Australijos gyventojų skaičiaus duomenų laiko eilučių analizė

22 psl. / 3465 žod.

Ištrauka

Nagrinėjant gyventojų skaičiaus kitimo Australijoje duomenis pastebime, jog kiekvienais metais populiacija Australijoje augo. Socialine prasme galima teigti, jog toks gyventojų skaičiaus pastovus kilimas rodo, kad Australijos ekonominė padėtis yra gera, žmonės gauna tokio dydžio pajamas, jog galėtų įsigyti ne tik būtinas prekes, tačiau ir prabangos prekes. Kadangi ekonominės gyvenimo sąlygos šalyje yra geros, čia gausu imigrantų. Australijoje kas ketvirtas žmogus yra gimęs ne šalyje, o už jos ribų. Iš šalies žmonės neemigruoja, arba emigruoja tik maža jų dalis, kuri neturi įtakos pastoviam gyventojų skaičiaus augimui. Gyventojų skaičiaus Australijoje didėjimą lemia ir didėjantis gimstamumas.

Ekonometrinės analizės tikslas – turint tam tikro rodiklio laiko eilutę, sudaryti ją atitinkančio proceso modelį, pagal kurį būtų galima prognozuoti rodiklio kitimą ateityje [4]. Šiame kursiniame darbe bus kuriamas laiko eilutės modelis bei jos prognozė gyventojų skaičiaus Australijoje duomenims. Laiko eilute vadiname kintamojo X stebėjimų laike seką X1, X2, . . . , Xn. Tikimybiniai laiko eilučių modeliai remiasi prielaida, kad laiko eilutės reikšmės yra tam tikro atsitiktinio proceso {X(t), t ∈ T} realizacija, kur T yra laiką atitinkanti indeksų aibė. Laiko eilučių modeliais galime prognozuoti ekonominių rodiklių elgesį pagal jų stebėjimus praeityje. Matematinis modelis rašomas stacionariai laiko eilutei, todėl būtina patikrinti, ar nagrinėjama laiko eilutė yra stacionari. Šiame darbe bus kuriamas ARMA modelis. Tai autoregresijos slenkančio vidurkio modelis.

Darbo tikslas – realių demografinių duomenų laiko eilutei sukurti modelį bei prognozę ateityje.

Darbo uždaviniai:

 • pasirinkti duomenis, kuriems bus kuriamas modelis;
 • iš turimų duomenų sudarytą laiko eilutę paversti stacionaria;
 • parinkti tinkamą tikimybinį modelį bei jo parametrus;
 • išanalizuoti modelio paklaidas, nustatyti ar jos yra baltas triukšmas, ar turi normalųjį skirstinį;
 • sudaryti laiko eilutės prognozę.

Darbo metodai:

 • mokslinės literatūros analizė;
 • skaičiavimui ir modeliavimui naudojamas integruotas programinės įrangos rinkinys R.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • TEORINĖ DALIS4
 • Duomenų apžvalga4
 • Laiko eilučių modeliavimas5
 • Autoregresiniai modeliai6
 • ARMA modelis9
 • Laiko eilučių prognozavimas11
 • PRAKTINĖ DALIS12
 • Duomenų pasirinkimas ir aprašomoji statistika12
 • Stacionarios laiko eilutės sudarymas13
 • Tikimybinio modelio parinkimas ir parametrų vertinimas16
 • Liekanų analizė17
 • Laiko eilutės prognozė19
 • IŠVADOS21
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS22

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Nestacionarių laiko eilučių prognozavimas

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su nestacionarių laiko eilučių prognozavimo modeliais. Pagal stebinių matricos duomenis: 1. Ištirti rekurentinius tiesinio trendo modelius, t.y. Holto...

Laiko eilučių analizė

Ekonomika Laboratorinis darbas julius
DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI Susipažinti su preliminaria laiko eilučių analize, įvertinant laiko eilučių skaitines charakteristikas. Pagal laiko eilutės individualios užduoties duomenis: 1. Paskaičiuoti...

Realių duomenų laiko eilučių analizė

Ekonomika Referatas 2015 m. ernestasj
Analizuojant Lietuvos prekybinį balansą galime pastebėti, kad jis visada yra deficitinis. Tai priklauso nuo šalies eksportuojamų produktų bei importuojamų produktų skirtumo. Kadangi prekybos...