Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas

29 psl. / 7584 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Nagrinėjama tema yra aktuali, visų pirma, todėl, kad yra svarbu išsiaiškinti valstybės civilinės atsakomybės taikymo galimybes bei ribas, kitaip tariant yra svarbu identifikuoti kliūtis, dėl kurių atsakomybės taikymas valstybei už padarytą žalą gali būti sunkiai įgyvendinamas. Antra, tema yra aktuali, kadangi Lietuva yra prisiėmusi įsipareigojimus pagal tarptautinę ir Europos Bendrijos teisę užtikrinti jos jurisdikcijoje esantiems asmenims tam tikras teises bei atlyginti už šių teisių pažeidimus padarytą žalą, todėl yra svarbu nustatyti, kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis asmenims turi būti užtikrintas padarytos žalos atlyginimas, siekiant nepažeisti prisiimtų įsipareigojimų. Trečia, galimybė reikalauti padarytos žalos atlyginimo, atsakomybės sąlygos, procedūros bei kiti klausimai yra aktualūs asmenims, kurių teises yra pažeistos, ir kurie siekia gauti pažeidimu padarytos žalos atlyginimą.
Tyrimo tikslas yra išnagrinėti ir atskleisti valstybės civilinės atsakomybės teisinį reglamentavimą.
Tam, kad pasiekti anksčiau minėtą tikslą, yra sprendžiami tam tikri uždaviniai. Tyrimo uždaviniai:
1. Atskleisti valstybės imuniteto sampratą.
2. Išnagrinėti valstybės civilinės atsakomybės sąlygas.
Tyrimo metodai. Siekiant numatyto tyrimo tikslo yra kompleksiškai taikomi teoriniai metodai: istorinis, sisteminės analizės, lyginamasis, dokumentų analizės.
Tyrimo objektas yra valstybės civilinė atsakomybė.
Kursinio darbo teiginiams ir išvadoms pagrįsti panaudota trisdešimt tyrimo šaltinių. Tyrinėjant istorinius ir filosofinius klausimus, remtasi daugiausia užsienio šalių specialiąja literatūra. Nagrinėjant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimą, remtasi Danutės Jočienės atlikta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymo problemų studija. Analizuojant Europos Bendrijos teisės reikalavimus daugiausia remtasi Europos Teisingumo Teismo sprendimais, nes būtent juose yra išvystyta valstybės civilinės atsakomybės už Europos Bendrijos teisės pažeidimus prieš privačiuos asmenis doktrina.
Darbo struktūra. Kursinis darbas susideda iš įvado, apimančio tyrimo apžvalgą, darbo metodologiją, dviejų dėstomųjų dalių ir išvadų. Kursinio darbo pabaigoje pateikiamas darbui rašyti naudotos literatūros sąrašas, santrauka lietuvių bei užsienio kalbomis.
Pirmojoje darbo dalyje yra siekiama atskleisti valstybės imuniteto sampratą. Tuo tikslu yra nagrinėjama valstybės imuniteto sąvoka, valstybės imuniteto kilmė bei tendencija atsisakyti imuniteto.
Antrojoje darbo dalyje yra nagrinėjamos valstybės civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys ir kaltė.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. VALSTYBĖS IMUNITETO SAMPRATA4
 • 1.1. Valstybės imuniteto sąvoka4
 • 1.2.Valstybės imuniteto kilmė4
 • 1.3. Tendencija atsisakyti valstybės imuniteto8
 • 2. VALSTYBĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS8
 • 2.1. Neteisėti veiksmai8
 • 2.1.1. Lietuvos Respublikos nacionalinės teisės pažeidimas9
 • 2.1.2. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimas11
 • 2.1.3. Europos Bendrijos teisės pažeidimas13
 • 2.1.3.1. Pakankamai rimtas Europos Bendrijos teisės pažeidimas13
 • 2.1.3.2. Teisių, kurių turinys pakankamai aiškus, užtikrinimas asmenims16
 • 2.2. Žala18
 • 2.3. Priežastinis ryšys19
 • 2.4. Kaltė21
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25
 • SANTRAUKA27
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA28

Reziumė

Autorius
loretta
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 4, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Valstybės kontrolės teisinio reglamentavimo problemos

Teisė Kursinis darbas jurgute
Kiekviena vastybė savo gyvybingumui palaikyti ir visaverčiam funkcionavimui garantuoti sukuria tam tikrą mechanizmą – valstybės valdžios ir valdymo institucijų sistemą, teismus, policiją, ginkluotąsias...

Atstovavimo institutas civilinėje teisėje

Teisė Kursinis darbas 2011 m. erroneousness
Temos aktualumas: atstovavimo institutas itin reikšmingas šiandienos visuomenėje. Būtinumas pasinaudoti atstovavimo institutu gali būti sąlygotas įvairių tiek teisinio, tiek faktinio pobūdžio aplinkybių. Atstovavimas...