Socialiniai mokslai / Pedagogika

Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat mokytis, aktyviai dalyvauti socialiniame, kultūriniame, ekonominiame, politiniame tautos ir visuomenės gyvenime (Barkauskaitė, 2001: 63). Norėdamas įsijungti į tautos ir visuomenės gyvenimą, žmogus privalo pažinti save, ugdyti savo gebėjimus, plėsti žinias, kurti save. Kiekvienas ugdytinis yra unikalus individas, turintis savo gabumų, patyrimų, emocijų ir vertybių derinį.
Visuomenėje yra nevienodos šeimos gyvenimo sąlygos, skirtingi tėvų ir vaikų charakteriai, asmenybės, saviti ir nepakartojami jos narių jausmai, patyrimas, protas, valia, įpročiai (Bajoriūnas,1997: 34).
Ne visi vaikai dėl įvairiausių priežasčių gali gyventi ir augti šeimose, kuriose jie gimė. Vaikai į globos įstaigas patenka dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių. Objektyvioms priežastims reikėtų priskirti tėvų netekimą, tėvų sunkias ligas. Tačiau tokių vaikų Lietuvos globos įstaigose yra tik apie 30%. Kur kas didesnė dalis yra tokių vaikų, kurių tėvams atimtos tėvystės teisės dėl nesugebėjimo jais rūpintis. Dažniausiai į globos namus patenka vaikai tų tėvų, kurie patys augo globos namuose. Šių šeimų vaikai labai anksti patiria skausmą, alkį, neviltį, o tai labiausiai veikia vaikų psichiką, fiziologinį bei moralinį augimą: jie tampa grubūs, savanaudiški, neretai nesusivaldantys, neišmokyti dirbti, tvarkytis, atsakyti už savo elgesį, asocialūs, egocentriški. Tai, be abejo, turi įtakos jų mokymosi lygiui ir kokybei (Leliūgienė, 2003: 324).
Vaiko teisių Konvencijoje (1989) yra įtvirtinta principinė nuostata, kad nė vienas vaikas negali būti paliktas be globos ir priežiūros. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3 knygos VII dalyje (2002) pateikiama vaiko globos, jos įteisinimo, pasibaigimo, organizavimo tvarka, globos rūšys ir formos, globėjų teisės, pareigos bei atsakomybė, globojamo vaiko asmeninių, turtinių teisių ir interesų apsauga Lietuvos Respublikos teritorijoje. Vaiko globos tikslas ─ užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų augti, vystytis ir tobulėti. Anot G. Sakalausko (2000: 26─28), įgyvendindamos Vaiko teisių konvencijos 20 straipsnį, valstybės numato keletą vaiko, netekusio savo šeimos, priežiūros būdų: pirmiausiai ieškoma jo giminaičių, gali būti įteisinta globa (rūpyba) ar įvaikinimas, vaikas gali būti atiduodamas atitinkamoms institucijoms. Kai nėra galimybės vaiko globoti šeimoje ar šeimynoje vaikas apgyvendinamas valstybinėje arba nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje (Kvieskienė, 2002: 52).
Dažniausiai vaikų globos institucijos neparengia auklėtinių savarankiškam gyvenimui, šeimai. Nors dauguma pilnametystės sulaukusių valstybinių globos įstaigų auklėtinių dažniausiai profesinėse mokyklose įgyja tam tikrą specialybę, tačiau jiems labai sunku įsitraukti į normalų gyvenimą, nes neturi pastovios gyvenamosios vietos, jokių ryšių su biologine šeima, giminėmis, nutraukiami ryšiai ir su globos institucijų auklėtojais ir globotiniais, kurie neretai vaikui atstojo šeimą. Todėl dauguma renkasi negatyvios socializacijos kelią. Todėl iškyla socialinės patirties, buities tvarkymo įgūdžių pareikis (Kvieskienė, 2003: 191).
Pastaraisiais metais vaikų globos vyksta daug permainų - vykdoma nuolatinė ir laikinoji globa (visiškai ir laikinai be tėvų globos likusių vaikų priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas); palaikomi ryšiai su vaiko biologiniais tėvais ir artimaisiais giminaičiais; šeimynose globojami vaikai yra kilę iš to paties krašto; broliai ir seserys čia ugdomi kartu; vyresnieji padeda jaunesniesiems; vaikai lanko gyvenamosios vietos vaikų darželius, bendrojo lavinimo mokyklas; sudaromos galimybės vaikų meninei saviraiškai (išplėtojama popamokinės veiklos sistema), sportui, darbinei veiklai (supažindinami su namų ruošos, ūkine veikla), įrengtose virtuvėse vaikai mokomi gaminti valgį, skalbyklose skalbti savo drabužius, siūti ir pan.; nedidelis vaikų skaičius institucijoje leidžia sudaryti bendruomenės atmosferą; sulaukus pilnametystės nenutraukiami ryšiai su šeimynos auklėtojais ir globotiniais ─ vaikai ruošiami gyvenimui visuomenėje.
Tačiau tai ne visada išsprendžia vaikų, gyvenančių globos namuose, problemas. Reikalingas nuoseklus, kryptingas darbas su vaiku visoje jo socialinėje aplinkoje.
Dažniausiai minima vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, problema yra socialinių įgūdžių stoka. Tačiau ne mažiau svarbios ir adaptacijos mokykloje, mokymosi motyvacijos, neadekvataus savęs vertinimo problemos.
Daugelis pedagogų ir globėjų, susidūrę su nenorinčiais mokytis, patiriančiais sunkią adaptaciją ar nepritampančiais globotiniais stengiasi jį „perauklėti“, akcentuojant jo mokymosi, gero elgesio pareigą, tačiau einama link to, kad blogas mokymasis, nepritapimas, saviraiškos neradimas ─ labai rimta vaiko nesėkmė ir jam reikalinga parama.
Mokykla yra ta vieta, kur vaikas praleidžia didžiąją dalį dienos, todėl buvimas joje, bendravimas su mokiniais, pedagogais bei kitais darbuotojais, daro jam didelę įtaka. Todėl, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas, labai svarbus vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas.
Objektas — globos namų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimas sprendžiant vaikų globos namų ugdytinių problemas.
Darbo tikslas — atskleisti vaikų globos namų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą sprendžiant vaikų globos namų ugdytinių problemas.
Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti vaikų globos namų auklėtinių kylančias problemas.
2. Išanalizuoti vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimo būdus.
3. Ištirti vaikų globos namų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą sprendžiant vaikų globos namų ugdytinių problemas.

Darbo metodai: Mokslinės, teisinės, psichologinės ir pedagoginės literatūros analizė, apklausa raštu.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10904 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas…………………………………………………………………………… …….2
 • 1. Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimo ypatumai teorinis aspektas6
 • 1.1. Socialinio pedagogo veikla mokykloje, dirbant su vaikų globos namų auklėtiniais6
 • 1.2. Socialinio pedagogo veikla vaikų globos namuose……………… ……8
 • 2. Vaikų globos namų auklėtinių problemos……………11
 • 2.1. Vaikų globos namų auklėtinių mokymosi motyvacijos ir pamokų nelankymo
 • problema11
 • 2.2. Vaikų globos namų auklėtinių adaptacijos mokykloje problema13
 • 3. Vaikų globos namų ir mokyklų bendradarbiavimas sprendžiant vaikų globos
 • namų ugdytinių problemas tyrimas15
 • 3. 1. Tyrimo metodologija15
 • 3. 2. Tyrimo rezultatai ir jų analizė16
 • Išvados29
 • Santrauka …………………………………………………………… ……… …30
 • Literatūros sąrašas…………………………………….…………… … …………….33
 • Priedai ….35

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Edukologijos praktikos ataskaita Kuršėnų vaikų globos namuose
Praktikos ataskaita Edukologijos praktikos ataskaita Kuršėnų vaikų globos namuose

1941 m. Lietuvos Respublikoje pradėta kurti vaikų namus. Vieni pirmųjų įkurti Kuršėnų vaikų globos namai [...]

Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose
Referatas Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose

Lietuvoje nuolat daugėja vaikų, dėl įvairių priežasčių netekusių tėvų globos ir gyvenančių vaikų globos įstaigose.Šiuo [...]

Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose
Kursinis darbas Vaikų, netekusių tėvų globos, socializacijos ypatumai vaikų globos namuose

Dar XX a.pabaigoje Lietuvoje prabilta apie globos institucijose augančių vaikų socialines problemas, kurios gali priklausyti [...]

Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju
Referatas Pusiau struktūrizuotas interviu. Pokalbis su vaikų globos namų socialiniu darbuotoju

Šalčininkų vaikų globos namus 1995 metais įkūrė Šalčininkų rajono savivaldybė. 2015 metų rudenį įstaiga šventė [...]

Socializacijos procesas vaikų globos namuose
Referatas Socializacijos procesas vaikų globos namuose

Jau nuo neatmenamų laikų žmonės mokosi. Šių dienų pasaulyje mokslas, žinios ir nuolatinis asmens tobulėjimas [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Šiaulių gyvūnų globos namų veiklos ypatybės
Tyrimas Šiaulių gyvūnų globos namų veiklos ypatybės

Mūsų pasirinkta tema yra Šiaulių gyvūnų globos namų veiklos ypatybės. Pasirinkome ištirti būtent šią vietą [...]

Alternatyvios vaikų globos situacijos Botsvanoje ir Lietuvoje palyginimas
Referatas Alternatyvios vaikų globos situacijos Botsvanoje ir Lietuvoje palyginimas

Vaiko teisė gyventi kartu su tėvais, teisė būti auklėjamam, aprūpinamam savo tėvų šeimoje išplaukia iš [...]

Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose
Praktikos ataskaita Profesinės veiklos praktika Jasiuliškių Socialinės globos namuose

Profesinės veiklos praktika buvo [...]

Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė
Referatas Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė

Pastaraisiais metais tiek Lietuva, tiek daugelis kitų Europos ir tolimesnių valstybių susiduria su tokiomis problemomis [...]

Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas
Diplominis darbas Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų [...]

Senelių globos namų įsteigimas Šilutės rajone
Referatas Senelių globos namų įsteigimas Šilutės rajone

Socialinės globos paslaugos pagyvenusiems žmonėms yra viena šiuolaikinės socialinių paslaugų sistemos sudėtinių dalių, kuri visuotino [...]

Gabių vaikų problemos šiuolaikinėje mokykloje
Kursinis darbas Gabių vaikų problemos šiuolaikinėje mokykloje

         Kursiniame darbe labai svarbu atskleisti, ar vidurinės mokyklos pradinių klasių pedagogams rūpi bendrojoje edukacinėje [...]