Viešbučio MONTE PACIS paslaugų konkurencingumą lemiantys veiksniai

133 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas: išskirti pagrindinius viešbučio ,,MONTE PACIS” paslaugųkonkurencingumą lemiančius veiksnius. Darbo uždaviniai: atlikti literatūros analizę, siekiantišsiaiškinti viešbučio ,,MONTE PACIS” teikiamų paslaugų konkurencingumą lemiančiusveiksnius; siekiant išskirti paslaugų konkurencingumą lemiančius veiksnius, reikia išanalizuotiviešbučio ,,MONTE PACIS” esamą situaciją; atlikti tyrimą, siekiant išsiaiškinti veiksnius,lemiančius viešbučio ,,MONTE PACIS” teikiamų paslaugų konkurencingumą; išskirtipagrindinius veiksnius, lemiančius ,,MONTE PACIS” paslaugų konkurencingumą bei parengtirekomendacijas išorinių ir vidinių veiksnių konkurencingumo didinimui.


Turinys

  • PAVEIKSLŲ IR LENTELIŲ SĄRAŠAS7SANTRAUKA9SUMMARY10ĮVADAS 111.VIEŠBUČIŲ PASLAUGŲ KONKURENCINGUMAS IR JĮ LEMIANTYSVEIKSNIAI131.1. Konkurencijos ir konkurencingumo samprata131.1.1. Galimos kliūtys renkantis konkurencingumo vertinimo modelį211.2. Viešbučio paslaugų savybės ir jų konkurencingumas221.2.1. Viešbučio paslaugos ir veiksniai, lemiantys jų konkurencingumą251.3. Paslaugų konkurencingumo vertinimo kriterijai341.3.1. M. E. Porter penkių jėgų modelis341.3.2. Bendrasis konkurencingumo tyrimo modelis371.3.3. Devynių veiksnių modelis382. ,,MONTE PACIS” PASLAUGŲ KONKURENCINGUMĄ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲANALIZĖ412.1.Viešbučio ,,MONTE PACIS” konkurencingumo lygiai, ryšiai ir strategijos412.2. Viešbučio ,,MONTE PACIS” teikiamos paslaugos ir jų savybės432.3. Konkurencinės aplinkos veiksniai, lemiantys viešbučio ,,MONTE PACIS” paslaugųkonkurencingumą452.3.1. Makroaplinkos veiksniai452.3.2. Mikroaplinkos veiksniai472.3.3. Paslaugų kokybės poveikis jų konkurencingumui502.3.4. Paslaugų konkurencingumą lemiančių veiksnių vertinimas remiantis M. E.Porter penkių jėgų modeliu522.4. Tyrimas ir jo rezultatų analizė572.4.1. Anketinė apklausa572.4.2. Anketinės apklausos tyrimo rezultatų analizė602.4.3. Interviu672.4.4. Viešbučio ,,MONTE PACIS” teikiamų paslaugų SSGG analizė793. ,,MONTE PACIS” PASLAUGŲ KONKURENCINGUMĄ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲDIDINIMAS81IŠVADOS84LITERATŪRA IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI86PRIEDAI1 priedas. Apklausa lietuvių kalba2 priedas. Apklausa anglų kalba3 priedas. Apklausa rusų kalba4 priedas. Interviu su viešbučio ,,MONTE PACIS” vadove Ernesta Nenėniene5 priedas. Telefoninis interviu su viešbučio ,,Grafo Zubovo” atstove6 priedas. Interviu el. paštu su viešbučio ,,Shakespeare Boutique Hotel” direktoriumi TomuJaruševičiumi7 priedas. Anketinės apklausos suvestinė

Literatūros sąrašas

1. Barkauskas V. (2009). Intelektualaus kapitalo įtaka įmonių konkurencingumui. Kaunas:
Kauno technologijų universitetas. [žiūrėta 2017-01-22] Prieiga per duomenų bazę
EBSCO Publishing:
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=78165e41-0b47-4b21-b220-fbaf4dbe1
7ab%40sessionmgr4006&vid=0&hid=4106&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d
%3d#AN=41976478&db=bth
2. Beniušienė I., Svirskienė G. (2007). Ekonomika ir vadyba; aktualijos ir perspektyvos.
Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla. [žiūrėta 2017-01-18] Prieiga per internetą:
http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/ekonomika/7_8/turinys.pdf
3. Bagdonienė L., Hopenienė R. (2004). Paslaugų marketingas ir vadyba. Kaunas: KTU
leidykla „Technologija“.
4. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. IV leidimas. (2000) Vilnius: mokslo ir enciklopedijų
leidybos institutas.
5. Duobienė J., Rauktienė R. (2010). „Kauno“ viešbučio marketingo strategijos
koregavimas: kaip išnaudoti rinkos galimybes ir neprarasti lyderio pozicijų. Kaunas.
[žiūrėta 2017-01-18] Prieiga per internetą:
http://www.adam-europe.eu/prj/7401/prd/4/7/Kaunas_hotel_Case_stu dy_LT.pdf
6. Grublienė V., Ambraziūnaitė E., Venckevičė L. (2014). Paslaugų kokybės sąsajos su AB
„Lietuvos draudimas“ konkurencingumu. Klaipėda. [žiūrėta 2017-01-23] Prieiga per
internetą:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xoZ7mqveE7EJ:journa
ls.ku.lt/index.php/RFDS/article/download/689/pdf+&cd=1&hl=lt&ct=clnk&gl=us&client
=firefox-b-ab
7. Grant. R.M. (2002). Contemporary strategy analysis. 4th edition. [žiūrėta 2017-01-11]
Prieiga per internetą:
https://pdfs.semanticscholar.org/0481/9e288e71c203c868b1594244886f39528d6c.pdf
8. Grönroos, C. (1984). A service quality model and its marketing implications. Finland:
Swedish School of economics. [žiūrėta 2017-01-22] Prieiga per internetą:
http://www.academia.edu/18427425/A_Service_Quality_Model_and_its_Marketing_Imp
lications
9. Hitt A. M., Duane Ireland I. Hoskisson E. R. (2007). Strategic Managament. Seventh
edition. USA. [Žiūrėta 2017-01-24] Prieiga per internetą:
https://kafebisnis2010.files.wordpress.com/2011/11/strategic-manag-concept-n-case-hittet-
al.pdf
10. Hitt. A. M., Sirmon G. D. (2003). Managing Resources: Linking Unique Resources,
Management, and Wealth Creation in Family Firms. Baylor University. [Žiūrėta
2017-01-25] Prieiga per internetą:
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Hitt/publication/228171414_Managing_Re
sources_Linking_Unique_Resources_Management_and_Wealth_Creation_in_Family_Fir
ms/links/09e41507dc8a66f8fc000000/Managing-Resources-Linking-Unique-Resources-
Management-and-Wealth-Creation-in-Family-Firms.pdf
11. Kotler P. and Keller K. L. (2012). Marketing Management. [žiūrėta 2017-01-27] Prieiga
per internetą:
http://socioline.ru/files/5/283/kotler_keller_-_marketing_management_14th_edition.pdf
12. Kinderis R., Žalys L., Žalienė I. (2011). Paslaugų kokybės vertinimas viešbučių versle.
Kaunas, Šiauliai. [žiūrėta 2017-01-26] Prieiga per internetą:
http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/ekonomika/2011_1_21/kinderis_zalys_zaliene.pd
f
13. Karpavičius T. (2007). Marketing micro – environment in football business system.
Kaunas: Kaunas University of Technology. [žiūrėta 2017-01-19] Prieiga per duomenų
bazę EBSCO Publishing:
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=43b15a21-c1bb-4255
-b6c4-ca8188aa5eba%40sessionmgr104&hid=124
14. Labanauskaitė D., Šturalo O. (2014). The assessment of service quality impact on
profitability indexes. [žiūrėta 2017-01-14] Prieiga per duomenų bazę EBSCO Publishing:
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=8c89f440-8eb0-4853
-b6d1-f0462184595b%40sessionmgr101&hid=129
15. Mitkutė G., Nagreckaitė L. (2005). Konkurencingumo tyrimo modelių analizė. Kauno
technologijos universitetas. [žiūrėta 2017-01-18] Prieiga per internetą:
http://elibrary.lt/resursai/Konferencijos/KTU_PI/KNYGA2005%20PDF/
straipsniai/Plenarinis/Mitkute,%20Nagreckaite.pdf
16. Navickas V. (2010). Lietuvos ekonomikos konkurencingumas ir socialinė sanglauda.
Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla.
17. 16. Netessine S. & Shumsky R. A. (2005). Revenue management Games: Horizontal,
Verical competition. New York, Pennsylvania. [žiūrėta 2017-01-26] Prieiga per duomenų
bazę EBSCO Publishing:
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=16&sid=43b15a21-c1bb-4255-b6c4-c
a8188aa5eba%40sessionmgr104&hid=124&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2Z Q%3
d%3d#AN=17172560&db=bth
18. Nyeck S., Morales M, Ladhari R., Pons F. (2002). 10 years of service quality
measurement: reviewing the use of the Servqual instrument. [žiūrėta 2017-01-26] Prieiga
per internetą:
https://www.noexperiencenecessarybook.com/5e0Z/10-years-of-service-quality-measure
ment-reviewing-the-use-of-the.html
19. Palaima T., Banytė J. (2006). Marketing sevice relationship: the Relative Role of Service
Quality. Kaunas: Kauno technologijų universitetas. [žiūrėta 2017-01-19] Prieiga per
internetą: http://www.slideshare.net/americanangel/service-quality-10320963
20. Porter M. E. (2008). Competitive Advantage: creating and sustaining superior
performance. New edition. New York, The free press. [žiūrėta 2017-01-19] Prieiga per
internetą:
http://94.236.206.206/dohodi.net/books/en/Business%20Books/Michael%20Porter/Micha
el.Porter.-.Competitive.Advantage.pdf
21. Ramanauskienė J., Gargasas A. Kokybės aktualumas kaimo turizmo verslo vadyboje.
Lietuvos žemės ūkio universitetas. [žiūrėta 2017-01-14] Prieiga per internetą:
http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367164190517
/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
22. Rutkauskas V. (2006). Konkurencija ir strategija: pagrindinės koncepcijos. Vilnius.
23. Reiljan J, Hinrikus M, Ivanov A. (2000). Key issues in defining and analysing the
competitiveness of a country. Tartu. Prieiga per internetą:
http://www.mtk.ut.ee/sites/default/files/mtk/toimetised/febawb1.pdf
24. Stanikūnas R. (2010). Valdžios kišimasis į rinką ir jo poveikis konkurencijai. Vilnius:
Vilniaus universitetas. [žiūrėta 2017-01-14] Prieiga per internetą:
https://www.lb.lt/stanikunas
25. Stanikūnas R. (2009). Konkurencijos politika: teorija ir praktika. Vilnius:TEV.
26. Shahin A. SERVQUAL and Model of Service Quality Gaps: A Framework for
Determining and Prioritizing Critical Factors in Delivering Quality Services.
Department of Management, University of Isfahan, Iran. [žiūrėta 2017-01-14] Prieiga per
internetą: http://www.proserv.nu/b/Docs/Servqual.pdf
27. Simanauskienė L. (2007). Konsultavimų paslaugų kokybės vertinimas. Lietuvos žemės
ūkio universitetas. [žiūrėta 2017-01-23] Prieiga per internetą:
http://jaunasis-mokslininkas.asu.lt/smk_2007/vadyba/Simanauskiene_Laima.pdf
28. Sureshchandar, G. S., Rajendran, C., Anantharaman, R. N. (2006). The relationship
between service quality and customer satisfaction: the example of CJCU library. [žiūrėta
2017-01-19] Prieiga per internetą:
https://pdfs.semanticscholar.org/211d/68d93c4f4748cf0d8e50b6af13e16d0ef01d.pdf
29. Šapkauskienė A., Leitonienė Š. (2010). The Concept of Time-Based Competition in the
Context of Management Theory. Kaunas, Kaunas University of technology. [žiūrėta
2017-01-28] Prieiga per duomenų bazę EBSCO Publishing:
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=8&sid=43b15a21-c1bb-4255-b6c4-ca
8188aa5eba%40sessionmgr104&hid=124&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3
d#AN=51595281&db=bth
30. Tarptautinių žodžių žodynas. (2001). Vilnius: Alma Littera.
31. Vainienė R. (2005). Ekonomikos termiai ir sąvokos. Vilnius: VPU leidykla. [žiūrėta
2017-01-18] Prieiga per internetą: http://www.biblioteka.vpu.lt/elvpu/15260.pdf
32. Žostautienė D. (2010). Marketingo kultūra. Kaunas: KTU leidykla „Technologija“.
33. Žvirblis A., Mačerinskienė I., Buračas A. (2008). Įmonių konkurentų potencialo
vertinimo principai ir baziniai modeliai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. [žiūrėta
2017-01-25] Prieiga per
internetą:http://www3.mruni.eu/~int.economics/3nr/Buracas,%20Macerinskiene,%20Zvi
rblis.pdf
34. Žitkus L. (2005). Lietuvos geografinė padėtis Europos Sąjungoje kaip strateginis
vystymosi veiksnys. Kaunas: Kauno technologijos universiteto Europos institutas. [žiūrėta
2017-01-14] Prieiga per
internetą:http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2009~136
7167162837/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
Kiti šaltiniai:
35. Europos vartotojų pasitenkinimo valdymo vadovas (2010). Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija. [žiūrėta 2017-01-24] Prieiga per internetą:
http://vakokybe.vrm.lt/index.php?id=525
36. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas. Redaguotas (2015). Priimtas LR Seimo. [žiūrėta
2017-01-23] Prieiga per internetą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.52605/xRKdeUJVZR
37. Lietuvos Valstybinio Turizmo Departamento įsakymas. (2003). Dėl viešbučių, motelių,
svečių namų klasifikavimo reikalavimų patvirtinimo. Vilnius. [žiūrėta 2017-01-23]
Prieiga per internetą:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D9B107857FB4
38. Žodynas. Dictionary of the Lithuanian Language. [žiūrėta 2017-01-23] Prieiga per
internetą: http://lithuanian_language.enacademic.com/92685/konkurencija
39. Ataskaita. (2010). Lietuvos įtakos ir konkurencingumo didinimo Europos sąjungoje
kryptys. [žiūrėta 2017-01-24] Prieiga per internetą.
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2010_LT_itakos_ir_konku
rencingumo_didinimo_ES_kryptys.pdf
40. Viešbučio ,,Monte Pacis” oficiali svetainė. Prieiga per internetą: http://montepacis.lt
[žiūrėta 2017-04-04]
41. Viešbučio ,,Grafo Zubovo” oficiali svetainė. Prieiga per internetą:
http://www.grafozubovo.lt/lt/ [žiūrėta 2017-04-05]
42. Viešbučio ,,Michaelson Boutique” oficiali svetainė. Prieiga per internetą:
http://hotelmichaelson.com/ [žiūrėta 2017-04-05]
43. Viešbučio ,,Ambre Residence” oficiali svetainė. Prieiga per internetą:
http://www.mabre.lt/lt/ [žiūrėta 2017-04-05]
44. Viešbučio ,,Shakespeare Boutique” oficiali svetainė. Prieiga per internetą:
http://www.shakespeare.lt/lt/ [žiūrėta 2017-04-05]
45. Viešbučio ,,Best Baltic Panemunės pilis” oficiali svetainė. Prieiga per internetą:
http://www.panemunespilis.lt/?pg=73 [žiūrėta 2017-04-25]
46. Gero maitinimo akademijos oficiali svetainė. Prieiga per internetą:
http://30geriausiurestoranu.lt/ [žiūrėta 2017-04-27]


Reziumė

Autorius
arune.ba
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 10, 2023
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
133 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai

Vadyba Kursinis darbas monikagustas
Šio vadybos kursinio darbo tema : Darbuotojų pasitenkinimą darbu lemiantys veiksniai“. Šio darbo tikslas buvo atskleisti svarbiausius bei reikšmingiausius veiksnius, kurie garantuoja kiekvieno...

Imitacinės įmonės konkurencingumo veiksniai

Vadyba Praktikos ataskaita 2012 m. jevgenij1992
Darbo tikslas - pateikti imitacinės įmonės prekių kainų analizę. Darbo uždaviniai: 1.Trumpas imitacinės įmones veiklos apibūdinimas. 2.Atlikti konkurencingumo analize. 3.Išnagrineti reklamos įtaka įmonės...