Socialiniai mokslai / Teisė

Moterų socialinių garantijų darbo teisėje analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas. Apie tarptautiniu lygiu prabilta pakankamai vėlai. 1968 m. Teherane buvo surengta pirmoji Jungtinių Tautų (JT) konferencija moterų teisių klausimu. Nuo tada moterų teisių klausimai pradėti gvildenti daug detaliau ir atsakingiau.
1979 m. buvo priimta JT konvencija dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), populiariai vadinama “Moterų konvencija”. Priėmus konvenciją JT įkūrė specialų komitetą moterų diskriminavimo eliminavimui (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women - CEDAW), kuris prižiūri konvencijos įgyvendinimą.
Konvencijos 1 str. numato jog „moterų diskriminacija“ reiškia skirtumų, išimčių ar apribojimų darymą lyties pagrindu siekiant varžyti ar panaikinti pripažintas moterų teises ir pagrindines laisves nepriklausomai nuo jų šeiminės padėties politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, pilietinėje ar kurioje nors kitoje srityje, neleisti jomis naudotis ar jas įgyvendinti lygiomis teisėmis su vyrais.“ Konvencijos 12 str. 2 dalis, pripažindamas būtinybę užtikrinti moterų, kaip silpnesniosios lyties atstovių, teisę į tam tikras garantijas, nėštumo, gimdymo ir pogimdyviniu metu, skelbia: „valstybės dalyvės garantuoja moterims atitinkamą aptarnavimą nėstumo, gimdymo ir pogimdyviniu metu įsipareigodamos teikti, kai reikia nemokamas paslaugas, taip pat atitinkamą maistą nėšrumo ir maitinimo metu“.
Pažymėtina, jog Europos Sąjungoje lyčių lygiateisiškumo principas jeu seniai pripažįstamas kertiniu principu, o tam tikrų garantijų tik moterims suteikimas – vienu iš svarbiausių Europos Sąjungos siekių.
Europos Sąjungos valstybių narių teisėje moterų socialinėms garantijoms taip pat skiriama didelė apsauga. Antai Austrijoje 1979 m. buvo papildytas įstatymas dėl dirbančių motinų apsaugos. Šiame įstatyme yra numatyti tam tikri apribojimai ar, kai kuriais atvejais, visiškas draudimas dirbti nėščioms moterims ar kūdikį auginančioms motinoms ir taip pat yra numatyta teisė gauti darbdavio mokamas išmokas. Minėtame įstatyme yra sustiprinta moterų apsauga nuo atleidimo iš darbo prieš ir po gimdymo. Ispanijoje yra tam tikromis įstatyminėmis priemonėmis remiamos lygios moterų ir vyrų teisės įsidarbinant, kompanijos yra skatinamos samdyti moteris, tuo pat metu saugant motinystei palankias sąlygas. 1998 metų karališkuoju dekretu pripažįstama dirbančių ne visu etatu teisė į motinystės privilegijas. Kad darbdaviai nevertintų motinystės kaip kliūties kompanijos darbui, yra nustatytų lengvatų, skatinančių sudaryti sutartis dėl darbuotojų, išėjusių vaiko priežiūros atostogų, pavadavimo. Viena tokių lengvatų yra vadinama “nulinėmis išlaidomis”: kompanijos, kurios samdo darbuotojus, pavaduojančius tuos, kurie yra išėję motinystės ar įvaikinimo atostogų, yra atleidžiamos nuo darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos dalies. Kaimyninės Suomijos įstatymo dėl moterų ir vyrų lygiateisiškumo 9 skyriaus 1 poskyris nustato, kad ypatinga moterų apsauga dėl nėštumo ar gimdymo nėra diskriminacinė. Vokietijos Motinystės apsaugos įstatyme numatytos specialios normos, dvisiškai raudžiančios dirbti pirmąsias aštuonias savaites po vaiko gimimo. Šis draudimas yra pratęsiamas iki 12 savaičių, kai iš karto gimsta keli vaikai arba neišnešiotas kūdikis. Kaip pamatysime vėliau, Lietuvoje toks draudimas nėra nustatytas.
Nagrinėjama tema aktuali tiek praktiniu, tiek ir teoriniais aspektais, nes būtinybė tinkamai ir atsakingai reglamentuoti moterų socialines garantijas dažnai susijusi ne tik su galima žala moters, bet ir jos kūdikio sveikatai. Tuo tarpu praktikoje, vis dar pasitaiko atvejų, kai darbdavys ne tik, kad netinkamai suvokia ir taiko moterims socialines garantijas nustatančius įstatymus, bet ir siekia piktnaudžiauti ar net diskriminuoti moterį dėl jos nėštumo ar sudėtingos pogimdyvinės būsenos.
Tyrimo objektas. Moterų socialinės garantijos darbo eisėje.
Tyrimo dalykas. Europos Teisingumo Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, taip pat aštesnės instancijos administracinių teismų praktika nagrinėjamos temos kontekste, taip pat moterš socialines garantijas reglamentuojantys norminiai teisės aktai..
Tyrimo tikslas. Darbo tikslas yra aptarti išimtinai moterims taikomas socialines garantijas darbo teisėje, taip pat tam tikroms moterų grupėms (nėščiosioms, neseniai gimdžiusioms ir krūtimi maitinančioms moterims) taikomas socialines garantijas.
Tyrimo uždaviniai:
o aptarti pagrindinius lyčių lygiateisiškumo darbo teisėje aspektus;
o tiek teoriniu, tiek praktiniu aspektais aptarti išimtinai nėščioms moterims taikomą garantiją – draudimą atleisti nėščia moterį iš darbo pagal DK 132 str.;
o išskirti socialines garantijas, taikomas tik nėščioms, neseniai gimdžiusioms arba krūtimi maitinančioms moterims.
Tyrimo metodai:
Tyrimas atliktas taikant lingvistinį, sisteminį, teleologinį bei precedentinį metodus.
Tyrimo šaltiniai. Tiriant kursinio darbo dalyką ir siekiant darbo tikslo analizuojama Europos Teisingumo Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei kitų aukštesnės instancijos (apygardų) teismų praktika. Darbe taip pat remiamasi įstatymais bei specialiais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais moterims taikomas socialines garantijas. Mokslinės literatūros lygmenyje nagrinėjama Lietuvos autorių specialioji teisinė literatūra.
Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, dvi dalys, kurių antroji suskirstyta į skyrius, tyrimo pagrindu suformuluotos išvados bei panaudotos literatūros sąrašas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7282 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS2
  • LYČIŲ LYGIATEISIŠKUMO PRINCIPAS DARBO TEISĖJE5
  • MOTERŲ SOCIALINĖS GARANTIJOS DARBO TEISĖJE9
  • GARANTIJOS NĖŠČIOMS MOTERIMS9
  • MOTINYSTĖS SAUGA16
  • IŠVADOS24
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Bihevioristinis socialinio darbo modelis
Referatas Bihevioristinis socialinio darbo modelis

Palyginu B. F. Skinner operantinio determinavimo (sąlygojimo) teorija, A. Bandura – socialinio išmokimo teorija ir Pavlov [...]

Socialinio darbo procesas
Referatas Socialinio darbo procesas

Darbe išdėstyta socialinio darbuotojo darbo procesas konkreciam atvejui.

Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje
Diplominis darbas Tarptautinių darbo teisės normų, reguliuojančių darbo užmokestį, nuostatų taikymas Lietuvos teisėje

Temos aktualumas. Darbo užmokestis – viena populiariausių šiandieninės visuomenės temų. Rūpinimasis teisingu ir tinkamu darbo [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Socialinio darbo pagrindai
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai

Surinkta medžiaga pasiruošti Socialinio darbo pagrindų egzaminui. 3. Kuo remiantis nustatyti žmogaus poreikį? Poreikis – yra tai, ko [...]

Socialinio darbo pagrindai. Paruoštukė
Paruoštukė Socialinio darbo pagrindai. Paruoštukė

Socialinis darbas – profesinė veikla – padedanti atstatyti santykius tarp asmens ir visuomenės, padėti asmenims [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Socialinio darbo metodai
Referatas Socialinio darbo metodai

Socialinio darbo metodų pateikimas ir analizė. Įvadas Socialinio darbo metodas – tai planingas ir tikslingas socialinio [...]

Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės
Referatas Socialinė-psichologinė išeminės širdies ligos profilaktika ir psichologo darbo galimybės

Darbo tikslas – apžvelgti išeminę širdies ligą skatinančias socialines ir psichologines elgesio aplinkybes bei rizikos [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Paauglių alkoholio vartojimas socialinio darbo aspektu
Referatas Paauglių alkoholio vartojimas socialinio darbo aspektu

Alkoholio vartojimas paauglių tarpe, šiais laikais nekelia niekam nuostabos. Pastaruoju metu vis dažniau susiduriama su [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]