Konstitucinio teisinės valstybės principo interpretavimas Konstitucinio Teismo doktrinoje

29 psl. / 8498 žod.

Ištrauka

Nagrinėjamos temos aktualumas. Teisinės valstybės principas yra demokratinės valstybės pamatas, šis principas yra universalus, užtikrinantis teisės viešpatavimą, juo grindžiama visa Lietuvos teisinė sistema. Teisinės valstybės principo analizavimas padeda atskleisti teisės aiškinimo argumentus, o ypač tai yra aktualu nagrinėjant Konstitucinio Teismo doktriną, kurioje didelis dėmesys yra skiriamas minėtam principui. Teisinės valstybės principas yra laikomas vienas sudėtingiausiai suvokiamų teisinių reiškinių, būtent dėl to kyla būtinybė jį analizuoti per skirtingus jo elementus.Darbo tikslai ir uždaviniai. Išskirti teisinės valstybės principo būtinybę demokratinėje valstybėje, taip pat šio principo sąvoką ir esmę, kuri yra formuluojama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinoje. Vienas iš tikslų - atskleisti teisinės valstybės principo ryšį su Konstitucijos preambulėje įtvirtintu teisinės valstybės siekiu, išsiaiškinti, kaip turėtų būti suvokiama teisinės valstybės sąvoka. Taip pat yra be galo svarbu atskleisti teisinės valstybės principą per jo atskirus elementus, išanalizuoti kiekvieno elemento reikšmę teisinės valstybės principo egzistavimui bei realizavimui, parodant, jog kiekvienas elementas yra būtinas ir neatskiriamas nuo teisinės valstybės principo. Tai bus siekiama padaryti remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrina, moksliniais straipsniais bei kitais šiai temai aktualiais šaltiniais.Darbe naudojami metodai. Temos tyrimui buvo naudojami tam tikri metodai: dokumentų analizės, analizuojant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialiąją doktriną. Sisteminis teisės aiškinimo metodas, analizuojant Konstitucinio Teismo oficialiosios doktrinos ryšį su Konstitucija taip pat siekiant išaiškinti teisinės valstybės principo bei jo elementų ryšį su Konstitucijos nuostatomis. Lyginamasis, kurį pasitelkiant yra siekiama palyginti įvairių mokslinių straipsnių bei kitos teisinės literatūros autorių požiūrį su Konstitucinio Teismo doktrinos formuluojamais teiginiais. Galiausiai, lingvistinis, kuriuo yra siekiama atskleisti teisės terminų, vartojamų darbe, reikšmę.Svarbiausi naudojami šaltiniai. Svarbiausi bei pagrindiniai šaltiniai, kuriais yra remiamasi darbe - Lietuvos Respublikos Konstitucija bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo oficialioji konstitucinė doktrina. Taip pat nemažai yra remtasi A. Vaišvilos knyga ,,Teisinės valstybės koncepcija Lietuvoje”, E. Kūrio straipsniais, Karolio Jovaišo bei kitų autorių ,,Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaru”, be to, šiame darbe yra svarbūs straipsniai iš recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinio ,,Lietuvos Respublikos Konstitucijos dvidešimtmetis: patirtis ir iššūkiai” bei kita literatūra, kuri yra aktuali siekiant tinkamai išnagrinėti pasirinktą temą.


Turinys

 • Įvadas
 • Teisinės valstybės principo sąvoka, svarba bei teisinės valstybės principo nagrinėjimas
 • Konstitucinio Teismo doktrinoje.
 • Teisinės valstybės principo ryšys su Konstitucijos preambulėje įtvirtintu teisinės valstybės siekiu.
 • Konstitucinio teisinės valstybės principo atskleidimas per jo elementus: 
 • Konstitucijos viršenybė, pagrįsta hierarchine teisės aktų sistema. 
 • Valdžių padalijimas. 
 • III. Asmens teisių ir laisvių apsauga
 • Pilietinė visuomenė. 
 • Teisėti lūkesčiai, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. 
 • Tautos suverenitetas. 
 • VII. Teisėjų ir teismų nepriklausomumas ir nešališkumas. 
 • Išvados 
 • Šaltinių sąrašas 
 • Santrauka
 • Summary 

Literatūros sąrašas

33 LAT bylos

2 teisės norminiai aktai

8 šaltiniai specialiosios literatūros

6 kitos literatūros šaltiniai


Reziumė

Autorius
karolina10
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2022
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

LR Konstitucinio Teismo konstitucinis statusas

Teisė Diplominis darbas 2012 m. egleko
Iki Antrojo pasaulinio karo galiojusiose Lietuvos Respublikos Konstitucijose buvo numatyta, jog įstatymas, priešingas Konstitucijai, valstybėje galios neturi, todėl galima teigti, kad Lietuvos Respublikoje,...