Civilinio procesinio teisinio santykio subjektai, klasifikavimas

24 psl. / 6854 žod.

Ištrauka

Teisingumo deivė Temidė vaizduojama užrištomis akimis, su svarstyklėmis vienoje rankoje ir kalaviju – kitoje. Kaip ir kiekvienas simbolis, šis taip pat turi tam tikrą prasmę. Temidė įkūnija visuomeninės tvarkos, „visuomeninės sąžinės”, socialinio stabilumo siekį, taigi būtinumą sugebėti įžvelgti ir užtikrinti protingą įstatymų taikymą.
Bet kurioje byloje visada yra mažiausiai trys veikiantieji subjektai: teisėjas (teisėjai) ir dvi šalys. Kiekviena šalis mano esanti teisi ir savo tiesą įrodinėja vienokiais ar kitokiais argumentais, t. y. savaip vertina tiek faktines bylos aplinkybes, tiek joms taikytinas teisės normas. Teisėjo užduotis – nustatyti, kuri šalis yra teisi, ir priimti atitinkamą sprendimą. Svarstyklės simbolizuoja teisėjo pareigą sprendžiant bylą įvertinti kiekvienos šalies pateiktus faktinius ir teisinius argumentus. Tai jis gali daryti tik išklausęs abi šalis ir to, beje, reikalauja pagrindinis sąžiningo teismo proceso principas.
Kadangi ir šalims, ir teismams reikia aiškinti tikrąją teisės normos prasmę, o teismo procesas pirmiausia tampa teisės aiškinimo ir jos taikymo procesu. Todėl labai svarbu gerai žinoti ir suprasti civilinio proceso institutų esmę. Vadinasi, labai svarbūs civilinio proceso subjektų bei kitų dalyvaujančių byloje asmenų sampratos aspektai, civilinių procesinių teisinių santykių subjektų ir jų klasifikavimo ypatumai. Taip pat reikšminga proceso šalių ir kitų proceso dalyvių esmė bei vieta civiliniame procese. Darbe nagrinėsime civilinius procesinius teisinius santykius, jų subjektus bei klasifikavimą.
Darbo tikslas: išanalizuoti civilinio procesinio teisinio santykio subjektų ypatumus ir jų klasifikavimą.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti civilinio procesinio teisinio santykio pagrindinius aspektus.
2. Išanalizuoti civilinio procesinio teisinio santykio subjektus ir jų klasifikavimą.
Darbe naudosime, lietuvių autorių mokslinius darbus, įvairius įstatymus, įsakymus, instrukcijas bei kitus teisės aktus bei interneto svetainių informaciją.
Darbo struktūra ir apimtis. Darbą sudaro įvadas, du darbo skyriai: pirmajame skyriuje civilinio procesinio teisinio santykio pagrindiniai aspektai; antrajame – susipažinta su civilinio procesinio teisinio santykio subjektais ir jų klasifikavimu, apžvelgti civilinio proceso šalių skirtumai nuo kitų dalyvaujančių byloje asmenų, pateiktos išvados ir naudotos literatūros sąrašas. Viso darbo apimtis – 24 lapai. Literatūros sąrašą sudaro 17 šaltinių.


Turinys

 • ĮVADAS…………………………………………………………………………………………3
 • 1. Civilinio procesinio teisinio santykio pagrindiniai aspektai4
 • 2. Civilinio procesinio teisinio santykio subjektai ir jų klasifikavimas6
 • 2.1. Teismas – civilinio procesinio teisinio santykio subjektas6
 • 2.2. Civilinio proceso šalys ir jų skirtumas nuo kitų dalyvaujančių byloje asmenų9
 • 2.2.1. Atstovai civiliniame procese13
 • 2.2.2. Tretieji asmenys civiliniame procese15
 • 2.2.3. Prokuroro, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų dalyvavimas civiliniame procese17
 • 2.2.4. Kiti proceso dalyviai18
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS24

Reziumė

Autorius
modestaaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 17, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
24 psl.

Susiję darbai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Teisė Referatas 2004 m. moksliuke
Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą, kurios remiasi šiais pagrindiniais principais. Darbo...

Teisiniai santykiai

Teisė Referatas 2011 m. sierpente
Teisiniai santykiai - teisės normomis sureguliuoti ir dėl to socializuoti žmonių santykiai, kurių dalyviai tarpusavyje susaistyti privalomos abipusių teisių ir pareigų pusiausvyros, kurią...