Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

66 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra gana sudėtinga ir turi netgi savo raidą. Nepaisant nuo seno egzistavusių teorinių ginčų, net ir dabar šį klausimą nagrinėja trys teisės sistemos: tarptautinės ir Europos Sąjungos, nacionalinės jurisprudencijos sistemos. Tarptautinė teisė yra universalinė, pasaulinė žmonijos teisė. Ši teisė susideda iš normų ir principų sistemos, kuri reguliuoja tarptautinius santykius tarp suverenių valstybių. Tarptautinė teisė, kaip ir kiekviena teisė, remiasi socialiniu, daugiausia ekonominiu būtinumu ir kylančia iš to būtinumo žmonių teisine sąmone, t.y. žmonių įsitikinimu dėl tam tikrų normų reikalingumo. Formaliai Europos Bendrijos teisę galima būtų vertinti kaip tarptautinės teisės rūšį, tačiau jos turinys, priemonės ir šaltiniai daro ją išskirtine, atskira teisine santvarka. Europos Sąjungos teisė – tai savarankiška teisinė sistema sui generis. Nacionalinė teisė – tai specialus terminas, teisininkų tarptautininkų vartojamas valstybės vidaus teisei pavadinti.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė reguliuoja skirtingus santykius, todėl didesnių konfliktų neturėtų kilti. Tačiau paprastas pavyzdys – tarptautinės sutarties sudarymas – parodo praktinę Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės sąveiką ir dėl to kylančias problemas.

Darbo problema. Darbe bus keliama problema ar Europos Sąjungos teisė yra labai nutolusi nuo tarptautinės teisės ir kokiu santykiu. Šiandieninės Europos Sąjungos teisės apimtis yra labai didelė, globalizaciniai procesai vis labiau mažina tarptautinės teisės veiklos savarankiškumą, susiduriama su Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės kolizijos problemomis. Esminė tokio skirtumo priežastis glūdi dviejų teisinių sistemų skirtinguose tiksluose: tarptautinė teisė yra susijusi su konfliktų tarp skirtingų valstybių įstatymų sprendimu, o Europos Sąjungos teisė yra skirta integracijai tarp valstybių narių skatinti. Jos teisė išreiškia labiau išplėtotą teisinę tvarką nei ta, kuri egzistuoja pagal tarptautinę teisę.

Probleminiai klausimai:

 1. Kaip Lietuvos teisę veikia tarptautinės ir Europos Sąjungos normos, ar Lietuvos teisės sistema gali vystytis nepriklausomai nuo Europos Sąjungos teisės standartų?
 2. Bus aptarta Europos Sąjungos teisės ir tarptautinės teisės prigimtis, jų pagrindiniai šaltiniai, bei Europos Sąjungos Konstitucijos projekto naujovės.
 3. Europos Sąjungos teisė, nors egzistuojanti kaip atskira teisės sistema, nėra izoliuota nuo kitų teisės sistemų, o užima tarpinę padėtį tarp nacionalinės ir tarptautinės teisės. Tačiau, nors ir grindžiama sutartimis, sudarytomis pagal tarptautinę teisę, Europos Sąjungos teisė yra smarkiai nutolusi nuo tarptautinės teisės.

Darbo tikslas. Atskleisti, kokios pagrindinės problemos iškyla sąveikaujant tarptautinei ir Europos Sąjungos teisei ir kaip jos sprendžiamos.

Darbo objektas. Tarptautinė teisė ir Europos Sąjungos teisės santykis.

Darbo uždaviniai:

1) apžvelgti teorijas, kurių pagrindu pateikiamas atitinkamas tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės sistemų santykių aiškinimas;

2) įsigilinti į tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės normų įgyvendinimą;

3) aptarti tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės normų įgyvendinimą Lietuvoje;

4) nustatyti, kaip sprendžiama tarptautinės teisės kolizijos problema, paimant pavyzdžiu Lietuvą;

5) aptarti Europos teisingumo teismo įtaką teisminiai sistemai;

6) atskleisti, kokia yra tarptautinių ir Europos Sąjungos sutarčių teisinė galia;

7) apžvelgti valstybės suvereniteto sąvoką ir nustatyti, ar tarptautinė teisė jos neriboja;

8) palyginti tarptautinę su Europos Sąjungos teise, nustatant santykį.

Darbo struktūra. Baigiamasis darbas sudarytas iš santraukos (lietuvių kalba), summary (santrauka anglų kalba) įvado, trijų pagrindinių skyrių, kurie suskirstyti į poskyrius. Pirmame darbo skyriuje informacinių šaltinių apžvalga, darbo metodai, darbo rezultatai ir jų aptarimas; antrajame skyriuje analizuojamas tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisė teoriniu aspektu; Europos teisingumo teismo įtaka teisės sistemai, Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas Lietuvoje; palyginta tarptautinė su Europos Sąjungos teise, nustatant santykį. Darbe aptarti paimant pavyzdžiu Lietuvą, kaip Lietuvos teisę veikia tarptautines ir Europos Sąjungos normas. Apibendrinant atliktą mokslinės literatūros, teisės aktų ir kitų informacinių šaltinių analizę pateikiamos išvados bei pasiūlymai, literatūros ir šaltinių sąrašas, priedai.

Siekiant nusistatyto darbo tikslo pirmiausia pradėsiu nuo abstrakčių dalykų – nuo tyrimo eigos pristatymo, vėliau nagrinėsiu temą teoriniu aspektu, paskutiniame darbo skyriuje nagrinėsiu praktiškai kylančius klausimus atsakančius į mūsų nagrinėjamos temos klausimus. Darbo skyrių gale pateiksiu nagrinėtų problemų išvadas.


Turinys

 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS 4 I.TYRIMO EIGOS PRISTATYMAS5
 • I.1 Informacijos šaltinių apžvalga5
 • I.2 Darbo metodai ir priemonės7
 • I.3 Tyrimo rezultatai8
 • II. TARPTAUTINĖ TEISĖ IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ TEORINIU ASPEKTU9
 • II.1 Tarptautinės teisės teorijos9
 • II.1.1 Bendroji tarptautinės teisės ir valstybių vidaus teisės sąvokos problema9
 • II.1.2 Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės sąvokos problema13
 • II.2 Europos Sąjungos teisės prigimtis14
 • III. TARPTAUTINĖS TEISĖS IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS ĮGYVENDINIMAS IR SANTYKIO PALYGINIMAS16
 • III.1 Tarptautinės teisės normų įgyvendinimas ir kolizija16
 • III.1.1 Tarptautinės teisės įgyvendinimas16
 • III.1.2 Tarptautinės tiesioginio ir netiesioginio veikimo sutartys18
 • III.2 Tarptautinių teisės normų įgyvendinimas Lietuvoje19
 • III.2.1 Tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos teisinėje sistemoje22
 • III.2.3 Tarptautinių sutarčių ir teisės kolizijos problema24
 • III.3 Pagrindiniai Europos Sąjungos teisiniai šaltiniai ir jų įgyvendinimas27
 • III.3.1 Antrinės teisės aktų rūšys29
 • III.3.2 Europos Sąjungos teisės šaltiniai Konstitucijos projekte ir jų įgyvendinimas32
 • III.4 Tarptautinės teisės ir Europos teisės santykio palyginimas33
 • III.4.1 Suvereninteto problema ir tarptautiniai įsipareigojimai33
 • III.4.2 Tarptautinės teisė ir Europos Sąjungos teisės santykis36
 • III.4.3 Bendri principai ES teisės ir tarptautinės teisės37
 • III.4.4 Lietuvos teisės harmonizavimas46
 • IŠVADOS48
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA50
 • ANOTACIJA ANGLŲ KALBA51
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS52
 • PRIEDAI54

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 20, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
66 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos teisės principų analizė

Teisė Kursinis darbas 2011 m. erroneousness
Temos aktualumas. Europos Sąjunga (ES) yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir gerovės labui. Iš tiesų ši sąjunga yra unikali....

Darbo teisė Europos Sąjungoje

Teisė Referatas 2014 m. livis
Darbuotojų judėjimo laisvės normos gerokai pagerino Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę turinčių asmenų ir jų šeimos narių galimybes naudotis teise įsidarbinti. ES darbo...