Pajamų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje

16 psl. / 2329 žod.

Ištrauka

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Pajamos laikomos uždirbtomis ir registruojamos apskaitoje tada, kai pardavėjas įvykdo sutarties sąlygas, visa su prekėmis ar paslaugomis susijusi rizika, dabartinė ir būsima nauda perduodama pirkėjui.

Gautos įplaukos, nesusijusios su rizikos ir naudos perdavimu, apskaitoje registruojamos kaip gauta išankstinė įmoka, kuri pajamomis bus laikoma tada, kai su prekėmis ar paslaugomis susijusi rizika ir nauda bus perduota pirkėjui. Rizikos ir naudos perdavimo momentas dažnai (bet nebūtinai) sutampa su nuosavybės teisės perdavimo momentu.

Pajamų pripažinimo laikas ne visada sutampa su sąskaitos išrašymo momentu, todėl, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, prieš sudarydama finansines ataskaitas, įmonė turi patikrinti, ar visos ataskaitinio laikotarpio pajamos yra užregistruotos.

Nebėra griežto reikalavimo skaičiuoti pajamas išsiuntus prekes, nes pajamoms pripažinti keliami ir kiti reikalavimai – patikimo pajamų sumos įvertinimo.

Galimi atvejai, kai prekės išsiųstos, bet jei yra didelių pagrįstų abejonių, kad už jas nebus apmokėta, pajamos gali būti ir nepripažįstamos, išsiuntus prekes. Kaupimo principas, be abejo, išlieka, bet kaupiamos pajamų sumos turi būti pripažintos. Jeigu kyla abejonių, ar bus gautos į pajamas jau įtrauktos sumos, suma, kurią atgauti nebėra galimybių, pripažįstama sąnaudomis, nors nekoreguojama jau pripažintų pajamų suma.

Pajamų pripažinimas finansinėje apskaitoje gali skirtis nuo pajamų pripažinimo mokestinėje apskaitoje. Reikia atskirai nagrinėti kiekvieną pajamų rūšį, nustatyti jų pripažinimo kriterijus ir tik tada galima nustatyti jų skirtumus.

Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. Veiklos tarpininkų pajamomis pripažįstami tik jų uždirbti komisiniai, bet ne trečiųjų asmenų vardu surenkamos sumos.


Turinys

 • 1. Įvadas5
 • 2. Sąvokos6
 • 3. Teorinė dalis7
 • 3.1 Pajamų pripažinimas7
 • 3.2 Prekių pardavimo pajamos8
 • 3.3 Paslaugų teikimo pajamos9
 • 3.4 Finansinės veiklos pajamos10
 • 4. Praktinė dalis12
 • 4.1 Pasirinktos įmonės pajamų analizė12
 • 5. Išvados15
 • 6. Literatūros šaltiniai16

Reziumė

Autorius
miglius9
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 15, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai