Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

19 psl. / 4471 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Vaikai rašyti ir skaityti pradeda nevienodai dėl skirtingų pažintinių, socialinių ir emocinių galių. Kad vaikas skaityti ir rašyti mokytųsi remdamasis savo patirtimi ir atrasdamas, jį supančioje aplinkoje turi būti daug spausdintos medžiagos: įvairiausių knygelių, vaikiškų žurnalų, laikraščių, etikečių, pratybų sąsiuvinių, užduocių knygelių, bilietų, žemėlapių, instrukcijų ir t. t. Vaikui reikia suteikti galimybę veikti taip, kaip jis pats sumano, būtina atsižvelgti į jo interesus ir raštingumo lygį. Vaikų literatūra perteikia vaikui kultūrinį paveldą, tuo pačiu lavina ne tik komunikacinę kompetenciją, bet praplečia jo pažintines galias. Knygos pagalba vaikas labiau pažįsta pasaulį ir save, knyga aktyvina vaiką, skatina natūralų jo smalsumą. Klausantis teksto, gerėja prielaidos vaiko raštingumo pradmenims. Vaikas atranda ryšį tarp sakytinės ir rašytinės kalbos, tvirtėja klausimosi ir dėmesio išlaikymo įgūdžiai. Pedagogas parinkdamas literatūros kūrinėlius vadovaujasi šiais kriterijais: estetiniu, vertybiniu, pedagoginiu, psichologiniu. Būtina atsižvelgti į bendrą grupės bei kiekvieno vaiko individualią patirtį bei interesus.
Priešmokyklinio ugdymo grupėje būtina sužadinti vaiko domėjimąsi knyga, poreikį skaityti, ugdyti estetinį skonį, pamilti knygą ir atlikti užduotį. Priešmokyklinis ugdymas kaip ir kiekvienas kitas reiškinys turi savo atsiradimo laiką ir priežastis (priešmok. ugdym. 1 knyga, p. 6). Pastaruoju metu ypatingas dėmesys skiriamas priešmokykliniam ugdymui.
Priešmokyklinė programa apibrėžia, kokias kompetencijas reikėtų ugdyti, o ugdymo ir ugdymosi standartas sukonkretina, kokie turėtų būti vaiko kiekvienos kompetencijos pasiekimai. Svarbiausia, kad tinkamai ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai galėtų pasiekti aukšto lygio kompetencijas, t. y. galėtų įgyti visus gebėjimus ir toliau juos plėtoti. Priešmokyklinių grupių pedagogai yra tie asmenys, kurie gerai žino vaikų brandinimo mokyklai ypatumus.
Tyrimo objektas – priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti spausdintų priemonių, skirtų priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui.
Tyrimo uždaviniai:
1. Išanalizavus literatūrą, atskleisti kas yra priešmokyklinis ugdymas.
2. Išsiaiškinti kokias užduočių knygeles skirtos priešmokykliniam ugdymui.
3. Išsiaškinti pedagogų darbo patirtį ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus.
4. Nustatyti pedagogų požiūrį į užduočių knygeles, skirtų priešmokykliniam ugdymui.
Tyrimo metodai:
1. Literatūros analizė.
2. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų anketinė apklausa.
3. Atlikto tyrimo analizė.
Tyrimo imtis. Tyrime apklausti 16 priešmokyklinio ugdymo pedagogų iš Švenčionėlių lopšelio – darželio „Vyturėlis“. Respondentams buvo pateikta anketa iš 8 klausimų.
Darbo struktūra. Kursini darbą sudaro įvadas, kuriame pateikiama bendroji darbo charakteristika, 3 skyriai, išvados, literatūros sątašas, priedai. Priede pateikiamas anketos pavyzdys. Kursinį darbą iliustruoja 7 paveikslai.
Pagrindinės darbe vartojamos sąvokos: priešmokyklinis ugdymas, knygos, užduočių knygeles.


Turinys

 • 1. ĮVADAS3
 • 2. 1.PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS4
 • 1.1 Priešmokyklinio ugdymo samprata 4-5
 • 1.2 Priešmokyklinio ugdymo tikslas ir uždaviniai5
 • 1.3 Priešmokyklinio ugdymo turinio sudarymo principai 5-7
 • 1.4 Priešmokyklinio amžiaus vaikas ir jo poreikiai 7-8
 • 1.5 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo veiklos principai9
 • 3. 2.SPAUSDINTŲ PRIEMONIŲ PARINKIMAS9
 • 2.1 Priemonių samprata, paskirtis9
 • 2.2 Knygų ir kitų priemonių parinkimas 9-12
 • 4. 3. Spausdintų priemonių, skirtų priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui, analizė13
 • 3.1 Tyrimo metodika ir organizavimas 13-16
 • 5. IŠVADOS17
 • 6. LITERATŪRA 18-19
 • 7. PRIEDAI20

Reziumė

Autorius
svetlana
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 5, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai