Darbo sutarties nutraukimas ir atsiskaitymas su darbuotoju

14 psl. / 3743 žod.

Ištrauka

Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ar šalių susitarimu. (DK 93 str.) Darbo sutarties specifiškumas tame, jog ši sutartis negali būti neatlygintinė, priešingu atveju toks susitarimas, kuriuo bus susitarta atlikti tam tikrus darbus negaunant nustatyto atlygio, negalės būti laikoma darbo sutartimi. Taigi darbo sutarties sudarymas savaime sukuria vieną iš pagrindinių darbdavio pareigų – mokėti tam tikrą atlyginimą darbuotojui už jo atliekamą darbą. Savo ruožtu darbo sutarties nutraukimas tokią pareigą nutraukia, tačiau tai nereiškia, jog darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį tinkamai neatsiskaitęs su darbuotoju. Darbo santykiai visgi yra pagrįsti abiejų šalių bendradarbiavimu ir lojalumu, kas reiškia, jog darbuotojui ir darbdaviui nutraukus darbo sutartį, privalu tinkamai įforminti tokią teisinio santykio pabaigą. Šiuo atveju darbdavys privalo tinkamai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju. Atsiskaitymas darbo santykiuose suprantamas ne tik kaip materialinis atsiskaitymas, bet ir kaip teisinis. Toliau darbe būtent ir kalbėsime apie darbdavio pareigą visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju (tiek finansiškai, tiek ir teisiškai), tokio atsiskaitymo terminus bei neatsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju teisines pasekmes. Darbe taip pat aptarsime išeitinės išmokos instituto esmę bei specifiką, nurodysime kada ši išmoka mokama, o kada ne. Darbo tikslas – dabar galiojančios atsiskaitymo tvarkos su atleidžiamu darbuotoju analizė bei palyginimas su anksčiau galiojusia. Įdomu tai, jog dabartinė Lietuvos Respublikos darbo kodekso redakcija (DK) numato kitokius uždelsimo atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju padarinius nei seniau galiojusi. Visgi jie taip pat yra susiję su tam tikrų piniginių sumų išmokėjimu darbuotojui už uždelsimo laikotarpį, tik skiriasi pačių sumų skaičiavimo tvarka. Apie tai taip pat bus kalbama darbe. Darbe nesistengiama apsiriboti perskaitytos medžiagos konspektavimu ar nurašymu, į analizuojamą temą žvelgiama tiek nacionalinių aktų, tiek ir ES teisės aktų pagrindu, visgi įdomu tai, jog ES nėra suvienodinusi atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarkos, taip pat nėra nustatyta ir bazinių principų, koks tas atsiskaitymas turi būti. Tai paliekama valstybių narių kompetencijai. Taigi darbe daugiausia analizuojamos DK nuostatos, taip pat remiamasi moksline literatūra, didelis dėmesys skiriamas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) praktikai. Tema nagrinėjama taikant aprašomąjį, lyginamosios analizės, loginį bei sisteminį metodus.


Turinys

  • ĮVADAS2
  • DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMO PADARINIAI3
  • ATSISKAITYMO SU ATLEIDŽIAMU DARBUOTOJU TVARKA IR TERMINAI5
  • Darbdavio pareiga visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju5
  • Išeitinė išmoka: išmokėjimo sąlygos ir tvarka7
  • Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju terminai8
  • Pasekmės laiku neatsiskaičius su atleidžiamu darbuotoju9
  • IŠVADOS13
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
valkirijos
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 7, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys

Teisė Referatas rutele
Dabar mes gyvename labai modernioje visuomenėje ir neįsivaizduojame pasaulio be daugelio paprastų dalykų. Mūsų gyvenime labai svarbią vietą užima ekonomika. Tam kad ekonomika...

Kai kurie darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas jenna
Darbo sutartis - vienas svarbiausių individualios darbo teisės institutų, reguliuojantis privatinius santykius tarp darbuotojo ir darbdavio. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas,...

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Referatas 2016 m. radikas
Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas...

Darbo sutarties nutraukimo pagrindai

Teisė Prezentacija 2023 m. radikas
Šis pristatymas supažindins su darbo sutarties nutraukimo priežastis ir aplinkybes, leidžiančias darbuotojui nutraukti darbo sutartį jo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Nutraukiant darbo sutartį...