Ekonomika ir verslas / Vadyba

Moterų verslo plėtros skatinimas Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Moterų verslo plėtros Lietuvoje skatinimo problema susijusi ne tik su sparčiomis ir fundamentinėmis pastarųjų metų politinės, socialinės, ekonominės, kultūrinės erdvės, bet ir su dvasinių visuomenės vertybių permainomis. Politiniai, socialiniai, ekonominiai pasikeitimai, rinkos ekonomikos įtvirtinimas, nestabilumas, nedarbas, emigracija – visos šios būsenos atsispindi visuomenėje. Taigi, įvykusios permainos turėjo įtakos visų Lietuvos visuomenės gyvenimo sričių kaitai, kuri išryškino lyčių lygybės bei fundamentinių krikščioniškų, dvasinių visuomenės vertybių, tokių kaip šeima, sampratos pokyčius.

Lietuva, būdama pilnaverte Europos Sąjungos (ES) valstybe, perima ir pripažįsta visas vertybes, istoriškai ir tradiciškai susiformavusias pažangiausiose Europos valstybėse. Jos sukuria pagrindą žmogaus teisių plėtrai ir praturtina žmogiškąjį potencialą. Viena fundamentaliausių vertybių ES – lyčių lygios galimybės. Visuomenėje ir darbo rinkoje vis labiau laikomasi lyčių lygybės principo, tačiau lyčių nelygybės atvejų dar būna nemažai, daugiausia moterų atžvilgiu. Nerimaujama, kad dėl dabartinės ekonomikos krizės lyčių lygybės srities pasiekimams gresia pavojus ir kad moterys nuosmukio padarinius pajaus labiau. Nuosmukis gali tapti priežastimi apriboti ar nutraukti lyčių lygybės užtikrinimo priemones, tai patvirtina veiksmų, kurių valstybės narės ėmėsi krizei įveikti, analizė. Kita vertus, krizės laikotarpis suteikia išskirtinę galimybę svarbiam pasikeitimui, žinant, kad lyčių lygybė yra būtina tvaraus ekonomikos augimo, užimtumo, konkurencingumo ir socialinės sanglaudos sąlyga.

2010 m. priimdama lyčių lygybės strategiją, kuri pakeis dabartines moterų ir vyrų lygybės gaires, EK atnaujino įsipareigojimus skatinti lyčių lygybę. Taip pat bus atnaujinta Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija, be to, lyčių lygybė bus įtraukta į ES 2020 m. strategiją. 2010 m. taip pat yra Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai, kuriais bus pabrėžtas poreikis taikyti veiksmingas pažeidžiamų grupių, tarp kurių yra ir moterys, įtraukties priemones.

Europos komisija (EK), įvertinusi mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) veiksmingumą, efektyvumą, naudingumą ir apribojimus, bei siekdama įgyvendinti lyčių lygybės strategiją, parengė rekomendacijas remti moterų verslumą (Responsible entrepreneurship: A collection of good practice cases among small and medium-sized enterprises across Europe, 2003; 2010-2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategija, Moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimo gairių ataskaita 2006-2010). Tai sudaro sąlygas moterų užimtumui ir verslumui didinti.

Lietuvoje didžiausias dėmesys vis dar skiriamas lyčių lygybės teisiniam reglamentavimui, deja, tarptautinėje praktikoje susiduriama su sudėtinga lyčių lygių galimybių įgyvendinimo problema.

Moterų verslo Lietuvoje problematikos ištirtumas dvejopas: daugiausia atlikta tyrimų bendriausiuoju lyčių lygiateisiškumo požiūriu – moterų išnaudojimas, smurtas šeimoje ir darbe, homoseksualumas ir pan., tačiau moterų profesinės veiklos, karjeros bei verslininkystės temos nepakankamai analizuojamos. Mokslininkų Rakauskienės, Chlivicko, Biko, Lisauskaitės (2007), Reingardės (2001, 2004), Vidrinskaitės (2001), Lygių galimybių centro ir kt. tyrimų išvados rodo, kad moterų verslo plėtros kliūtys Lietuvoje yra nepakankama valstybės finansinė parama ir dėmesys smulkiam bei vidutiniam verslui, netobula mokesčių sistema, biurokratizmas ir korupcija, profesionalumo, žinių bei kvalifikuotų darbuotojų stoka, finansinių ir ekonominių išteklių trūkumas.

Faktas, kad tarp 17 nacionalinių moterų verslumo skatinimo organizacijų WES tinkle (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm) nėra registruotos Lietuvos organizacijos, iliustruoja nepakankamą šalies moterų iniciatyvumą tarptautinėse verslo organizacijose. Apibendrinant, moterų verslo plėtros skatinimo problematikos aktualumą atskleidžia smulkaus ir vidutinio verslo plėtros poreikis, lygių galimybių užtikrinimas, nepakankamas moterų aktyvumas kuriant verslą bei informacijos apie moterų verslo problemas stoka.

Tyrimo objektas – moterų verslo plėtra Lietuvoje.

Darbo tikslas – moterų verslo konkurencingumo didinimas.

Uždaviniai:

 1. Įvertinti moterų dalyvavimo versle ypatumus verslo plėtros požiūriu.
 2. Atskleisti moterų verslo plėtros kliūtis.
 3. Pasiūlyti moterų verslo skatinimo priemones.

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, lygių galimybių užtikrinimo Lietuvoje ir ES teisinės bazės analizė, dokumentų analizė, vykdytų moterų verslumo ir lygių galimybių skatinimo projektų medžiagos, atliktų šios srities tyrimų rezultatų analizė, kokybinė analizė, statistinių duomenų aprašomoji analizė.

Darbą sudaro 3 dalys. Pirmoje dalyje analizuojama lyčių lygybės problema ekonomikos efektyvumo požiūriu, antroje dalyje analizuojami atlikti moterų verslo tyrimai ir jų metodika, pateikiami apibendrinimai, trečiojoje dalyje išskiriamos moterų verslo ES plėtros kliūtys bei pateikiamos rekomendacijos dėl priemonių moterų verslui ES skatinti, remiantis statistinių duomenų bei šiuolaikinės verslininkės modeliu, sudarytu pagal verslininkių veiklos aprašymų kokybinės analizės rezultatus.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
25000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. LYČIŲ LYGYBĖ – VIENAS IŠ EKONOMINĖS POLITIKOS RODIKLIŲ9
 • 1.1. Lyčių lygybės reikšmė ekonomikai9
 • 1.2. Lyčių aspekto integravimo strategija18
 • 1.3. Moterų diskriminacija versle27
 • 2. MOTERŲ VERSLO PLĖTROS ANALIZĖ33
 • 2.1. Moterų verslo tyrimai Lietuvoje ir jų metodika33
 • 2.2. Lietuvos moterų verslo plėtros sąlygos bei motyvai37
 • 2.3. Pagrindinės Lietuvos moterų verslo sritys44
 • 2.4. Moterų, verslo vadovių, veiklos ypatumai47
 • 2.5. Moterų verslo plėtros kliūtys Lietuvoje50
 • 3. TYRIMAS: MOTERŲ VERSLO PLĖTROS KLIŪTYS EUROPOS SĄJUNGOJE IR JŲ ŠALINIMO KRYPTYS55
 • 3.1. ES moterų verslo plėtros kliūtys ir verslo rėmimo rekomendacijos55
 • 3.2. Verslininkės modelis Lietuvoje66
 • IŠVADOS76
 • LITERATŪRA77
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ IR ANGLŲ KALBOMIS81
 • SANTRAUKA82
 • SUMMARY83
 • PRIEDAI84

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje
Referatas Globalizacijos procesas, jo įtaka verslo plėtrai Lietuvoje

Temos aktualumas. Globalizacijos reiškiniai yra aktyviai diskutuojami ne tik mokslininkų, bet ir visuomenės, o globalizacijos [...]

Smulkaus ir vidutinio mados verslo plėtra Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio mados verslo plėtra Lietuvoje

Smulkus ir vidutinis verslas sudaro didesniąją Lietuvos verslo dalį, todėl jo plėtojimas tampa prioritetine Lietuvos [...]

Verslo draudimo Lietuvoje analizė
Kursinis darbas Verslo draudimo Lietuvoje analizė

Temos aktualumas - Saugumas yra vienas iš svarbiausių žmogaus poreikių. Bet saugumas svarbus ne tik [...]

Verslo organizavimo formos Lietuvoje
Referatas Verslo organizavimo formos Lietuvoje

Didelę reikšmę verslininkystės raidai turi jos aplinka: ekonominė, politinė, socialinė. Šiandieninė mokesčių, privatizavimo, muitų [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje

Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš svarbiausių ekonomikos [...]

Verslo organizavimo formos Lietuvoje
Prezentacija Verslo organizavimo formos Lietuvoje

Darbas mokytojo buvo įvertintas 10. Informacija buvo panaudota iš interneto. Viskas aiškiai pasakoma. [...]

Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas
Diplominis darbas Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas

Problemos aktualumas. Daugelis Lietuvos įmonių egzistuoja vos vieną dešimtmetį, atrodytų lyg ir ilgai, įmonių vadovai [...]

Kompleksinio verslo steigimas ir vystymas Lietuvoje Airijos pavyzdžiu
Diplominis darbas Kompleksinio verslo steigimas ir vystymas Lietuvoje Airijos pavyzdžiu

Temos aktualumas. Verslo įmonės nepriklausomai nuo jų dydžio yra visuotinai pripažįstamos kaip ekonominio ir socialinio [...]

Verslo informacijos vadybos profesinė praktika lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Praktikos ataskaita Verslo informacijos vadybos profesinė praktika lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Atliktos profesinės praktikos pavadinimas - „Verslo infomacijos vadybos profesinė praktika“. Praktikos tikslas – atlikti organizacijos [...]

Lietuvos verslo struktūra
Prezentacija Lietuvos verslo struktūra

Verslininkai ir verslo įmonės yra atviros sistemos. Jų veikla priklauso nuo aplinkos veiksnių – mokesčių [...]

UAB „Wed“ verslo plėtros galimybių įvertinimas
Diplominis darbas UAB „Wed“ verslo plėtros galimybių įvertinimas

Temos aktualumas. Lietuvos, kaip ir kitų pasaulio šalių rinkos konkurencingumą bei augimą didele dalimi lemia [...]

UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje
Diplominis darbas UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje

Temos aktualumas. Pasaulinė praktika rodo, jog smulkus ir vidutinis verslas yra varomoji ekonomikos jėga. Smulkios [...]

UAB „X“ verslo plėtros galimybių įvertinimas
Diplominis darbas UAB „X“ verslo plėtros galimybių įvertinimas

Temos aktualumas. Lietuvos, kaip ir kitų pasaulio šalių rinkos konkurencingumą bei augimą didžia dalimi lemia [...]

Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės
Kursinis darbas Įmonės APB “Apranga” veiklos analizė ir verslo plėtros galimybės

Verslas užima svarbią vietą kiekvienos šalies ūkio ekonomikoje, taip pat ir Lietuvoje. Lietuvoje verslas, kaip [...]

Faktoringas ir forfeitingas Lietuvos verslo kontekste
Referatas Faktoringas ir forfeitingas Lietuvos verslo kontekste

Temos aktualumas. Šiai dienai vienas iš pagrindinių sprendimų, galinčių sumažinti vėluojančio atsiskaitymo riziką ir kartu [...]