Alytaus rajono kraštovaizdžio analizė 2010 – 2015 metais

28 psl. / 4207 žod.

Ištrauka

Kraštovaizdis yra svarbus teritorinis šalies išteklius, apimantis miestų ir kaimų vietoves, miškus, vandenis ir laukus, sudarantis sąlygas žmonių gyvenimui ir veiklai, jis yra tautinio identiteto pamatas ir gyvenimo kokybės dalis. Kraštovaizdžio savasties išsaugojimas, jo tvarkymas ir formavimas tenkinant ekonominius, socialinius, kultūrinius, ekologinius ir estetinius visuomenės poreikius yra vienas svarbiausių valstybės tikslų, nurodytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029), ir kituose strateginiuose dokumentuose.

Kraštovaizdis kaip gamtos ir žmonių tarpusavio veiklos rezultatas analizuojamas daugeliu požiūrių, o jo kokybei turi įtaką tiek gamtinė, tiek įvairiapusė žmogaus veikla. Kraštovaizdžio pažinimas yra būtina sąlyga kraštovaizdžio politikos krypčių formavimui ir įgyvendinimui. Pagal pažintinius ekologijos, geografijos, architektūros, kraštovaizdžio architektūros, istorijos ir kitų mokslų kriterijus turi būti aiškinama kraštovaizdžio erdvinė struktūra ir jame vykstančių procesų dėsningumai, nustatomi kraštovaizdžio teritoriniai vienetai.

Žmogaus ūkinė veikla keičia (kultūrina, antropogenizuoja) gamtinį kraštovaizdį pagal visuomenės poreikius – žmogaus sukurti elementai, jų kompleksai ir sistemos sudaro antropogeninę kraštovaizdžio dalį. Atskirų istorijos laikotarpių gamtonaudos, žemės tvarkymo, inžineriniai, etniniai ir meniniai veiksniai suformavo kultūrines Lietuvos regionų kraštovaizdžio ypatybes.

Kraštovaizdžio kitimas yra siejamas su šiais procesais: technogeniniais (statyba, melioracija, transportas, energetika); gamybiniais technologiniais (žemdirbystė, gyvulininkystė, sodininkystė); rekreaciniais; gamtosauginiais; kultūriniais procesais (Ivavičiūtė, 2008).

Pagrindinis darbo tikslas – atlikti Alytaus rajono kraštovaizdžio kaitos analizę.

Pagrindiniai uždaviniai:

 1. Apibūdinti Alytaus rajoną, jo kraštovaizdį;
 2. Analizuoti Alytaus rajono gamtinį kraštovaizdį;
 3. Išnagrinėti Alytaus rajono antropogenizuotą kraštovaizdį;
 4. Išanalizuoti Alytaus rajono antropogeninį kraštovaizdį.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LITERATŪROS APŽVALGA4
 • 2. LIETUVOS KRAŠTOVAIZDŽIO ISTORINĖS KAITOS ANALIZĖ5
 • 3. KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMOSI BRUOŽAI IR TIPAI PO 1990 METŲ6
 • 4. ALYTAUS RAJONAS7
 • 5. RAJONO KRAŠTOVAIZDŽIO KAITOS12
 • 5.1 Gamtinio kraštovaizdžio kaita13
 • 5.2 Antropogenizuoto kraštovaizdžio kaita17
 • 5.3 Antropogeninio kraštovaizdžio kaita20
 • 6. BENDRA KRAŠTOVAIZDŽIO KAITA24
 • IŠVADOS27
 • NAUDOTA LITERATŪRA28

Reziumė

Autorius
vevut
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 4, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Alytaus rajono aplinkos ekologinis įvertinimas

Ekologija Referatas 2013 m. geisa
Tyrimo aktualumas. Ekologija šiandien dienai yra ypatingai aktuali, juk vien tik pasižiūrėkime kiek parduotuvės pateikiamų ekologiškų prekių, tai ne tik maistas, bet ir...

Europos kraštovaizdžio konvencija

Ekologija Prezentacija 2019 m. ievuusia
Konvencija yra taikoma visai Šalių teritorijai ir apima gamtos, kaimo, miesto ir miesto apylinkių vietoves. Ji aprėpia ir žemę, ir yra taikoma tiek...