Socialiniai mokslai / Edukologija

Tėvų žinios apie vaikų teises

0 atsiliepimų
Autorius:

 

 

Sujudimus dėl vaiko teisių buvo galima įžvelgti jau  XIX a. viduryje. XX a. pradžioje vaikai neturėjo jokių teisių – jie buvo visiškai priklausomi nuo suaugusiųjų. Išskirtinis dėmesys vaiko teisėms buvo atkreiptas XX a., po Europą nusiaubusių pasaulinių karų, kai suprato, kad, siekiant užtikrinti Europoje pagarbą žmogaus teisėms bei apsaugoti jas nuo nežmoniško mąsto pažeidimų pasikartojimo, reikia susivienyti (D. Jočienė, 2001).

Pirmasis dokumentas, susijęs su vaiko teisėmis, pasirodė 1924 m. prieš Antrąjį pasaulinį karą − tai Ženevos vaiko teisių deklaracija. Šis dokumentas yra pirmasis tarptautinis dokumentas, reglamentuojantis vaiko teises, kuriame siūloma vaikui  suteikti  viską, kas  geriausia.

1989 metais priimama Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos Vaiko teisių konvencija. Ji ratifikuota beveik visose pasaulio šalyse.

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje sakoma, kad vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę ir meilę, supratimą. Rūpintis vaikų sveikata, moraliniu ir dvasiniu ugdymu, išlaikymu, parengimu savarankiškai gyventi visuomenėje yra didžiausia pareiga tėvams (Jungtinių Tautų Vaiko teisių apsaugos konvencija, 1995).

Būtent tėvai turi didžiausią  pareigą rūpintis vaikais, aiškinti jiems teises, taip pat priminti apie pareigas. Tačiau atsižvelgiant į praktiką, galima teigti, kad dalis tėvų užmiršta savo kaip tėvų  pareigas, o kita dalis neturi informacijos, apie tai, kaip apginti vaiko teises ir jų interesus (Vaiko, tėvų, pedagogų teisės ir pareigos ir atsakomybė 2008).

Lietuvoje klausimai, susiję su vaiko teisėmis, pradėti analizuoti po kelių nepriklausomybės atkūrimo metų. 1992 metais Lietuvoje pasirašyta ir 1995 m. ratifikuota Jungtinių tautų 1989 metų Vaiko teisių konvencija. Tai reiškia, kad valstybė prisiėmė atsakomybę už Vaiko teisių konvencijos vertybių ir principų įgyvendinimą. Nuo 1995 metų vaiko teisių apsauga tapo visuotinai aktualiu, nuolatiniu ir dėmesio reikalaujančiu klausimu.

Anot Pr. Kūrio, ratifikuoti Konvenciją, derinti nacionalinius teisės aktus su konvencija ir jos protokolais − tai ne vien tik valstybės įsipareigojimai, bet ir nenutrūkstantis teisės vystymo procesas. Minėtas procesas pasireiškia jurisprudencijos kūrimu Europos Tarybos sistemoje (V. Berger 1997).

Yra atlikta nemažai tyrimų, kurie analizuoja ne tik vaiko tiesės, bet ir jų įgyvendinimo procesą Lietuvoje. Minėtus tyrimus Lietuvoje atliko: B. Kairienė (2007), G. Navaitis (2003), G. Sagatys (2006), M. Teresevičienė ir Ž. Jonynienė.

 Apžvelgiant tyrimus, analizuojančius vaiko teises Lietuvoje, paminėsiu M. Teresevičienės ir Ž. Jonynienės tyrimą, atliktą Lietuvoje. Šio tyrimo išvadose teigiama, kad vaikai savo teises vertina reikšmingai, suvokia jų svarbą, tačiau  jų teisių įgyvendinimo padėtis namuose ir mokyklose yra prieštaringa. Anot tyrimo autorių, pagrindinės problemos yra pagarbos vaiko asmenybei, taip pat jo nuomonei, jausmams bei autonomijai stoka (M. Teresevičiene, Ž. Jonyniene, 2001).

Ž. Jonynienė analizavo vaiko teisių aktualijas Lietuvoje. Šiuo tyrimu atskleidė tai, kad net teisiškai įtvirtinus vaiko teises, padėtis Lietuvoje negerėja (Ž. Jonynienė, 2005).

 1. Kabašinskaitė analizavo vaikų ir suaugusiųjų galios santykį. Autorė savo tyrimu patvirtino, kad Lietuvoje stokojama į vaiką orientuoto požiūrio, į vaikus, kaip į grupę, silpnai atsižvelgiama. (D. Kabašinskaitė, 2002).

Atliktas tyrimas apie neadekvačią tėvų reakciją į besivystančius vaikų gebėjimus ir pagarbos stoką vaiko pažiūroms (B. Kairienė ir B. Žiemienė, 2007)

 1. Bogdanavičienės ir I. Grigaravičienės (2006) atliktas tyrimas parodė, kad tėvų didžiausias dėmesys yra skiriamas vaiko vystymosi ir vaiko apsaugos teisėms, tačiau nevertinama vaiko dalyvavimo teisė (B. Bogdanavičienė ir I. Grigaravičienė, 2006).

Visuomeninės organizacijos ,,Gelbėkit vaikus” atliktas tyrimas Lietuvoje  padėjo išsiaiškinti, kiek šalyje yra įgyvendinamos bendrosios JT vaiko teisių konvencijos priemonės (Gelbėkit vaikus, 2011).

Kalbant apie užsienyje atliktus tyrimus, galima paminėti Portugalijoje 2001 metais F. H. Veigo atliktą mokslinį tyrimą, kuriame kalbama apie tai, kad vaikai, kurie kilę iš blogesnės socialinės ir ekonominės aplinkos, savo teisėms teikia daug mažiau reikšmės ir svarbos, nei vaikai, kilę iš priešingos aplinkos. Taip pat 2001 metais  E. Jacobsen  ir I. Schlegel atliko tyrimą, kuris suteikė galimybę įrodyti, kad padėtis šios šalies vaiko teisių atžvilgiu yra teigiama. Išvadose yra teigiama, kad tikrasis vaikų teisių įgyvendinimo lygis yra aukštas vaiko aplinkoje − namuose ir mokyklose. Tačiau Australijoje, įžvelgiami prieštaravimai ties vaiko teisių  suvokimu ir  jų įgyvendinimu, tyrimą atliko  K. Irving 2001 metais (E. Ramanauskaitė, 2006).

Tyrimas atliktas Anglijoje parodė, kad dažnai neteisingai suprantama pati „vaiko“ sąvoką iš tėvų ir pedagogų pusės. Išvados parodė, kad pamirštama, jog  vaiko socialiniai ir psichologiniai vaidmenys skiriasi nuo suaugusiojo, kategoriškai reikalaujama laikytis minėtų elgesio modelių. (Colbeck, 2001).

Užsienyje atlikti tyrimai apie vaikų ir tėvų santykius bei psichologinius aspektus. Šiuos tyrimus atliko: C. L. Scholz (2011), K. M. Miller (2011), A. Pratesi (2012). Taip pat yra atlikti tyrimai apie vaiko gerovę šeimoje ir jos įgyvendinimo prielaidas, šiuos tyrimus atliko  T. Spragt, C. Callan (2004)

Apie vaiko teisės bei jų įgyvendinimą, tėvų ir vaikų santykius, apie tai, ką tėvai žino apie vaiko teises, atlikta nemažai tyrimų, tačiau besikeičiant ekonominei situacijai ir vaiko teisių apsaugos sistemai, atsirado poreikis atlikti tyrimą ir įvertinti, ar situacija gerėja.

Temos aktualumas ir problematika. Vaiko teisių pripažinimas ir įgyvendinimas − labai svarbi sąlyga, padedanti vaikui jaustis pilnaverčiam. Tėvai, užtikrindami savo žinias apie vaiko teises, turi pripažinti vaiką kaip unikalią, savarankišką ir atsakingą asmenybę. Kadangi vaiko teisės dažnai įtraukiamos į mokslinius tyrimus bei minėti tyrimai  leidžia manyti, kad tėvų žinios apie vaiko teises yra šiek tiek ribotos. Vertinant sparčią visuomenės kaitą, galima teigti, kad šių tyrimų rezultatai gali būti neprezentatyvūs. Tyrimo problema − tėvų žinios apie vaiko teises. Darbe bus siekiama atskleisti tėvų tinkamą  išmanymą apie vaiko teises ir jų įgyvendinimo santykį.

Tyrimo objektas – tėvų žinios apie vaikų teises.

Tyrimo tikslas – atskleisti tėvų žinias apie vaikų teises.

Įvardintam tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

 1. Atskleisti vaiko teisių sampratą ir esmę.
 2. Išanalizuoti vaiko teisių įgyvendinimą šeimoje ir Lietuvoje.
 3. Nustatyti pasirinktos imties tėvų žinias apie vaiko teises.

Tyrimo metodai:

Teoriniai: mokslinės ir metodinės literatūros analizė, dokumentų turinio analizė, sisteminimas, interpretavimas.

Empiriniai: interviu, anketa – testas.

Tyrimo gautiems duomenims apdoroti naudotos SPSS ir Excel programos.

Tyrimo imtis ir organizavimas:

Kokybiniame tyrime atsitiktinės atrankos būdu dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės Vaiko teisių skyriaus trys specialistai.

Kiekybiniame tyrime atsitiktinės atrankos būdu dalyvavo 301 tėvų (vyrų ir moterų).

Respondentų atrankos būdas: netikimybinis patogusis.

Tyrimo naujumas ir praktinis reikšmingumas. Manau, kad šis darbas papildys stokojančios informacijos bazę tema ,,Tėvų turimos žinios apie vaiko teises“. Nagrinėjant literatūrą, išanalizuota vaiko teisių samprata, deklaravimas įvairiuose teisės aktuose, ryšys su kitomis teisėmis; atskleistas tėvų vaidmuo įgyvendinant šią teisę šeimoje ir Lietuvoje. Teorinė medžiaga gali būti naudinga tėvams, pedagogams ir kitiems apie vaiko teises besidomintiems asmenims. Siekiant nustatyti tėvų žinias apie vaiko teises, sudarytas testas tėvams. Atliktas tyrimas ir jo analizė leido nustatyti realias tėvų žinias apie vaiko teises. Tyrimas gali būti naudojamas atliekant tolimesnius tyrimus šioje srityje. Remiantis  teorine ir praktine analize, pateiktos rekomendacijos.

Darbo struktūra. Magistro darbą sudaro santrauka, 3 skyriai, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas, priedai, lentelės, paveikslai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
19480 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS1
 • I. VAIKO TEISIŲ SAMPRATA5
 • 1. 1.Vaiko teisinis statusas5
 • 1.2. Vaiko teisės: jų deklaravimas įvairiuose dokumentuose6
 • II. VAIKO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS ŠEIMOJE17
 • 2.1. Tėvų teisės ir pareigos vaiko atžvilgiu18
 • 2. 2. Vaiko teisės: požiūris į jas ir elgesys su vaiku23
 • 2. 3. Tėvų ir vaiko santykių specifiškumas vaiko teisių įgyvendinimo požiūriu27
 • III. VAIKO TEISIŲ LIETUVOJE ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS29
 • IV. TĖVŲ ŽINIŲ APIE VAIKO TEISES TYRIMAS33
 • 4.1. Empirinio tyrimo metodologija33
 • 4.2. Empirinio tyrimo rezultatų analizė35
 • IŠVADOS61
 • REKOMENDACIJOS63
 • LITERATŪRA64
 • SANTRAUKA68
 • SUMMARY69
 • PRIEDAI70

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo teisinis reguliavimas
Kursinis darbas Tėvų ir vaikų tarpusavio išlaikymo teisinis reguliavimas

Temos aktualumas. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta pareiga teikti išlaikymą yra skirta ginti ir saugoti [...]

Tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus analizė, išlaikymo priteisimo klausimai
Referatas Tėvų pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus analizė, išlaikymo priteisimo klausimai

Šeima tai didžiausia vertybė kiekvienam žmogui, o ypač vaikams. Šeima vaikui, tai aplinka kurioje jis [...]

Tėvų ir vaikų konfliktas
Rašinys Tėvų ir vaikų konfliktas

Visais laikais iškyla nesutarimų tarp tėvų ir vaikų. Dažniausiai tai nutinka dėl skirtingo požiūrio į [...]

Bendravimas šeimoje: vaikų ir tėvų konfliktas
Referatas Bendravimas šeimoje: vaikų ir tėvų konfliktas

  1.3. Konfliktų priežastys Vaiko santykiai su šeimynykščiais ne visada būna sklandūs ir darnūs. Jis neretai patenka [...]

Socialinės paramos ryšys su neįgalius vaikus auginančių tėvų psichologiniu prisitaikymu
Prezentacija Socialinės paramos ryšys su neįgalius vaikus auginančių tėvų psichologiniu prisitaikymu

Neįgalaus vaiko gimimas šeimoje visuomet sukelia psichologinę krizę, kai kilę sunkumai viršija tėvų arba kitų [...]

Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose
Kursinis darbas Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose

Dar XX a.pabaigoje Lietuvoje prabilta apie globos institucijose augančių vaikų socialines problemas, kurios gali priklausyti [...]

Tėvų ir vaikų santykiai
Referatas Tėvų ir vaikų santykiai

Vaikai – jaunimas, yra būtent tie žmonės į kuriuos suaugusieji turi kreipti daugiausia savo dėmesio.

Tėvų ir vaikų bendravimo problemos. Prievartą patiriantys vaikai
Prezentacija Tėvų ir vaikų bendravimo problemos. Prievartą patiriantys vaikai

Namai yra pirma bendruomenė, kurią vaikas sutinka. Deja šeimų be konfliktų tiesiog nėra. Kad ir [...]

Esė. Vaikų pažeidžiamos teisės Lietuvoje ir užsienyje
Rašinys Esė. Vaikų pažeidžiamos teisės Lietuvoje ir užsienyje

             Žmogaus teisės rūpi nedaugeliui žmonių, gal labiau jaunuolių ir [...]

Tėvų ir vaikų santykiai
Referatas Tėvų ir vaikų santykiai

Šeima – nuo seno pripažinta vertybė, kuriai skiriamas ypatingas dėmesys privačiu, visuomeniniu ir net valstybiniu [...]

Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes
Referatas Socialinės ir psichologinės lingvistikos namų darbas apie vaikų kalbos raidos ypatybes

Kalbos įsisavinimas – tai spontaniškas, nesąmoningas gimtosios ar kitos kalbos išmokimas natūralioje kalbinėje aplinkoje. Vaikai [...]

Teisės praktika teisme
Praktikos ataskaita Teisės praktika teisme

Atlikdama praktiką Vilniaus miesto 1-ajeme apylinkės teisme turėjau galimybę iš arčiau susipažinti su nepriklausoma Lietuvos [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]