Naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimas

31 psl. / 8143 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Įmonė ar verslininkas, norėdami išlikti pilnaverčiais rinkos dalyviais, privalo žinoti taisykles ir prognozuoti savo veiklą: nustatyti savo egzistavimo tikslą ir pasirinkti veiksmus, naudingus įmonei, neprieštaraujančius rinkos taisyklėms. A. Vasiliauskas (2004) teigia, jog įstaigos maksimali gerovė neįmanoma be planavimo. Vadovams labai svarbu gebėti planuoti ir parengti lanksčią įmonės strategiją, kuri užtikrintų tokią įstaigos gerovę, verslo efektyvumą ir prisitaikymą prie nuolat vykstančių pokyčių.

Šiuolaikinėmis rinkos ekonomikos sąlygomis svarbiausias vaidmuo tenka konkurencijos aspektui. Vykstant aštriai konkurencinei kovai tarp naujos prekės įvedimo rinkos dalyvių, vykdomo verslo rezultatai ir užimama rinkos dalis priklauso nuo veiklos krypingumo. Įgyta konkurencinė pozicija turi būti valdoma – identifikuojama, analizuojama, formuojama ir stiprinama kitų rinkos dalyvių atžvilgiu. Nemažiau svarbus ir išankstinio planavimo procesas, proceso kontrolės mechanizmas. Įmonės pasiekia gerų savo veiklos rezultatų dėka tinkamos naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano sistemos.

Parduotuvę „Gėlų salonai“ prisitaikyti prie kintančių verslo sąlygų, plečiant siūlomų paslaugų ir prekių asortimentą, plečiant užimamas rinkas. Siekiant išlikti konkurencinėje rinkoje įmonei svarbu laiku suteikti naujas prekes ir paslaugas vartotojams, užtikrinti savalaikį aptarnavimą. Tam pasitarnauja įmonėje įsteigtas marketingo skyrius, kuris atsakingas už naujų prekių įvedimą į rinką, sandėliavimą, paskirstymą, kontrolę. Todėl tinkamai koordinuojamas naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano procesas, užtikrintų efektyvesnę veiklą bei parduotuvės „Gėlių salonai“ sklandų darbą.

Tyrimo problema. Naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano procesas įvairaus pobūdžio įmonėse yra analizuotas įvairių sričių mokslininkų darbuose. P. Auštrevičius (2002), V. Bartosevičienė ir S. Vaitkevičius (2001, 2002), A. Bosas (2004) analizavo strateginio plano proceso elementus, strateginio plano formavimo ir įgyvendinimo ypatumus. J. Čepinskis (2000, 2002), R. Jucevičius ir P. Jucevičienė (1998, 2003), A. Seilius (1994, 1998), E. Smilga (1999), A. Vasiliauskas (2005) savo darbuose apžvelgia strateginio plano valdymo koncepcijų istorinę raidą, naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano reikšmę šiuolaikinei organizacijai.

Didėjantis įmonių vadovų bei mokslininkų domėjimasis naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano klausimais, atskleidžia tai, kad įmonės naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano formavimas, padedantis greitai prisitaikyti prie aplinkos pokyčių, yra aktualus klausimas šiandieniniame verslo pasaulyje. Vykstant ekonominiams, socialiniams ir technologiniams pokyčiams parduotuvės „Gėlių salonai“ naujos prekės t.y. Bonsai medelių įvedimas į rinką strateginio plano rengimas tampa vis sudėtingesni, todėl siekiant, kad organizacija galėtų kontroliuoti savo ekonominę ateitį, o ne reaguoti į pasikeitimus po to, kai jie įvyksta, būtina pasirinkti modernius naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimo metodus.

Probleminiai klausimai:

 • kokią įtaką „Gėlių salonai“ veiklai turi Bonsai medelių įvedimo į rinką stateginis plano rengimas?
 • kaip pasireiškia strateginio planavimo valdymo ir naujos prekės įvedimo į rinką plano rengimo sąsajos parduotuvėje „Gėlių salonai“?
 • kokiomis priemonėmis galima pagerinti parduotuvės „Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką strateginį planą?

Darbo objektas – parduotuvės „Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimas į rinką stateginio plano rengimas.

Darbo tikslas – atskleisti ir ištirti parduotuvės „Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką stateginio plano rengimo galimybes.

Darbo uždaviniai:

Pateikti strateginio plano sampratą.Apibūdintinaujos prekės įvedimo į rinką strategijos plano rengimo procesą;Įvertinti parduotuvės „Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką stateginio plano rengimo būklę, tiriant pikėjų struktūrą ir poreikius;Pateikti parduotuvės „Gėlių salonas“ po Bonsai medelių įvedimo į rinką aplinkos analizę ir tobulinimo galimybes.

Darbo metodai. Bakalauro baigiamajame darbe siekiant išanalizuoti pasirinktą temą naudojami įvairūs teoriniai ir empiriniai tyrimo metodai. Teoriniai metodai: lyginamasis metodas; sisteminės analizės metodas; statistinės analizės metodas; apibendrinimo metodas. Empirinis metodas: mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodas.

Darbo struktūra. Pirmoje darbo dalyje apibūdinamas naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimas teoriniu aspektu. Antroje darbo dalyje pristatoma parduotuvės“Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką strateginio plano rengimo tyrimo metodika ir pristatoma tyrimo eiga. Trečioje darbo dalyje analizuojami darbuotojų apklausos rezultatai, aptariamos parduotuvės Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką strateginio plano rengimo sąlygos, tiriant gėlių paklausą „Gėlių salone“. Šioje apklausoje bus išsiaiškinti vartojimo poreikiai. Remiantis tyrimo rezultatais parduotuvės Gėlių salonai“ Bonsai medelių įvedimo į rinką strateginio plano regimo tobulinimo ir perspektyvų gairės.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NAUJOS PREKĖS ĮVEDIMO Į RINKĄ STRATEGINIO PLANO RENGIMAS TEORINIU ASPEKTU………………………………………………………………………6
 • 1.1. Strateginis planas ir jo apibūdinimas……………………………………………………6
 • 1.1.1 Strateginio plano samprata6
 • 1.1.2. Strateginio planavimo esmė ir funkcijos………………………………………….7
 • 1.2. Naujos prekės įvedimo į rinką strategijos plano rengimo procesas14
 • 1.2.1. Strategijos pasirinkimas ir tikslų nustatymas14
 • 1.2.2. Strateginio plano modelio reglamentavimas (PLCD)18
 • 1.2.3. Aplinkos analizė ir jos įvertinimas20
 • 1.2.4. Strategijos įgyvendinimas21
 • 1.2.5. Naujos prekės pristatymas (sukūrimas)………………………………… ……24
 • 2. TYRIMO METODIKA IR METODOLOGIJA26
 • 2.1. Tyrimo eigos pristatymas26
 • 2.2. Tyrimo metodika27

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 7, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

UAB “X” šildymo katilo įvedimas į rinką

Vadyba Diplominis darbas 2011 m. guoba
Temos aktualumas. Temos aktualumą rodo prasti naujų produktų žlugimo rodikliai. Nesenai atlikti tyrimai parodė, kad JAV nepasiteisina 95 proc.  naujų produktų, Europoje –...