Taikomoji aplinkosauga

51 psl. / 9008 žod.

Ištrauka

Taikomoji aplinkosauga – sritis apimanti žinias apie geoinformacines sistemas (GIS), jų taikymą aplinkosaugoje, aplinkos monitoringo paprogrames, Baltijos regiono ūkio emisijas į orą, vandens telkinius, Baltijos jūrą. Taip pat apimanti žinias apie taršos poveikį žmogui ir augalijai, neigiamo poveikio įvertinimą, gamtinės aplinkos taršos mažinimo priemones ir jų vertinimą.

Darbo tikslas – įgyti teorinių ir praktinių žinių apie GIS ir jų taikymą aplinkosaugos problemoms spręsti.

Uždaviniai
1. Apžvelgti mokslinės literatūros šaltinius apie GIS, aplinkos monitoringą.
2. Susipažinti su kompiuterinėmis programomis Surfer ir CadnaA.
3. Naudojantis dešimties Lietuvos savivaldybių aplinkos monitoringo duomenimis, pavaizduoti trijų teršalų 2D ir 3D pasiskirstymą ir jį išanalizuoti.
4. Sukurti gyvenamosios vietovės triukšmo sklaidos žemėlapį, identifikuoti problemines vietas ir pasiūlyti jose triukšmo mažinimo priemones.

Darbo struktūra
Pirmoji darbo dalis skirta literatūros šaltinių apžvalgai šiais klausimais:
1. GIS taikymas aplinkosaugoje.
2. Cheminė tarša ir jos emisija į atmosferą.
3. Biologinės įvairovės apsauga.

Antrojoje dalyje pateikiama darbo su duomenų sklaidos vaizdavimo programa Surfer ir triukšmo sklaidos modeliavimo programa CadnaA metodika.

Trečioji dalis – darbo rezultatai:
Programa Surfer pavaizduojama ir aptariama kietųjų dalelių (KD), sieros dioksido (SO2) ir azoto oksidų (NOx) emisija iš stacionarių taršos šaltinių (t) dešimtyje Lietuvos savivaldybių 2009 – 2011 m. Duomenys pateikiami izolinijomis (2D) ir trimačiais (3D) reljefo vaizdavimo žemėlapiais.
Programa CadnaA sumodeliuojamas gyvenamosios vietovės (Vilniaus miesto Justiniškių mikrorajono 1 km2 ploto) triukšmo sklaidos žemėlapis. Palyginus gautus triukšmo lygius su HN 33:2011 pateikiamais ribiniais dydžiais, probleminėje vietoje suprojektuojamas triukšmo slopinimo ekranas.
Darbo pabaigoje suformuluojamos išvados, pateikiamas naudotų literatūros šaltinių sąrašas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LITERATŪROS ŠALTINIŲ APŽVALGA4
 • 1. 1. GIS taikymas aplinkosaugoje4
 • 1. 2. Cheminė tarša ir jos emisija į atmosferą8
 • 1. 2. 1. Oro kokybė Europoje ir Lietuvoje11
 • 1. 3. Biologinės įvairovės apsauga14
 • 1. 3. 1. Biologinės įvairovės apsauga Lietuvoje16
 • 1. 3. 2. Europos Sąjungos biologinės įvairovės apsauga17
 • 2. METODINĖ DALIS19
 • 2.1. Programos Surfer aprašymas19
 • 2. 1. 1. Teršalų sklaidos vaizdavimas 2D ir 3D žemėlapiuose22
 • 2. 2. Programos CadnaA aprašymas27
 • 3 . REZULTATAI31
 • 3.1. Teršalų sklaidos modeliavimo programa Surfer rezultatų aptarimas31
 • 3.2. Triukšmo sklaidos modeliavimo programa CadnaA rezultatų aptarimas42
 • IŠVADOS48
 • LITERATŪRA49
 • PRIEDAI50

Reziumė

Autorius
vaivai
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€9.24
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Aplinkosauga

Ekologija Referatas julius
Mes nuolat, per ištisus metus vienokiu ar kitokiu būdu veikiame gamtą. Teršiame vandenis, orą, dirvo¬žemį. Tad, pasitelkę mokslo ir technikos laimėjimus, privalome ją...

EKO taško aplinkosauginiai sprendimai

Ekologija Referatas 2013 m. karolinute14
EKO taškas- tai įvairios taros, pakuotės atliekų ir kitų antrinių žaliavų supirkimo punktų sistema. Gyventojams patogiose vietose esančiuose EKO taškuose superkami į užstato...

Stichinės nelaimės ir aplinkosauga

Ekologija Referatas 2013 m. svajūnė
Darbo aktualumas. XX amžiuje žmonija dažniausiai kentėjo nuo žemės drebėjimų, ugnikalnių erupcijų, potvynių, audrų, sausrų ir kitų stichinių nelaimių. Kaskart šių reiškinių...

AB „Amilina“ aplinkosauginės veiklos analizė

Ekologija Diplominis darbas 2018 m. enrikak
Žmogaus poveikis aplinkai dažniausia yra siejamas su gamtos išteklių naudojimu. Žmogus tenkindamas savo norus viską ima iš gamtos. Prieštaravimai tarp žmogaus ir gamtos...