AB “Rokiškio sūris” finansų analizė ir įmonės veiklos prognozavimas

25 psl. / 4521 žod.

Ištrauka

Po spartaus ekonomikos augimo 2000 – 2007 m. Lietuvoje prasidėjo ekonominė krizė, kuri skaudžiai paveikė ištisus pramonės sektorius. Per 2008 – 2012 m. laikotarpį smarkiai pasikeitė verslo sąlygos ir net prioritetinės eksporto kryptys. Visa tai turėjo didelės įtakos įmonių veiklai. Todėl įmonėms didelę reikšmę įgauna jų veiklos analizė. Gerai atlikta įmonės veiklos analizė gali suteikti daug naudingos informacijos leidžiančios geriau suvokti įmonėje vykstančius procesus, jų įtaką rezultatams, leisti nustatyti įmonės silpnąsias vietas. Įmonių veiklos analizė – tai įvairios ekonominės informacijos apie įmonės veiklą rinkimas, visapusis ir objektyvus jos tyrimas ir vertinimas siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus (Mackevičius, 2008, p.46)Darbe keliamas tikslas – naudojantis teorinėje dalyje surinkta finansinės analizės medžiaga ir įmonės finansinių ataskaitų dokumentais, kompleksiškai įvertinti AB ,,Rokiškio sūris“ veiklos rezultatus bei atskleisti įmonės ūkinę bei finansinę padėtį. Darbo objektas – Akcinės bendrovės ,,Rokiškio sūris“ 2011-2012 metų finansiniai veiklos rezultatai.Problema. Įmonės permažai dėmesio skiria finansinių rodiklių analizei, kuri parodo realią situaciją apie tikrąją įmonės būklę.Darbo uždaviniai: 1. Aptarti AB ,,Rokiškio sūris“ veiklą; 2. Remiantis AB ,,Rokiškio sūris“ ataskaitomis atlikti horizontaliąją ir vertikaliąją analizę; 3. Atlikti AB ,,Rokiškio sūris“ santykinių rodiklių analizę; 4. Ištirti AB ,,Rokiškio sūris“ bankroto tikimybę; 5. Pateikti AB ,,Rokiškio sūris“ veiklos gerinimo pasiūlymus. Darbe taikyti metodai: įmonės ataskaitų, vertikali analizė, horizontali analizė, santykinė analizė. Tyrimo metodai. Darbe panaudoti horizontaliosios, vertikaliosios ir santykinių rodiklių analizės būdai, prognozavimo ir bankroto tikimybės nustatymo metodai. Finansiniai rodiklių skaičiavimai atlikti remiantis AB ,,Rokiškio sūris“ finansinės apskaitos dokumentais – balansu, pelno (nuostolio) ataskaita.


Turinys

 • Santrauka
 • Įvadas4
 • 1. AB “ROKIŠKIO SŪRIS,, CHARAKTERISTIKA5
 • 2. FINANSINĖS ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI…………………………….7
 • 2.1. Finansinės analizės reikšmė ir rūšys……………….…………………………7
 • 2.2. Finansinės analizės šaltiniai ir būdai……………… ………………………10
 • 2.3. Rodiklių prognozės įmonės veiklos anailzėje………………… ……….……12
 • 3. HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI FINANSINĖ ANALIZĖ13
 • 3.1. Horizontalioji analizė13
 • 3.2. Vertikalioji analizė16
 • 4. SANTYKINIAI DYDŽIAI18
 • 5. BANKROTO PROGNOZAVIMAS PAGAL E. ALTMAN “Z MODELĮ,, ….…21
 • Išvados22
 • Terminų ir sąvokų24
 • Literatūros sąrašas25
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos už 2011-2012m.
 • 2 priedas. Balanso ataskaitos už 2011-2012m.
 • 3 priedas. Balanso ataskaitos horizontalioji analizė už 2011-2012m.
 • 4 priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė už 2011-2012m.
 • 5 priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė už 2011-2012m.
 • 6 priedas. Balanso ataskaitos vertikalioji analizė už 2011-2012m.
 • 7 priedas. Santykinių rodiklių skačiavimas

Reziumė

Autorius
monce111
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 13, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...