Kokybės vadybos principai „X“ įmonėje

30 psl. / 6220 žod.

Ištrauka

Kokybė – tai filosofinė kategorija. Manoma, kad pirmasis kokybę analizavo Aristotelis III a. prieš mūsų erą, vėliau Hėgelis XIX a. Kokybės vadyba apima jau seniai žinomus valdymo principus, papildo juos naujais ir suteikia savitą filosofiją, todėl ji yra nauja vadybos mokslo vystymosi pakopa.

Kokybės vadyba apsaugo organizacijas nuo bankroto - tai išsivysčiusių regionų bei šalių sėkmingo tobulėjimo garantas.Organizacija, siekianti užtikrinti strategijos ir politikos valdymą bei norinti, kad tuo pačiu metu būtų veiksmingai tobulinamos sudėtingos valdymo sistemos, savo veiklai taiko kokybės vadybos metodus.

Temos aktualumas. Jau XX -ojo amžiaus pradžioje, besivystant masinei gaminių gamybai ir atsirandant vis daugiau tarpusavyje konkuruojančių įmonių, gaminančių tos pačios paskirties gaminius, susidarė aplinkybės, skatinančios gerinti gaminių kokybę, mažinti savikainą, didinti gamybos našumą. Jau nuo tada vis didėjo poreikis metodų ir priemonių, užtikrinančių gaminių, patenkančių į rinką, stabilią kokybę. Kokybės vadybos principai yra nusakyti ISO 9000 šeimos standartuose ir yra jais pagrįsti. Taigi, bet kuri įmonė, siekianti įdiegti kokybės vadybos sistemas, privalo analizuoti ir įdiegti įmonės veikloje šiuos principus.

Problema. B8tina kelti įmonės kokybę, tačiau ne visi žino kaip tai padaryti. Reikėtų pabrėžti, kad atitikimas ISO standarto nėra pagrindinis kokybės gerinimo uždavinys, nors šis standartas turi nemažai pranašumų. Kokybės valdymo sistema – tai tik vienas iš sudedamųjų kokybės blokų. Daugelis įmonių siekia standarto atitikimo, tačiau neskiria dėmesio kokybės tobulinimui, todėl jie turi nemažą dokumentą, formalizuojantį procedūras ir apsunkinantį visus pokyčius ir kokybės gerinimą.

Šio darbo objektas – kokybės vadybos principai. Tikslas yra įvertinti įmonės „x“ būklę kokybės vadybos principų požiūriu. Tikslui pasiekti darbe iškelti uždaviniai yra šie:

 1. Išanalizuoti kokybės vadybos principus bei jų svarbą;
 2. Atlikti UAB „X“ veiklos analizę remiantis kokybės vadybos principais;
 3. Pateikti įmonės „X“ įvertinimą remiantis kokybės vadybos principais.

Darbe apžvelgti kokybės vadybos principai ir atlikta įmonės „X“ veiklos analizė ir vertinimas. Darbas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Teorinėje dalyje, pasitelkus mokslinę literatūrą ir kitus informacijos šaltinius, išanalizuota kokybės vadybos samprata, principai ir vertinimo metodika.

Atliekant darbą remtasi 10 literatūros ir informacinių šaltinių, iš kurių 6 – mokslinė literatūra. Pagrindinė knyga, kuri buvo daugiausia naudota analizuojant teorinę medžiagą, yra P. Vanago (2004) knyga „Visuotinė kokybės vadyba“. Joje pateikta kokybės sistemos struktūra, principai ir vertinimo metodai sudarė pagrindą atliekant ir darbo praktinę dalį. Be to buvo pasinudota keliais internetiniais informacijos šaltiniais.


Turinys

 • 1. KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPAI – ĮMONĖS KOKYBĖS MATAS4
 • 1.1. Kokybės vadybos samprata bei svarba4
 • 1.2 ISO 9000: 2000 kokybės vadybos šeimos standartai ir jų principai5
 • 1.3. Kokybės vadybos principai ir jų sąsajos su visuotine kokybės vadyba7
 • 1.3.1. Pirmas principas – orientavimasis į vartotoją7
 • 1.3.2. Antarsis principas – lyderystė9
 • 1.3.3. Trečiasis principas - darbuotojų įtraukimas10
 • 1.3.4. Ketvirtas principas – procesinis požiūris11
 • 1.3.5. Penktasis principas - sisteminis požiūris13
 • 1.3.6. Šeštasis principas – nuolatinis gerinimas15
 • 1.3.7. Septintas principas – faktais pagrįstas sprendimų priėmimas16
 • 1.3.8. Aštuntas principas – abipusiškai naudingi ryšiai su tiekėjais17
 • 2. ĮMONĖS „X“ VEIKLOS ANALIZĖ REMIANTIS KOKYBĖS VADYBOS PRINCIPAIS18
 • 2.1. UAB "X" pristatymas18
 • 2.2. UAB "X" veiklos analizė18
 • 3. ĮMONĖS „X“ VEIKLOS VERTINIMAS27
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI28
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI29

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2016
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Kokybės vadybos įtaka organizacijos rezultatams

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Jeigu verslo įmonė nori gyvuoti rinkos konkurencijos sąlygomis ir stiprėti, tai turi vadovautis kokybės vadybos filosofija, kurios tikslas geriau patenkinti vartotojų poreikius. Kokybė...

UAB Rūta: įmonės vadybos analizė

Vadyba Referatas 2014 m. salvete
Rūta“ – seniausias tebeveikiantis saldainių fabrikas Lietuvoje, pradėjęs savo veiklą dar 1913 metais Šiauliuose. Viskas prasidėjo nuo nedidelės saldainių dirbtuvės, kurią įkūrė saldainių...

UAB "X" kokybės vadybos principai

Vadyba Diplominis darbas 2010 m. guoba
Kokybė – tai filosofinė kategorija. Manoma, kad pirmasis kokybę analizavo Aristotelis III a. prieš mūsų erą, vėliau Hėgelis XIX a. Kokybės vadyba apima...

Įmonės kokybės vadybos analizė

Vadyba Referatas 2019 m. Bembis
Kokybės vadybos analizė pasirinktoje įmonėje. Įmonės pristatymas. Įmonėje naudojamų kokybės vadybos sistemų ISO standartų analizė.Įmonės veiklos procesų analizė.