analizė39
 • II.4 UAB „European Transit Service“ veiklos efektyvumo rodiklių analizė44
 • II.4.1 UAB „European Transit Service“ kapitalo rinkos
 • rodiklių analizė46
 • II.5 UAB „European Transit Service“ bankroto diagnostinė analizė47
 • II.5.1. UAB „European Transit Service“ bankroto diagnostinė analizė pagal Altman finansinių rodiklių modelį47
 • II.5.2. UAB „European Transit Service“ bankroto diagnostinė analizė tiriant finansinių ataskaitų straipsnių pokyčius49
 • II.6 UAB „European Transit Service“ išlikimo galimybės ekonominio nuosmukio sąlygomis51
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI53
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS57
 • PRIEDAI59

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€13.83
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 28, 2015
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
70 psl.

Susiję darbai

Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis

Vadyba Referatas 2017 m. rena0823
Lietuvoje vis didesnę prasmę įgauna monopolinė kainodara. Rinkoje patį svarbiausią vaidmenį užima kanos. Pagal tai, vartotojai gali orientuotis kiek jie galės išleisti pirkdami...