Darbuotojų motyvavimo priemonės

48 psl. / 12299 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

Šiuolaikinėje darbo aplinkoje vadovai vis dažniau susiduria su personalo motyvavimo problema ir susimąsto, kokiomis priemonėmis yra geriausiai motyvuoti darbuotoją. Parinkti tinkamas motyvavimo priemones yra itin svarbu, nuo to priklauso organizacijos produktyvumas, organizacijos klimatas ir gerų specialistų išlaikymas darbovietėje. Norint parinkti tinkamas motyvavimo priemones vadovai turi nuolat stebėti ir tirti savo darbuotojus, išsiaiškinti jų lūkesčius ir pasitenkinimą darbu. Tam reikalingos žinios apie darbuotojų motyvaciją.

Darbo motyvacija yra organizacinės psichologijos šaka, kuri nagrinėja darbo aplinkoje atsiradusias ir taikomas motyvacijos teorijas, kuriomis siekiama paaiškinti individo elgesį darbe. Kalbant apie motyvaciją, kalbame ir apie gausą veiksnių, skatinančių darbuotis. Motyvavimo priemonės gali būti grupuojamos į įvairias grupes ir pagal skirtingus klasifikavimo kriterijus. Yra žinomos ekonomines, teisinės, psichologinės motyvavimo priemonės, nepiniginės, piniginės ir materialinės bei demotyvuojančios, piniginės ir socialinės, formalios, neformalios, piniginės ir moralinės. Kiekvieną darbuotoją motyvuoja skirtingos motyvavimo priemonės, todėl kas labai yra svarbu vadovui, nebūtinai taip pat svarbu yra ir jo pavaldiniui, dėl šios priežasties vadovams būtina darbuotoją motyvuoti suvokiant jo interesus, atsižvelgti ir į kultūrinius, etinius, politinius - ekonominius skirtumus, suteikiant jiems galimybę realizuoti gebėjimus darbo procese.

Deja, dauguma vadovų net nežino, kad tokios motyvacinės sistemos yra, ar kad jas galima naudoti. Todėl pirmiausia reikia sukurti tokią sistemą Lietuvoje ir stengtis ją taikyti.

Temos aktualumas. Tema yra aktuali, kadangi darbuotojų motyvavimas yra būtinos priemonės, siekiant išlaikyti darbe gerus specialistus, taip sumažinti darbuotojų kaitą ir padidinti darbo našumą. Šiuolaikinėje darbo aplinkoje vadovai vis dažniau susiduria su personalo motyvavimo problema ir susimąsto, kokiomis priemonėmis yra geriausiai motyvuoti darbuotoją. Akivaizdu, kad didelė darbuotojų kaita tiek tiriamoje organizacijoje, tiek Lietuvoje, teigia apie nepakankamą darbuotojų motyvavimą ir motyvaciją. Darbas padės nustatyti personalo nepasitenkinimo priežastis ir jas pašalinti. Ši tema yra verta dėmesio, kiekvienas vadovas turi suvokti motyvacijos svarbą sėkmingai organizacijos veiklai.

Darbo objektas – darbuotojų motyvavimo priemonės ir jų taikymas Kėdainių Sporto centre.

Darbo problema- kokios darbuotojų motyvavimo priemonės taikomos Kėdainių Sporto centre?

Darbo tikslas – atskleisti teorinius darbuotojų motyvavimo priemonių aspektus, bei išanalizuoti motyvavimo priemonių įtaką Kėdainių Sporto centro veiklai.

Darbo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti motyvavimo sampratą ir teorijas;
 2. Atskleisti darbuotojų motyvavimo priemones;
 3. Atlikti darbuotojų motyvavimo priemonių vertinimą ir nustatyti, kokios priemonės taikomos Kėdainių sporto centre.

Tyrimo metodai - mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė. Anketinėje apklausoje išsaugomas apklausiamojo anonimiškumas, o tai labai svarbu dėltyrimo kokybės.

Tyrimo imtis ir organizavimas. Tyrime dalyvavo 46 respondentai. Anketinė apklausa (raštu) buvo vykdoma Kėdainių Sporto centre 2014 m. spalio mėn.

Darbo struktūra: santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, įvadas, teorinė dalis (1 skyrius), praktinė dalis (1 skyrius), išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Pateikta 20 vaizdinių priemonių, iš kurių 10 lentelių ir 7 paveikslai, 1formulė, 2 priedai. Darbo apimtis - 38 puslapiai (be predų). Panaudoti 25 literatūros šaltiniai.

SANTRAUKA

Pavardė, V. Darbuotojų motyvavimo priemonės Kėdainių Sporto centre. Profesinio bakalauro darbas (verslo anglų kalbos su gretutine vadybos kryptimi studijų programa). Vadovė – lektorė V. Pavardė; Kauno kolegija, Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centras, Filologijos ir edukologijos katedra. Kėdainiai, 2015. Darbo apimtis 38 puslapiai (be priedų).

Tema yra aktuali, kadangi darbuotojų motyvavimas yra būtinos priemonės, siekiant išlaikyti darbe gerus specialistus, taip sumažinti darbuotojų kaitą ir padidinti darbo našumą. Darbo tikslas - atskleisti teorinius darbuotojų motyvavimo priemonių aspektus bei išanalizuoti motyvavimo priemonių įtaką organizacijos veiklai. Tikslui pasiekti buvo iškelti tokie uždaviniai: išnagrinėti motyvavimo sampratą ir teorijas; atskleisti darbuotojų motyvavimo priemones; atlikti darbuotojų motyvavimo priemonių vertinimą ir nustatyti, kokios priemonės taikomos Kėdainių Sporto centre. Teorinėje dalyje analizuojama mokslinė literatūra apie motyvacijos sampratą, motyvacijos teorijas ir motyvavimo priemones. Tyrimui naudojamas anketinės apklausos metodas. Apklausa atlikta 2014 m. spalio mėnesį, kurioje dalyvavo 46 respondentai – Kėdainių sporto centro darbuotojai. Tyrimu nustatyta, kad darbuotojus labiausiai motyvuoja ekonominė (materialinė, piniginė) motyvavimo priemonė darbo užmokestis ir administacinė/organizacinė motyvavimo priemonė darbo organizavimas. Taip pat išsiaiškinta, kad organizacijoje dažniausiai yra taikomos administracinės/organizacinės darbuotojų motyvavimo priemonės: griežtas darbo reglamentavimas ir kontrolė, darbo organizavimas, darbo sąlygos ir palankus psichologinis klimatas. Buvo nustatyta, kad iš labiausiai darbuotojus motyvuojančių ir organizacijoje taikomų motyvavimo priemonių atitiko darbo organizavimas, darbo sąlygos ir palankus psichologinis klimatas. Pagrindinės darbo išvados: dauguma darbuotojų yra patenkinti savo darbu, motyvavimo sistema darbuotojus tenkina ir yra aiški.


Turinys

 • TURINYS
 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO PRIEMONIŲ TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1. Motyvacijos samprata7
 • 1.2. Motyvacijos teorijos9
 • 1.3. Motyvavimo priemonės13
 • 2. DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS IR MOTYVAVIMO PRIEMONIŲ KĖDAINIŲ SPORTO CENTRE TYRIMAS20
 • 2.1. Kėdainių Sporto centroveiklospristatymas20
 • 2.2.Tyrimo metodika ir organizavimas21
 • 2.3.Tyrimo rezultatų analizė23
 • IŠVADOS36
 • LITERATŪRA37
 • PRIEDAI39

Reziumė

Autorius
rožė
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų motyvavimas

Vadyba Referatas rasa1995
Iš senovės žinoma, kad apgalvotai paveikus žmones, galima pasiekti savo tikslus. Norėdami įgyvendinti savo sprendimus, taip turi daryti vadovai, tam panaudodami motyvavimo principus....

Darbuotojų motyvavimas įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. darbaidarbeliai
Vaԁybos bei valԁymo teoretikai ir kiti specialistai yra pažymėję, jog orgaոizacijos tikslų ոe-įmaոoma pasiekti be ilgalaikio orgaոizacijos ոarių pasiaukojimo. Įmoոių vaԁovų bei saviոiո¬kų...

Darbuotojų motyvavimo principai

Vadyba Kursinis darbas vaivulis
Motyvacijos teorijos susiformavo XIX-XX amžiaus sandūroje. Motyvacijos teorijos mėgina paaiškinti, kokių tikslų siekia individai, kokias veiklos alternatyvas jie mato, kokie yra jų poreikiai....

Darbuotojų motyvavimo priemonės įmonėje

Vadyba Diplominis darbas 2018 m. dzastyna
Temos aktualumas. Dabаrtinės konkurencijos sąlygomis didesnių gаlimybių išlikti turi tos organizаcijos, kuriose dirbа derаmai motyvuoti, atsаkingi ir tinkаmos kvаlifikаcijos dаrbuotojai. Mаnoma, kаd bet...