Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą gyvenimo sričių. Savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos siekia to pačio tikslo – užtikrinti bei sudaryti sąlygas gauti paslaugas, kurios atitinka visuomenės poreikius. Todėl glaudus šių įstaigų bendradarbiavimas užtikrina pagrindinių paslaugų teikimą, tobulinami jų teikimo metodai, be to garantuojama, jog teikiamos paslaugos bus patikimos.
Pasak Vilniaus miesto socialinės paramos centro direktorės pavaduotojos Rasos Laiconienės (2001), būtina įtraukti vietinę bendruomenę ir NVO norint užtikrinti tinkamą socialinių paslaugų sistemos efektyvumą. Jų bendradarbiavimo santykyje atskleidžiami žmonių poreikiai, taikomos lankstesnės darbo formos, skatinama žmonių iniciatyva ir jų atsakomybė, todėl čia iššifruojamos tos būtinos paslaugos, kurios yra labiausiai reikalingos klientams.
Šilinskytės A. (2013) teigimu, NVO išoriniai ryšiai – esminis veiklą užtikrinantis rodiklis, kurio dėka užtikrinamas visuomenės palaikymas, dalyvavimas nevyriausybinių organizacijų veikloje, bendradarbiavimas su viešu ir privačiu sektoriumi. Inicijavimas naujų veiklų bei idėjų, siekis plėtoti ryšius ir tarpsektorinę partnerystę, NVO ir viešajam sektoriui leidžia viena kitą papildyti ir kartu daryti įtaką priimamiems sprendimams.
Literatūroje nemažai skiriama dėmesio savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas neįgaliesiems, bendradarbiavimui. Šiame darbe bus aptariamas ne tik šių institucijų bendradarbiavimas, bet ir nevyriausybinių organizacijų prieinamumas neįgaliesiems.

Kalbant apie nevyriausybines organizacijas, Lietuvoje jos įsteigtos anksčiau, negu suformuotos kitos Lietuvos Respublikos institucijos, kilusios devinto dešimtmečio pabaigoje, išplitus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui. Lietuvai tapus nepriklausomai, pradėjo plėtotis NVO sektorius, be to steigėsi kitos naujos organizacijos, kurios bandė spręsti visuomenines socialines, švietimo ir kitas problemas (Cit. pagal Guogis ir kt., 2007).

Anot L. Žalimienės ir E. Rimšaitės (2007), NVO - visuomenės politinio ir socialinio gyvenimo indikatorius, kurio tikslas yra atspindėti visuomenės raidos ypatumus ir problemas, kurios reaguoja į kintančius visuomenės poreikius. Be to autorės nurodo, jog pastaruoju dešimtmečiu pagrindinis vaidmuo NVO sektoriui skiriamas socialinių problemų sprendime. Galima pripažinti, jog socialinių paslaugų srityje, siekiant nugalėti valstybės garantijų ir rinkos teikiamų paslaugų nepakankamumą, rekomenduotina remtis nevyriausybinių organizacijų teikiamomis galimybėmis.

Autoriai, nagrinėję savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų sąveiką, pastebėjo, kad jų sąveiką riboja savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų atstovų skirtingas požiūris į jų bendradarbiavimą bei savivaldybės atstovų netolerantiškas požiūris į nevyriausybines organizacijas (Guogis ir kt., 2007). Kalbant apie šių institucijų bendradarbiavimą socialinių paslaugų srityje, pažymėtina, kad nevyriausybinių organizacijų ir valdžios ryšiai yra tapę paradoksalūs, dėl valdžios sektoriaus vieningo pripažinimo, kad nevyriausybinės organizacijos turi svarią reikšmę visuomenėje, be to prasmingai papildo viešąjį sektorių bei turi savo nuomonę apie vykdomą politiką su ja konfrontuodama. Tačiau čia reikia pastebėti, kad nevyriausybinės organizacijos ir viešasis sektorius yra nuolat kintantis, kuris tiesiogiai priklauso nuo vidinių ir išorinių sąlygų, todėl bendradarbiavimas negali būti vertinamas vienareikšmiškai (Žalimienė ir kt., 2007).
Vilniaus rajono savivaldybės 2014 metų duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybėje gyvena 4949 darbingo amžiaus asmenų ir 395 vaikų, turinčių negalią. Lygių galimybių užtikrinimas, bei neįgaliųjų destigmatizacijos vystymas rajone yra būtinas veiksnys negalią turinčių asmenų gyvenimo kokybės gerinimui. Siekiant efektyvios neįgaliųjų integracijos svarbu užtikrinti visuomenės švietimą apie neįgaliuosius, jų veiklas, gyvenimą, bei galimybes. Tačiau ne mažiau svarbu yra ir teikti informaciją neįgaliesiems apie nevyriausybines organizacijas, teikiančias socialines paslaugas neįgaliesiems.
Norint užtikrinti socialinių paslaugų sistemos efektyvumą, būtina į paslaugų teikimą įtraukti bendruomenę ir NVO, nes vien viešojo sektoriaus paslaugos neišgali pakankamai patenkinti neįgaliųjų poreikius, ko pasekoje atsiranda galimybės aktyviai veikti NVO. Tokiu būdu galima tiksliau įvertinti žmonių poreikius, taikyti lankstesnes darbo formas, skatinti pilietinę atsakomybę ir iniciatyvą. To pasekoje, susiformuoja palankios paslaugų teikimo galimybės, kurios reikalingos žmonių grupėms, kurioms labiausiai jų reikia. Būtina pabrėžti, jog diegiami pokyčiai miestelių ir rajonų bendruomenėse leistų skatinti visuomenės socialinį aktyvumą, dėl ko būtų kuriamos palankios sąlygos nuolatinės socialinės raidos vystymęsi.

Darbo objektas. Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas neįgaliesiems, bendradarbiavimo ypatumai.
Darbo tikslas. Atskleisti savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas neįgaliesiems, bendradarbiavimo aspektus.
Darbo uždaviniai. Šio darbo pagrindiniai uždaviniai yra šie:
1. Išanalizuoti socialinių paslaugų neįgaliesiems teikimo sistemą Lietuvoje;
2. Išsiaiškinti nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių teikiamas paslaugas Vilniaus rajone;
3. Aptarti savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas neįgaliesiems, bendradarbiavimo praktinius aspektus.
4. Remiantis literatūros analize ir gautais tyrimo duomenimis, įvertinti ir pateikti išvadas apie socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems Vilniaus rajone.
Tyrimo metodai: anketinė apklausa ir statistinių duomenų apibendrinimas.
Naudojant numatytąjį klausimyną, bus apklausiami Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojai, siekiant išsiaiškinti savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo aspektus.
Numatomų apklausti respondentų apibūdinimas
Bus apklausiami visi Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro lankytojai. Kadangi kai kurie centro lankytojai pasižymi protine negalia, todėl tam tikrais atvejais bus apklausiami ir jų atstovai.

Darbo tipas:
Apimtis:
7000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS TEIKIMO SISTEMA LIETUVOJE6
 • 1.1.Socialinių paslaugų charakteristika ir klasifikacija6
 • 1.2. Dokumentai reglamentuojantys socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą neįgaliesiems9
 • 1.3.Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems pagrindiniai aspektai11
 • 2. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS NEĮGALIESIEMS VILNIAUS RAJONE17
 • 2.1.Situacijos Vilniaus rajone apžvalga………………………………………………………………………………… ……17
 • 2.2. Įstaigos teikiančios paslaugos Vilniaus rajone ir jų tarpusavio bendradarbiavimas……………………………………………………………………….… ….21
 • IŠVADOS28
 • REKOMENDACIJOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS30
 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje

Iškart po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo LR vyriausybė išleido nutarimą „Dėl nevyriausybinių institucijų, dalyvaujančių [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš [...]

Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumas skatinant jaunimo užimtumą

Darbo tikslas – aprašyti nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų efektyvumą skatinant jaunimo užimtumą. Darbe apžvelgiama jaunimo [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Socialinės paramos organizavimas ir teikimas Zarasų savivaldybėje
Referatas Socialinės paramos organizavimas ir teikimas Zarasų savivaldybėje

Kiekviena valstybė stengiasi palengvinti gyvenimą savo piliečiams. Stengiasi kovoti su skurdu, augančia bedarbyste, benamių skaičiumi.

Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra
Diplominis darbas Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.

Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimas savivaldybėse

Šiuolaikiniame pasaulyje net ir ekonomiškai stipriose valstybėse socialinės pagalbos organizavimas yra aktuali ir svarbi valstybės [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė
Referatas Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė

Detalus socialinės įstaigos pristatymas [...]