Socialinio darbo su šeima ypatumai: priemonės ir metodai

13 psl. / 3207 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Šiuolaikinės šeimos sistema „asmuo - šeima – visuomenė“. Anksčiau pirmenybė buvo suteikta šeimai, o ne asmeniui, šiandien - atvirkščiai. Žinoma, tam nebuvo pasirengęs viešasis sektorius ir daugelis šeimų. Tai akivaizdžiai matoma stebint vykstančius pokyčius šeimoje: atsisakymas turėti vaikų yra kaip pasekmė; sumažėjęs gimstamumas; vaisingumas; branduolinės šeimos mažėjimas; didėja skyrybos ir nepilnų šeimų skaičius; santykių tarp sutuoktinių, tėvų ir vaikų demokratizacija. Be to, nuolat auga vaikų iš rizikos grupių ir našlaičių antplūdis į vaikų globos institucijas, o tai dažnai susiję ne su socialinėmis nelaimėmis ir asocialiomis šeimomis. Šeimos plėtra Lietuvoje yra sudėtinga ir dėl didelės emigracijos bei socialinių problemų.


Visuomeninį gyvenimą ir šeimą jungia sudėtinga santykių sistema, kuri pasireiškia pirmiausia per šeimos funkcijas. Šeimos santykių disfunkcijos atsiradimas, t. y. neatitikimas jos sąveikos kaip visumos, sukelia jos nenormalią būklę. Ignoravimas, o kartais visiškas atsisakymas atlikti šeimos funkcijas, dėl įvairių priežasčių destabilizuoja šeimos gyvenimo būdą, kuris ir gali sukelti jos suirimą. Šeimą veikia tokie nuolatiniai veiksniai kaip finansiniai sunkumai, būsto problemos sprendimai, tarptautiniai santykiai, gamtos ir socialinės rizikos, nepatenkinti poreikiai ir asmeniniai interesai, pragyvenimo problemos ir t.t.


Darbo probleminis klausimas. Kokios taikomos socialinio darbo su šeima priemonės ir metodai?


Darbo objektas. Socialinio darbo su šeima priemonės ir metodai


Darbo tikslas. Išnagrinėti socialinio darbo su šeima ypatumus, aptariant plačiau priemones ir metodus.


Darbo uždaviniai:
 1. Apibūdinti šeimos sampratą
 2. Išanalizuoti socialinio darbo su šeima priemones ir metodus.
Darbo metodai. Mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimo metodai.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • ŠEIMOS SAMPRATOS APIBŪDINIMAS4
 • SOCIALINIO DARBO SU ŠEIMA PRIEMONĖS IR METODAI………………6
 • IŠVADOS 11 LITERATŪRA12

Literatūros sąrašas

LITERATŪRA

 1. Augustin G. 2015. Marriage and Family: Relics of the Past or Promise of the Future? Paulist Press.
 2. Benokraitis N. V. 2014. Marriages and Families (8th Edition). Pearson.
 3. Česnuitytė V. 2012. Šeimos samprata: Lietuvos gyventojų subjektyvus požiūris. Socialinis darbas, 11 (2), 257 – 270 p. [žiūrėta 2016 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per Internetą: https://www.mruni.eu/upload/iblock/eb1/003_cesnuityte.pdf
 4. Healy K. 2011. Social Work Methods and Skills: The Essential Foundations of Practice. Palgrave.
 5. Ivanauskienė V. 2008. Socialinio darbo su šeima teoriniai ir praktiniai aspektai. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, nr. 2(2), 77-86 p. [žiūrėta 2016 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per Internetą: http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2008~ISSN_2029-0470.N_2_2.PG_77-86/DS.002.0.01.ARTIC
 6. Kavaliauskienė J. 2014. Socialinės pagalbos organizavimas socialinės rizikos šeimai. Mokymo priemonė. Panevėžys. [žiūrėta 2016 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per Internetą: http://eknygos.panko.lt/wp-content/uploads/2014/09/Socialines-pagalbos-organizavimas-socialines-rizikos-seimai.pdf
 7. Kavaliauskienė J., Maskaliovienė A. 2007. Socialinis darbas su šeima, auginančia neįgalų vaiką. Panevėžys.
 8. Knowledge and skills for child and family social work. 2014. Department for education. [žiūrėta 2016 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per Internetą: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/338718/140730_Knowledge_and_skills_statement_final_version_AS_RH_Checked.pdf
 9. Leskošek V. 2009. Theories and methods of social work. Exploring different perspectives. Faculty of Social Work, University of Ljubljana.
 10. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymas. Vilnius, 2006 - 01 - 19. Nr. X - 493. Valstybės žinios, 2006, Nr. 17-589; 2010, Nr.53-2598. [žiūrėta 2016 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per Internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=270342&p_query=&p_tr2=>.
 11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Statistika. 2014. [žiūrėta 2016 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per Internetą: http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/vaiko-teisiu-apsauga/statistika-vta.html
 12. Maslauskaitė A. 2010. Lietuvos šeima ir modernybės projektas: prieštaros bei teorizavimo galimybės. Filosofija. Sociologija, 21(4), 310–319 p.
 13. Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis. 2012. Metodinės rekomendacijos socialiniams darbuotojams. Kaunas.
 14. Statistiniai rodikliai socialinės rizikos šeimų. 2016. [žiūrėta 2016 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per Internetą: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=c6e0b422-4bf8-498b-9c67-c01ce94f63eb
 15. Teater B. 2010. An introduction to applying social work theories and methods. Maidenhead: Open University Press.
 16. Unwin P., Hogg R. 2012. Effective Social Work with Children and Families: A Skills Handbook. Sage Publications Ltd.
 17. Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimas. 2008 m. birželio 3d. Nr. X-1569, Vilnius. [žiūrėta 2016 m. lapkričio 10 d.]. Prieiga per Internetą: <http://www3.lrs.lt/docs2/GYWHJWWE.DOC>.


Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 16, 2023
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Socialinis darbas su šeima: „PARADOKSO METODAS“

Socialinis darbas Referatas vika1
Labai dažnai konfliktas šeimoje įsiplieskia dėl ne vietoje paliktų šlepečių. Šiuo atveju svarbu ne tiek pačios šlepetės, kiek sugebėjimas apie jas tarpusavyje pasikalbėti. (Psichologas...