Inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai

59 psl. / 14005 žod.

Ištrauka

Dvidešimtame amžiuje turizmo plėtra tapo vienu iš esminių faktorių ekonomikos augime. Per paskutinįjį šimtmetį turizmas plėtojosi ir tobulėjo milžinišku greičiu ir tapo pasauline pramonės šaka. Valstybėse, kurios priklauso Europos Sąjungai turizmas yra vienas stipriausių ir įtakingiausių ekonomikos sektorių. Europos Sąjungos valstybėse turizmo veikla apima net apie 2 milijonus verslo įmonių (kurias daugiausia sudaro mažos ir vidutinės įmonės), jo valdo apie 12 proc. bendrojo vidaus produkto, 6 proc. darbo vietų ir 30 proc. užsienio prekybos. Šiame darbe daugiausia dėmesio yra skiriama vienai turizmo rūšiai - dalykiniam turizmui bei inovacijų reikšmei šiame sektoriuje. Šis turizmo sektorius atlieka labai svarbų vaidmenį kiekvienos valstybės ekonomikos plėtroje ir efektyviai skatina jos įsiliejimą į pasaulinę rinką. Baigiamajame darbe yra iš esmės išnagrinėjama kas yra dalykinio turizmo ir inovacijos samprata. Tačiau didžiausias dėmesys yra skiriamas nagrinėjant kokią įtaką inovacijos daro ne tik, bendrąja prasme – turizmo sferoje ir versle, bet ir žvelgiant kur kas giliau – dalykiniame turizme.Problema – Kokia yra inovacijų reikšmė dalykinio turizmo plėtrai?Darbo objektas – Inovacijos dalykinio turizmo sektoriuje. Darbo tikslas – Išanalizuoti dalykinio turizmo ir inovacijų sampratas bei inovacijų reikšmę dalykinio turizmo plėtrai.Darbo uždaviniai: 1. Apibrėžti dalykinio turizmo sampratą, formas, bruožus, infrastruktūrą bei žmogiškuosius išteklius.2. Apibūdinti inovacijos sampratą ir jų įtaką turizmo versle.3. Nustatyti inovacijų reikšmę dalykinio turizmo plėtrai.Darbo metodai – įvairių šaltinių analizė ir anketinės apklausos tyrimo metodas. Darbo struktūra: Baigiamasis darbas susideda iš teorinės ir praktinės dalies. Teorinė baigiamojo darbo dalis struktūriniu požiūriu susideda iš trijų skyrių ir juos sudarančių smulkesnių poskyrių. Teorinėje dalyje apibrėžiama dalykinio turizmo samprata, formos, bruožai, infrastruktūra bei žmogiškieji ištekliai. Taip pat yra apibūdinama inovacijos samprata bei jų įtaka turizmo versle. Sekančiose temose ir poskyriuose bus analizuojama inovacijos samprata, apžvelgiamas inovacijų atsiradimas, jų vieta ir vaidmuo, veiklos formos, jų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje, inovacijų tendencijos Europoje ir bus akcentuojama tai, kas yra labiausiai aktualu Lietuvai. Taip pat bus aptariama inovacijų, inovatyvumo reikšmė dalykinio turizmo sferoje ir kitose visuomenės gyvavimo srityse: makroekonominė ir makroekonominė inovacijų reikšmė, jų svarba viešajam sektoriui – politikai ir administravimui, inovacinių veiksmų planavimas valstybės mąstu, tendencijos Europos Sąjungoje ir kai kurios dalykinio turizmo inovacijų plėtros ypatybės ir galimybės Lietuvoje.Tam kad visa tai apibrėžti buvo remtasi užsienio bei lietuvių autorių suformuluotais dalykinio turizmo ir inovacijų apibūdinimais ir klasifikavimais. Papildomai pastebėta, kad ieškant informacijos apie dalykinį turizmą o ypač apie inovacijas dalykiniame turizme, mokslinėje literatūroje pastebima jog nėra nustatytų vieningų dalykinio turizmo ir inovacijų apibrėžimų, o taip ir trūkumas tyrinėjimų šiomis temomis, kurios yra susijusios su inovacijomis ir jų reikšme dalykinio turizmo plėtrai. Rašant šį darbą daugiausia remtasi užsienio šalių organizacijų atliktais tyrimais. Apibendrinant teorinę darbo dalį buvo rastas ryšys tarp dalykinio turizmo ir inovacijų reikšmės dalykinio turizmo plėtrai. Šis ryšys baigiamąjame darbe palengvina spręsti praktinio tyrimo uždavinius. Po teorinės analizės praktinėje darbo dalyje atsižvelgiant į darbo problemą, objektą, tikslą, uždavinius, kurie reikalauja ne tik mokslinio pagrindimo, bet ir nuomonių, požiūrių, vertinimų, atskleidimo, yra atliekamas tyrimas. Darbe naudojamas anketinės apklausos tyrimo metodas.


Turinys

 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA2
 • ANOTACIJA UŽSIENIO KALBA3
 • ĮVADAS6
 • PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ SĄRAŠAS8
 • 1. DALYKINIO TURIZMO SAMPRATA9
 • 1.2. Dalykinio turizmo formos11
 • 1.3. Dalykinio turizmo bruožai14
 • 1.4. Dalykinio turizmo infrastruktūra15
 • 1.5. Žmogiškieji ištekliai dalykiniame turizme16
 • 2. INOVACIJOS SAMPRATA18
 • 3. INOVACIJOS VERSLE20
 • 3.1 Inovacijų reikšmė21
 • 3.2. Inovacijų svarba Lietuvoje bei pasaulio rinkoje21
 • 3.3. Inovacijos ir jų reikšmė dalykiniame turizme22
 • 4. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ INOVACIJOS24
 • 4.1. Žmogiškųjų išteklių samprata24
 • 4.2. Personalo atrankos inovacijos25
 • 4.3. Inovatyvūs sprendimai ieškant ir atrenkat personalą25
 • 4.4. Personalo ugdymo ir tobulinimo inovacijos28
 • 5. TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS33
 • 6. TYRIMO REZULTATAI IR ANALIZĖ34
 • 6.1. Respondentų pasiskirstymas pagal turizmo sferos grupes34
 • 6.2. Dalykinio turizmo paslaugų kokybės įvertinimas35
 • 6.2.1. Apgyvendinimo paslaugos36
 • 6.2.2. Maitinimo paslaugos37
 • 6.2.3. Transporto paslaugos37
 • 6.2.4. Informacijos suteikimas38
 • 6.3. Dalykinių turistų apgyvendinimo šaltinių analizė39
 • 6.4. Šaltiniai iš kurių yra sužinoma apie inovacijas dalykiniame turizme41
 • 6.4.1. Ar įmonėse yra pakankamai diegiamos inovacijos?42
 • 6.4.2. Veiksniai nuo kurių priklauso inovacijų diegimas įmonėje43
 • 6.5. Konferencijų centrų Lietuvoje analizė43
 • 6.5.1. Konferencijų centrų veiklos analizė Lietuvoje44
 • 6.5.2. Konferencijų patalpų infrastruktūros analizė45
 • 6.6. Kokios inovacijos ne tik gerina bet ir skatina dalykinio turizmo plėtrą50
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS51
 • LITERATŪRA52
 • PRIEDAI54
 • Patvirtinimas apie atlikto darbo savarankiškumą

Reziumė

Autorius
tigerlillish
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 8, 2014
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai

Turizmo verslo plėtra ir jos poveikis gamtos aplinkai

Turizmas Referatas ieva_go
Turizmas yra didžiausia ir sparčiausiai besivystanti industrijos šaka visame pasaulyje. Žymiai pastebimas pasireiškimas gamtosaugos, kultūros, socialinėje bei ekonomikos sferose. Šis poveikis turi teigiamų,...

Turizmo plėtra Lietuvoje

Turizmas Referatas vaivut
Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas yra svarbiausia ekonominės veiklos rūšis, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių ir labiausiai besiplėtojančių ūkio sferų. Ekonominės, socialinės ir...

Inovacijų perspektyvos turizmo versle

Turizmas Diplominis darbas 2013 m. iewutya3
Darbo aktualumas ir problema: Inovacijos šiuolaikiniame pasaulyje užima svarbią vietą visose veiklose. Šiuo metu inovacijos sparčiai diegiamos stambiose pramonės įmonėse, kosmoso, naftos ir...

Turizmo plėtra ir perspektyvos Šiaulių rajone

Turizmas Kursinis darbas 2010 m. rasa13
Šiaulių rajone yra nemažai kultūrinių objektų, tačiau norint plėtoti kultūrinį turizmą, reikia pasirūpinti, kad lankomi paminklai, architektūriniai ir istoriniai kompleksai būtų sutvarkyti ir...

Turizmo reikšmė Druskininkų savivaldybės plėtrai

Turizmas Diplominis darbas 2019 m. viktorasz
Problema ir jos aktualumas. Turizmas yra sudėtinga socialinė ekonominė sistema, kuriai būdingas daugiašalis veiklų kompleksas. Šis ekonomikos sektorius apima turistinių organizacijų veiklą ir...