Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

71 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje (Jautakytė, 2014). Kūrybiškumo sampratos aiškinimą apsunkina požiūrių į kūrybiškumą įvairovė. Tradiciškai kūrybiškumas apibūdinamas kaip asmens gebėjimas atrasti tai, kas yra nauja, originalu, netikėta (Lubart, Kaufmann, 2005; De Bono, 2009). E. P. Torrance (1988) nuomone, kūrybiškumas, kaip procesas, apibūdinamas kaip tam tikra kūrybinio mąstymo įvairovė, estetinis pasaulio suvokimas. Pabrėžiama intuicija, divergentinis mąstymas, įkvėpimas. Kiti autoriai teigia, jog kūrybiškumas yra daugiau sugebėjimas kelti naujas idėjas ir ją vėliau panaudoti saviems tikslams (Alvino, 1983; Penquin Dictionary of Psichology, 1995; Psichologijos žodynas, 1993; Grakauskaitė-Karkockienė, 2006). Autoriai sutinka, kad kūrybiškumas yra asmens sugebėjimas atrasti nauja. K. Urban (1990) nurodo šiuos kūrybiškumo komponentus: divergentinį mąstymą; bendras žinias; toleranciją neapibrėžtumui; motyvaciją; sugebėjimą atlikti užduotis; specialiąsias žinias; gebėjimus ir įgūdžius. R. J. Stenberg (1997) nurodo šiuos kūrybiškumo komponentus: intelektinius gebėjimus, žinias, mąstymo stilius, asmenybės ypatumus, motyvaciją, kūrybiškumą skatinančią aplinką.

Iškyla problema – nepakankamas darželio ugdomosios aplinkos, skatinančios priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo raišką, parengimas. Problemai spręsti keliami probleminiai klausimaikaip ugdomas kūrybiškumas priešmokykliniame amžiuje?; kokią įtaką daro darželio ugdomoji aplinka priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumui?; kokia ugdymo įstaigos įtaka kuriant vaikų kūrybiškumą skatinančią aplinką? kaip vyksta šeimos ir ugdymo įstaigos bendradarbiavimas vaikų kūrybiškumo ugdymo procese?

Darbo objektas: darželio ugdomoji aplinka ir jos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje.

Darbo tikslas: išsiaiškinti darželio ugdomosios aplinkos įtaką priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumui.

Darbo uždaviniai:

 1. Pagrįsti vaikų kūrybiškumo ugdymosi priešmokykliniame amžiuje sąsajas su darželio ugdomosios aplinkos ypatumais.
 2. Atskleisti tėvų ir pedagogų požiūrį į priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymąsi darželio ugdomosiose aplinkose.
 3. Inicijuoti, suplanuoti ir organizuoti edukologinį projektą.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė; apklausa (raštu); apklausa (žodžiu).


Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. DARŽELIO UGDOMOSIOS APLINKOS ĮTAKOS VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMUISI PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE TEORINIAI ASPEKTAI8
 • 1.1. Priešmokyklinio amžiaus vaiko raida8
 • 1.1.1. Fizinė raida8
 • 1.1.2. Socialinė raida9
 • 1.1.3. Pažintinė raida10
 • 1.2. Kūrybiškumas ir jo ugdymas priešmokykliniame amžiuje12
 • 1.2.1. Kūrybiškumo samprata12
 • 1.2.2. 5-6 metų vaikų kūrybiškumas ir ugdymo galimybės14
 • 1.3. Ugdomosios aplinkos įtaka priešmokyklinio amžiaus vaikams16
 • 1.3.1. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdomoji aplinka16
 • 1.3.2. Ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumui17
 • 2. DARŽELIO UGDOMOSIOS APLINKOS ĮTAKA VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMUISI PRIEŠMOKYKLINIAME AMŽIUJE EMPIRINIS TYRIMAS23
 • 2.1. Tyrimo metodika ir organizavimas23
 • 2.2. Tyrimo rezultatai24
 • 2.3.1. Apklausos (raštu) tyrimo rezultatai24
 • 3. EDUKOLOGINIO PROJEKTO APRAŠYMAS37
 • 3.1. Projekto idėjos kilmė37
 • 3.2. Tyrimas esamai situacijai nustatyti39
 • 3.3. Personalo, darbo grupės projekte numatymas ir užduotys39
 • 3.4. Pagrindiniai veiklos etapai, laukiami rezultatai, veiklos etapų datos ir atsakingi asmenys40
 • 3.5. Projekto refleksija41
 • IŠVADOS43
 • LITERATŪRA44
 • PRIEDAI46

Reziumė

Autorius
daydreamer22
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2016
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
71 psl.

Susiję darbai

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Pedagogika Kursinis darbas svetlana
Darbo aktualumas. Vaikai rašyti ir skaityti pradeda nevienodai dėl skirtingų pažintinių, socialinių ir emocinių galių. Kad vaikas skaityti ir rašyti mokytųsi remdamasis savo...

Vaikų bendravimo ypatumai darželio grupėje

Pedagogika Diplominis darbas 2013 m. bambakliukas
Vardenis Pavardenis. Vaikų bendravimo ypatumai darželio grupėje. bakalauro baigiamasis darbas / mokslinio darbo vadovas, ..... universitetas, ..... fakultetas, ...... katedra. - Kaunas, 2013....