UAB “Rūta” prekės ženklo žinomumas

84 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Temos naujumas ir aktualumas. Prekės ženklo žinomumas yra vienas labiausiai veikiančių lojalumą ir pastovius pirkimus. Vartotojai šiuolaikinėje konkurencingoje rinkoje gauna daugybę žinučių ir pranešimų. Tai, jog vartotojas atpažįsta ir įsimena tam tikrą prekės ženklą, yra didžiausia vertybė to prekės ženklo kūrėjai – kompanijai. Prekės ženklo žinomumo kūrimas suteikia kompanijai galimybę perduoti vartotojui vertingą žinutę apie prekės ženklą, žinutę, kuri sukuriama, vartotojui atsižvelgiant į kompanijos tikslus, vertybes. Tačiau prekės ženklo žinomumas neapsiriboja vien tik pardavimo atpažinimu. Nepaprastai svarbu, kokias asociacijas ir mintis sukelia prekės ženklas, kada jis bandomas vartotojo suvokti (Urbanskienė, Vaitkienė, 2006, p. 108). Verslo pasaulyje egzistuoja situacija, kada įmonės siūlo kokybiškas prekes už priimtiną kainą, reguliariai reklamuoja įmonę ar jos produkciją, naudoja tinkamus paskirstymo kanalus, tačiau vis viena nepasiekia norimų rezultatų. Vartotojai neišskiria iš kitų įmonių arba išskiria ne taip, kaip įmonės save reprezentuoja. Dažniausiai pagrindinė egzistuojanti to priežastis – prekės ženklo įvaizdžio susilpnėjimas, neaiškus jo pateikimas arba mažas prekės ženklo žinomumas. Tyrimo problema. Šiame darbe keliama problema – kokie yra pagrindiniai UAB „Rūta“ prekės ženklo žinomumo veiksniai? Tyrimo objektas – UAB „Rūta“ prekės ženklo žinomumas. Tyrimo tikslas – remiantis vartotojų nuomonėmis, ištirti UAB „Rūta“ prekės ženklo žinomumą. Tyrimo uždaviniai: 1. Identifikuoti prekės ženklo žinomumo teorinį aspektą ir apibrėžti pagrindinius elementus, formuojančius prekės ženklo žinomumą. 2. Įvardyti pagrindines asociacijas, kurias kelia prekės ženklas UAB „Rūta“ vartotojams.3. Remiantis vartotojų nuomonių tyrimu, išskirti pagrindinius prekės ženklo žinomumo veiksnius. 4. Pateikti rekomendacijas, kaip didinti UAB „Rūta“ prekės ženklo žinomumą. Tyrimo metodai. Mokslinės bei publicistinės literatūros lietuvių ir anglų kalbomis analizė; empiriniai tyrimo metodai – standartizuotas interviu ir anketinė apklausa. Individualus giluminis interviu buvo atliktas tiesiogiai bendraujant su informantais, gauti duomenys išanalizuoti taikant turinio (angl. content) analizės metodą, susisteminti ir pateikti empirinėje dalyje. Anketinė apklausa vyko interaktyviai, ji buvo aktyvi 20 dienų. Gauti tyrimo duomenys ir jų analizė atlikta panaudojant Microsoft Excel programą.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. PREKĖS ŽENKLO ŽINOMUMO TEORINIAI ASPEKTAI8
 • 1.1. Prekės ženklo samprata8
 • 1.2. Prekės ženklo žinomumo sampratos analizė11
 • 1.3. Prekės identifikavimo reikšmė prekės ženklo žinomumo formavime16
 • 1.4. Prekės ženklo įvaizdžio ir žinomumo sąsajos18
 • 1.5. Prekės ženklo asociacijų vaidmuo21
 • 2. UAB „RŪTA“ PREKĖS ŽENKLO ŽINOMUMO TYRIMAS25
 • 2.1. UAB „Rūta“ veiklos charakteristika25
 • 2.2. Tyrimo metodika ir tyrimo organizavimas26
 • 2.2.1. Kokybinio tyrimo metodo pagrindimas27
 • 2.2.2. Kiekybinio tyrimo metodo pagrindimas31
 • 2.3. UAB „Rūta“ prekės ženklo asociacijų analizė: interviu gido rezultatai35
 • 2.3.1. Informantų demografinių duomenų pristatymas35
 • 2.3.2. Diagnostinio (pagrindinio) bloko duomenų interpretacija ir analizė36
 • 2.4. UAB „Rūta“ prekės ženklo žinomumo analizė: anketinės apklausos rezultatai48
 • 2.4.1. Respondentų demografinės charakteristikos analizė48
 • 2.4.2. Prekės elementų, darančių įtaką gaminių pasirinkimui, analizė50
 • 2.4.3. UAB „Rūta“ prekės ženklo žinomumo rinkoje analizė52
 • 2.4.4. UAB „Rūta“ prekės ženklo produkcijos vartojimo lygio analizė53
 • 2.4.5. UAB „Rūta“ prekės ženklo savybių, darančių įtaką jo žinomumui, analizė55
 • 2.4.6. UAB „Rūta“ prekės ženklo nevartojimo priežasčių ir žinomumo didinimo analizė57
 • 2.5. Kokybinio ir kiekybinio tyrimo rezultatų apžvalga60
 • 2.5.1. Ištirtų asociacijų apibendrinimas60
 • IŠVADOS62
 • REKOMENDACIJOS64
 • LITERATŪRA65
 • PRIEDAI69
 • 1 priedas. Interviu klausimynas70
 • 2 priedas. Anketos pavyzdys72
 • 3 priedas. Prekės ženklo asociacijų rezultatai (N=20)76
 • 4 priedas. Semantinio diferencialo skalės rezultatai77
 • 5 priedas. Kategorijos „Prekės ženklo „Rūta“ patikimas“ ir ją sudarančių subkategorijų rezultatai (N=20)78
 • 6 priedas. Kategorijos „Jei prekės ženklas būtų žmogus, koks jis turėtų būti“ rezultatai (N=20)79
 • 7 priedas. Respondentų pasiskirstymas, įvardijant saldainių gamintoją „Rūta“, (N=157)80
 • 8 priedas. Respondentų pasiskirstymas, įvardijant kokius „Rūta“ saldainius dažniausiai perka, (N=151)81
 • 9 priedas. Respondentų pasiskirstymas, įvardijant kokiomis progomis dažniausiai perka „Rūta“ saldainius, (N=151)82
 • 10 priedas. Respondentų pasiskirstymas pagal atsakymą, jei prekės ženklas „Rūta“ būtų žmogus, koks jis būtų, (N=151)83

Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 16, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
84 psl.

Susiję darbai

UAB “Rūta” kainų politikos analizė

Rinkodara Diplominis darbas 2012 m. reginusssik
Kiekvienos įmonės tikslas yra gauti kuo didesnį pelną. Siekiant šio tikslo, įmonės sudarinėja kainoraščius, dalyvauja derybose dėl palankesnių kainų, norėdami paskatinti prekybą taiko...