UAB “X” šildymo katilo įvedimas į rinką

68 psl. / 13700 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Temos aktualumą rodo prasti naujų produktų žlugimo rodikliai. Nesenai atlikti tyrimai parodė, kad JAV nepasiteisina 95 proc.  naujų produktų, Europoje – 90 proc. [11, p. 229].  Nauji produktai žlunga dėl daugelio priežasčių – marketingo tyrimo rezultatų ignoravimo ar neteisingo interpretavimo, rinkos dydžio pervertinimo, didelių prekės kūrimo sąnaudų, prasto dizaino, netinkamo pozicionavimo, neveiksmingos reklamos, netinkamos kainos, paskirstymo ar didelio konkurentų pasipriešinimo Todėl įmonėms, įvedančioms į rinką naujus produktus, būtina sumažinti naujų produktų įvedimo į rinką riziką iki minimumo, priimant efektyvius naujų produktų rinkodaros strategijos sprendimus.  Taip pat svarbu, kad įmonės nuosekliai vykdytų naujo produkto įvedimo į rinką proceso etapus. Tai esminiai ir labai svarbūs žingsniai, kuriuos įmonei būtina atlikti: pasirinkti palankų pateikimo rinkai laiką; pasirinkti geografinę veikimo sritį; pasirinkti tikslinius rinkos segmentus; parengti naujos prekės pateikimo į rinką veiksmų programą.

Naujo produkto įvedimo į rinką sistemos analizei  pasirinkta  UAB “Valsva ir Ko”.  Įmonės pagrindinė veikla - prekyba šildymo, vandentiekio, nuotekų sistemų prekėmis. Atstovaujamos garsiausios savo srityje Europos įmonės: HAKA.GERODUR, COMISA, FV-PLAST, NOVASERVIS, MECTHERM, BUDERUS, WILO ir daugelis kitų. Nors įmonė turi nuolatinius klientus, nusistovėjusį asortimentą, tačiau santechnikos prekių rinkoje produkto gyvavimo ciklas nėra ilgas ir klientai būtent šios rinkos produkcijai kelia labai didelius reikalavimus kokybei. Naujų produktų įvedimas reikalauja investicijų, todėl per didelis naujų produktų skaičius arba pelningų produktų trūkumas gali sąlygoti tai, kad naujam produktui bus sudarytas nepakankamas rinkodaros biudžetas ir dėl to jis patirs nesėkmę rinkoje.

Darbo problema.  UAB “Valsva ir Ko” neatlieka rinkos tyrimų, todėl pasirenka naujus produktus, kurie vėliau neturi reikiamos paklausos, kad užtikrintų pelną.

Įmonė turi nuolat peržiūrėti savo naujų produktų galimybes rinkoje ir tik tada nustatyti kiek ir kokių reikia naujų produktų.

Darbo  objektas yra UAB “Valsva ir Ko” šildymo katilo įvedimas į rinką.

Darbo tikslas – išanalizuoti įmonės  UAB “Valsva ir Ko” naujo produkto šildymo katilo įvedimo į rinką galimybes.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti naujo produkto įvedimo įrinką teorinius aspektus;
 2. Išanalizuoti ir įvertinti  UAB “Valsva ir Ko” naujo produkto šildymo katilo  įvedimo į rinką procesą;
 3. Pateikti konstruktyvius pasiūlymus, UAB “Valsva ir Ko” naujų produktų  įvedimo į rinką tobulinimui.

Darbo tyrimo metodai:

  1. Mokslinės literatūros ir informacijos šaltinių teorinė analizė;
  2. Anketinė apklausa;
  3. Interviu.

Darbo struktūra. Darbas susideda iš trijų dalių. Pirmoji darbo dalis skirta teorinei produktų įvedimo į rinką analizei. Čia, remiantis įvairiais literatūros šaltiniais, apibūdinama naujo produkto įvedimo į rinką prielaidos ir būdai, analizuojamas naujo produkto sukūrimo ir įvedimo į rinką procesas ir rizika. Antroji darbo dalis skirta UAB “Valsva ir Ko” šildymo katilo įvedimo į rinką efektyvumo tyrimo metodikai apibūdinti. Pateikiama naudojami tyrimo metodai, jų pasirinkimo motyvai. Trečiojoje darbo dalyje atliekamas UAB “Valsva ir Ko” šildymo katilo įvedimo į rinką efektyvumo tyrimas. Tyrimas paremtas UAB “Valsva ir Ko” vartotojų anketinė apklausa  ir interviu su UAB “Valsva ir Ko” vadovu. Remiantis atliktu tyrimu, nustatytas šildymo katilo įvedimo į rinką procesas, jo trūkumai.


Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA2
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA3
 • ĮVADAS5
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS7
 • 1. NAUJO PRODUKTO ĮVEDIMO Į RINKĄ TEORINĖ ANALIZĖ8
 • 1.1. Naujo produkto įvedimo į rinką prielaidos ir būdai8
 • 1.2. Naujo produkto kūrimo ir įvedimo į rinką procesas12
 • 1.2.1. Idėjos generavimas ir atranka13
 • 1.2.2. Rinkodaros strategijos kūrimas15
 • 1.2.3. Gamybos ir pardavimų galimybių analizė18
 • 1.2.4. Produkto sukūrimas21
 • 1.2.5. Bandomoji rinkodara23
 • 1.2.6. Produkto įvedimas į rinką24
 • 1.2.6.1. Produkto įvedimo į rinką laiko, geografijos ir segmentų parinkimas24
 • 1.2.6.2. Naujo produkto kainos nustatymas26
 • 1.2.6.3. Paskirstymo kanalų parinkimas28
 • 1.2.6.4. Rėmimo komplekso strategijos parinkimas29
 • 1.3. Naujo produkto vystymo rizika ir ją mažinančios priemonės31
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS34
 • 3. ŠILDYMO KATILO ĮVEDIMO Į RINKĄ EFEKTYVUMO TYRIMAS36
 • 3.1. Įmonės charakteristika36
 • 3.2. Šildymo katilo įvedimo į rinką efektyvumas37
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS52
 • LITERATŪRA54
 • PRIEDAI56
 • 1 priedas. Vartotojų apklausos klausimynas57
 • 2 priedas. Interviu klausimynas60
 • 3 priedas. UAB “Valsva ir Ko” produktų tiekėjai61
 • 4 priedas. Vartotojų apklausos rezultatai64

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
68 psl.

Susiję darbai

Produkto įvedimas į Lietuvos rinką

Vadyba Kursinis darbas 2018 m. Didi
Analizuojama kaip naujos paslaugos įvedimą į Lietuvos rinką gali pav eikti tarptautinė prekyba, konkurncinė politika, ES verslo teisė. Paruošiamas planas įmonės įvedimui, parengiama...