Administracinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

28 psl. / 14877 žod.

Ištrauka

ADMINISTRACINĖ TEISĖ

I.

Administracinės teisės teorijos klausimai

1 TEMA. VIEŠIEJI INTERESAI KAIP ADMINISTRACINĖS TEISĖS PASKIRTĮ DETERMINUOJANTIS VEIKSNYS

  1. Viešaisiais interesais grindžiamas socialinis valdymas, jo bruožai. Valstybės ir visuomenės viešieji interesai, šių kategorijų sąlyginumas ir tarpusavio sąlygotumas. Asmens interesų įgyvendinimas viešojo valdymo procese.

Enciklopedinėje literatūroje soc. valdymas apibrėžiamas kaip poveikis visuomenei, turint tikslą ją tvarkyti, tobulinti, laikant tai būtina kiekvienos visuomenės gyvavimo sąlyga. Valdomasis subjektas privalo paklusti valdančiojo subjekto teisėtam reikalavimui, kadangi tokiu būdu yra siekiama bendro tikslo – nukreipti žmonių elgesį tokia linkme, kad valdymo sistemoje būtų sukurta ir palaikoma socialinių santykių harmonija.

Pažymėtina, kad soc. valdymas būna privatus ir viešasis. Valdymo pobūdis priklauso nuo to, kokių tikslų siekiama: ar tenkinti atskirų asmenų, jų grupių poreikius (privataus intereso įgyvendinimas), ar spręsti uždavinius, reikšmingus valstybei, visiems jos piliečiams ar sąlyginai didelei grupei gyventojų (viešojo intereso užtikrinimas). Administracinė teisė siejama su soc. viešuoju valdymu.

Viešąjį soc. valdymą apibūdina šie požymiai:

  • ü Tai valstybinio lygmens veikla,
  • ü Šia veikla siekiama įgyvendinti ir kitus teisės aktus visoje valstybėje (politinėje, socialinėje, ūkio valdymo srityse) arba valdymo uždaviniai sprendžiami didėlėje valstybės teritorijos dalyje, pvz., apskrityje,
  • ü Viešąjį valdymą atlieka daugiausia specialiai šiam tikslui sudarytos valstybinės ir savivaldybių institucijos, turinčios įstatymų suteiktus atitinkamus įgaliojimus bei teisės nustatytus įpareigojimus,
  • ü Šioje veikloje valdomieji asmenys organizacine prasme dažnai būna nesusiję su valdančiuoju subjektu,
  • ü Siekiant valdymo tikslo gali būti taikomas administracinės valstybinio poveikio priemonės, net ir tiesioginė (fizinė) prievarta.

Galiojančioje teisėje viešojo valdymo sąvoka nėra pateikta, įstatymuose vartojami įvairūs kiti apibrėžimai, nusakantys viešojo administravimo, vidaus administravimo, administracinio reglamentavimo turinį. Apibendrintai valdymo soc. reiškinį admin. teisės objekto požiūriu galima apibrėžti kaip procesą, kuriame: a) vykdant įstatymus, priimami valdymo sprendimai ir leidžiami norminiai bei individualūs valdymo aktai; b) vyksta institucijų, įstaigų vidaus valdymas; c) administruojamos viešosios paslaugos, d) atliekami admin. valdžios veiksmai – kontrolė, priežiūra, registravimas, prevencinis darbas, reaguojama į teisės pažeidimus vieš. valdyme. Tai vertikalūs, subordinaciniai santykiai.

Demokratinis vieš. valdymas nėra vien admin. paliepimų ar represinių veiksmų visumą. Pagal dabartinį Lietuvos konstitucinį reguliavimą vieš. valdymo institucijos ir įstaigos kartu yra ir asmens konstitucinių teisių įgyvendintojos, galima sakyti, „admin. paslaugų“ teikėjos.

Konstitucija įtvirtina piliečių ir kitų asmenų teises gauti info., gauti valstybės turimą info. Apie asmenį, kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, peticijos teisę, teisę dalyvauti valdant šalį ir t.t. Konstitucijos 5 str. nustatyta, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Todėl dabartiniam valstybės vieš. valdymui tenka ir tokios įstatymuose ir kt. teisės aktuose nustatytos pareigos, kaip informacijos teikimas apie priimtus admin. sprendimus, jų projektus ir kt. asmeniui rūpimais klausimais, asmenų pasiūlymų gerinti vieš. valstybinį valdymą ar kitokių pareiškimų priėmimas ir išnagrinėjimas, pažymų, licencijų, leidimų, sertifikatų, patentų ir kt. dokumentų išdavimas, asmenų skundų dėl jų teisių pažeidimo viešojo valdymo sferoje išnagrinėjimas ir pan.

Visuomenės interesas vieš. valstybės valdyme yra ne vien žmogaus, kaip individo, teisės, bet ir (platesniąja prasme) valstybinės bendruomenės, t.y. visų valstybės piliečių ir kitų jos gyventojų suinteresuotumas gero vieš. admin. darbu. Ši veikla turėtų užtikrinti bendrą visuomenės narių soc., ekologinį ir kt. saugumą.


Turinys


Reziumė

Autorius
aleksandra
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 17, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Teisės teorijos egzamino konspektas

Teisė Konspektas 2016 m. donce
šitame darbe sudėta visi seminarų klausimai pagal seminarų planus, kiekvienas klausimas kruopsčiai padarytas, patikrintas dėstytojo