Socialiniai mokslai / Teisė

Administracinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

0 atsiliepimų
Autorius:

ADMINISTRACINĖ TEISĖ

I.

Administracinės teisės teorijos klausimai

1 TEMA. VIEŠIEJI INTERESAI KAIP ADMINISTRACINĖS TEISĖS PASKIRTĮ DETERMINUOJANTIS VEIKSNYS

  1. Viešaisiais interesais grindžiamas socialinis valdymas, jo bruožai. Valstybės ir visuomenės viešieji interesai, šių kategorijų sąlyginumas ir tarpusavio sąlygotumas. Asmens interesų įgyvendinimas viešojo valdymo procese.

Enciklopedinėje literatūroje soc. valdymas apibrėžiamas kaip poveikis visuomenei, turint tikslą ją tvarkyti, tobulinti, laikant tai būtina kiekvienos visuomenės gyvavimo sąlyga. Valdomasis subjektas privalo paklusti valdančiojo subjekto teisėtam reikalavimui, kadangi tokiu būdu yra siekiama bendro tikslo – nukreipti žmonių elgesį tokia linkme, kad valdymo sistemoje būtų sukurta ir palaikoma socialinių santykių harmonija.

Pažymėtina, kad soc. valdymas būna privatus ir viešasis. Valdymo pobūdis priklauso nuo to, kokių tikslų siekiama: ar tenkinti atskirų asmenų, jų grupių poreikius (privataus intereso įgyvendinimas), ar spręsti uždavinius, reikšmingus valstybei, visiems jos piliečiams ar sąlyginai didelei grupei gyventojų (viešojo intereso užtikrinimas). Administracinė teisė siejama su soc. viešuoju valdymu.

Viešąjį soc. valdymą apibūdina šie požymiai:

  • ü Tai valstybinio lygmens veikla,
  • ü Šia veikla siekiama įgyvendinti ir kitus teisės aktus visoje valstybėje (politinėje, socialinėje, ūkio valdymo srityse) arba valdymo uždaviniai sprendžiami didėlėje valstybės teritorijos dalyje, pvz., apskrityje,
  • ü Viešąjį valdymą atlieka daugiausia specialiai šiam tikslui sudarytos valstybinės ir savivaldybių institucijos, turinčios įstatymų suteiktus atitinkamus įgaliojimus bei teisės nustatytus įpareigojimus,
  • ü Šioje veikloje valdomieji asmenys organizacine prasme dažnai būna nesusiję su valdančiuoju subjektu,
  • ü Siekiant valdymo tikslo gali būti taikomas administracinės valstybinio poveikio priemonės, net ir tiesioginė (fizinė) prievarta.

Galiojančioje teisėje viešojo valdymo sąvoka nėra pateikta, įstatymuose vartojami įvairūs kiti apibrėžimai, nusakantys viešojo administravimo, vidaus administravimo, administracinio reglamentavimo turinį. Apibendrintai valdymo soc. reiškinį admin. teisės objekto požiūriu galima apibrėžti kaip procesą, kuriame: a) vykdant įstatymus, priimami valdymo sprendimai ir leidžiami norminiai bei individualūs valdymo aktai; b) vyksta institucijų, įstaigų vidaus valdymas; c) administruojamos viešosios paslaugos, d) atliekami admin. valdžios veiksmai – kontrolė, priežiūra, registravimas, prevencinis darbas, reaguojama į teisės pažeidimus vieš. valdyme.  Tai vertikalūs, subordinaciniai santykiai.

Demokratinis vieš. valdymas nėra vien admin. paliepimų ar represinių veiksmų visumą. Pagal dabartinį Lietuvos konstitucinį reguliavimą vieš. valdymo institucijos ir įstaigos kartu yra ir asmens konstitucinių teisių įgyvendintojos, galima sakyti, „admin. paslaugų“ teikėjos.

Konstitucija įtvirtina piliečių ir kitų asmenų teises gauti info., gauti valstybės turimą info. Apie asmenį, kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, peticijos teisę, teisę dalyvauti valdant šalį ir t.t. Konstitucijos 5 str. nustatyta, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Todėl dabartiniam valstybės vieš. valdymui tenka ir tokios įstatymuose ir kt. teisės aktuose nustatytos pareigos, kaip informacijos teikimas apie priimtus admin. sprendimus, jų projektus ir kt. asmeniui rūpimais klausimais, asmenų pasiūlymų gerinti vieš. valstybinį valdymą ar kitokių pareiškimų priėmimas ir išnagrinėjimas, pažymų, licencijų, leidimų, sertifikatų, patentų ir kt. dokumentų išdavimas, asmenų skundų dėl jų teisių pažeidimo viešojo valdymo sferoje išnagrinėjimas ir pan.

Visuomenės interesas vieš. valstybės valdyme yra ne vien žmogaus, kaip individo, teisės, bet ir (platesniąja prasme) valstybinės bendruomenės, t.y. visų valstybės piliečių ir kitų jos gyventojų suinteresuotumas gero vieš. admin. darbu. Ši veikla turėtų užtikrinti bendrą visuomenės narių soc., ekologinį ir kt. saugumą.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14877 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Konstitucinės teisės egzamino konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės egzamino konspektas

Puikiai struktūruotas ir tvarkingas konspektas. Vertinga mokymosi priemonė.

Valstybės ir teisės teorijos egzamino konspektas
Konspektas Valstybės ir teisės teorijos egzamino konspektas

Konspekte pateikiama išsami bei puikiai sisteminta informacija.

Teisės teorijos egzamino konspektas
Konspektas Teisės teorijos egzamino konspektas

2 – 3 seminarai: Teisės tradicijos Tradicijos samprata, pagrindiniai teisės tradicijų bruožai ir klasifikacija. Atskiros teisės tradicijos-teisinės [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Konspektas sudarytas pagal VU baudžiamosios teisės programą, remiantis Baudžiamojo kodekso komentaru. Pakankamai išsamiai ir tuo [...]

Teises egzamino bilietai
Konspektas Teises egzamino bilietai

Atsakymai į klausimus: Paaiškinkite sąvokas "apgaulė" ir "piktnaudžiavimas pasitikėjimu". Paaiškinkite nešaunamojo ginklo sampratą. Ką [...]

Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika
Diplominis darbas Teisės pažeidimai, susiję su narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis: administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimo problematika

Temos aktualumas. Pastaraisiais metais teisės pažeidimų, susijusių su narkotinemis ar psichotropinemis medžiagomis, skaičius nuolat augo.

Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas
Paruoštukė Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas

Dėstytojo Šulijos ruošti egzamino klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Viešųjų finansų teisės konspektas
Konspektas Viešųjų finansų teisės konspektas

1 tema. VALSTYBĖS (SAVIVALDYBIŲ) FINANSŲ VEIKLA   Valstybės (savivaldybių) finansinė veikla (toliau – VFV). VFV - [...]

Konstitutinės teisės konspektai
Konspektas Konstitutinės teisės konspektai

KT dalykas – įvairių valstybių nacionalinė KT (tarptautinės KT nėra). Ši disciplina – LKT [...]

Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai
Referatas Konstitucija ir įstatymai kaip administracinės teisės šaltiniai

Administracinės teisės turinys skiriamas į formalųjį ir neformalųjį. Neformalusis turinys išreiškiamas per bendruosius teisės principus [...]

Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas
Konspektas Baudžiamosios teisės specialiosios dalies konspektas

Šis baudžiamosios teisės, specialiosios dalies konspektas puikiai pravers ruošiantis egzaminui. Mokantis pagal šį konspektą išlaiko [...]

Administracinės teisės raida ir reguliavimo dalyko kaita
Referatas Administracinės teisės raida ir reguliavimo dalyko kaita

Administracinė teisė yra kūrybiška, kintanti teisės šaka. Tai pati „tarpdiscipliniškiausia“ teisės šaka, atsipindinti visuomenės papročius [...]

Konstitucinės teisės konspektas
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas

Konstitucinės teisės konspektas. 1. Konstitucinės teisės sąvoka, teisinio reguliavimo [...]