Valdymo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai X organizacijoje

89 psl. / 25000 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Vadovo ir pavaldinio tarpusavio santykiai yra labai reikšmingi kiekvienos organizacijos darbo kokybės atžvilgiu. Šiuose santykiuose svarbų vaidmenį užima vadovo asmeninės savybės, pavaldinio būdas ir žinoma – vadovavimo stilius, kuris ir nulemia tam tikros organizacijos darbo aplinką, jos nuotaiką.
Kalbant apie vadovavimą, reikia pabrėžti, kad kiekvienam vadovui keliamas nelengvas uždavinys – suderinti gana priešingus kolektyvo, atskirų darbuotojų, valstybės ir savo asmeninius interesus. Todėl spręsdamas šį uždavinį, vadovas turi naudoti efektyvų vadovavimo stilių, išsikovoti autoritetą savo darbo aplinkoje.
Vadovavimo stilius rodo, kaip vadovas duoda. nurodymus pavaldiniams, ar su jais tariasi, ir kaip pavaldiniai vykdo paliepimus. Taigi natūralu, kad vadovavimo stilius priklauso nuo vadovo asmenybės ir nuo pavaldinio būdo, nuo to, kaip jis vykdo nurodymus, koks jo profesinis lygis. Vadovavimo stilius gali priklausyti ir nuo situacijos, nes kartais reikia veikti greitai, energingai, ir svarstymai bei derinimai neleistini.
Nuo vadovavimo stiliaus priklauso ir tai, kaip tam tikroje organizacijoje yra motyvuojami darbuotojai, kad jie litų patenkinti savo darbu. Tai labai svarbus aspektas kiekvienos organizacijos atžvilgiu. Nes tik pasitenkinimas darbu rodo, kad tam tikroje darbo vietoje darbai vyksta deramai, yra tinkami darbuotojų poreikiai. Pabrėžtina ir tai, kad visa tai teigiamai veikia ir verslo rodiklius. Pasitenkinimas darbu yra teigiamų ir neigiamų žmogaus jausmų rinkinys, rodantis, kaip darbuotojas vertina savo darbą. Kiekvienas žmogus tikisi, kad darbovietėje patenkins savo norus, poreikius, lūkesčius ir kt. Tad ir reikia sudaryti šias sąlygas. Pasitenkinimas darbu yra dinamiškas reiškinys, jis keičiasi, todėl reikia nuolatos šiuo klausimu domėtis ir tenkinti darbuotojų poreikius. Praktiškai tikriausiai, negalima visų norų ir poreikių patenkinti, bet galima patenkinti bent daugumą. Darbuotojo nepasitenkinimas darbu įmonėje sukelia neigiamas pasekmes: didėja kadrų kaita, pravaikštų, blogėja darbo organizavimas ir kt.. Pasitenkinimas darbu susijęs su darbuotojų amžiumi, įmonės dydžiu, darbo sąlygomis, skatinimu ir kt. Visus šiuos klausimus būtina analizuoti, rasti nepasitenkinimo priežastis ir jas šalinti. Tikslinga išklausyti pačių darbuotojų darbo vertinimo motyvus.
Atsižvelgiant į visas paminėtas aplinkybes, kalbėti apie vadovavimo stiliaus įtaką darbdavių pasitenkinamam darbui yra labai aktualu ir reikšminga.
Vadovavimo stilius – tai vadovo poveikio bendradarbiams būdas, kryptingai valdant jų elgseną ir sudarant palankiausias sąlygas užtikrinti veiklos efektyvumą. Pasirinkus tam tikrą vadovavimo stilių, nulemiama bendradarbių elgsena. Vadovavimo stilius nėra tik asmeninis vadovo reikalas. Nuo jo didele dalimi priklauso visos įmonės ar organizacijos veiklos rezultatai, jo vadovaujamų žmonių pasitenkinimas darbu. Vadovo ir pavaldinių santykių įvairovė ir sudėtingumas lemia konkrečių valdymo stilių įvairovę, kurioje išryškėja tam tikri parametrai arba kriterijai, pagal kuriuos vadovui būdingi bruožai grupuojami ir analizuojami.
Šio darbo objektas – vadovavimo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai.
Šio darbo tikslas – išanalizuoti vadovavimo stilių įtaką darbuotojų motyvacijai.
Remiantis išsikeltu tikslu, šio darbo uždaviniai yra:
1. Pateikti vadovavimo pagrindinius elementus;
2. Išanalizuoti vadovavimo stilių įvairovę;
3. Aptarti darbuotojų skatinimo pagrindinius elementus;
4. Įvertinti vadovavimo stilių svarbą darbuotojų motyvacijai praktiniu aspektu, t.y. atlikus vadovų ir pavaldinių anketinę apklausą pasirinktose įmonėse.
Šio darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros šaltinių, straipsnių analizė;
2. Tyrimo atlikimas pasirinktose organizacijose - anketinė apklausa;
3. Duomenų apibendrinimas, lyginamoji analizė.
Darbo metodika: Darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas ir priedai. Teorinėje darbo dalyje išsamiai aptariama vadovavimo samprata, pateikiama vadovavimo stilių klasifikacija, aptariami veiksniai sąlygojantys vadovavimo stilių kaitą, vadovavimo stilius aptariamas kaip vienas iš veiksnių, sąlygojančių darbuotojų motyvaciją, aptariama motyvacijos samprata, apžvelgiamos pagrindinės motyvacijos teorijos bei darbuotojų motyvaciją skatinantys veiksniai. Antroji darbo dalis – tyrimo metodologija, tyrimo rezultatų apibendrinimas ir lyginamoji analizė.


Reziumė

Autorius
andželo
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€18.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 8, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
89 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. donatak
Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai kaip tarp žmonių apskritai, tai ir tarp žmonių įmonėse. Žmogus dirbdamas organizacijoje tikisi ne tik ekonominės naudos, saugos...

Stresas organizacijoje ir jo valdymo metodai

Vadyba Prezentacija viktorysidney
Stresas - visuma apsauginių fiziologinių, psichologinių ir elgesio reakcijų, atsirandančių, kai žmogus suvokia harmonijos trūkumą tarp jam taikomų reikalavimų ir jo sugebėjimo tuos...

Darbuotojų skatinimo būdai organizacijoje

Vadyba Referatas 2010 m. sypsenele
Įmonės vadovas pasirenka motyvacinį metodą, atitinkantį jo įmonės tikslus. Tie metodai yra naudojami darbuotojų darbui tobulinti. Kiekvienas vadovas naudoja skirtingus, jiems priimtinus motyvavimo...