Ekonomika ir verslas / Vadyba

Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir ES analizė

0 atsiliepimų
Autorius:

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir socialinių problemų. Kiekvienas ekonominės situacijos pasikeitimas atitinkamai sukelia ir užimtumo situacijos pokyčius. Ši problema tapo ypač aktuali Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą. Lietuva privalo sukurti stabiliai funkcionuojančią rinkos ekonomiką, atlaikyti padidėjusią konkurenciją iš Europos Sąjungos, išaugusią gyventojų migraciją ir dėti visas pastangas, kad pasivytų labiausiai ekonomiškai išsivysčiusias ES šalis. Dėl to pakito valdymo struktūros, gamybos technologijos, diegiamos ir kuriamos inovacijos, pradedami gaminti sudėtingesni produktai, kurie sukuria didesnę pridėtinę vertę. Tai sukuria užimtumo problemų: dėl naujų technologijų mažėja nekvalifikuotos darbo jėgos poreikis ir tuo pačiu atsiranda aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis, kurio darbo rinka ne visada sugeba patenkinti.

Sparčiam ekonomikos augimui didelę įtaką daro užimtumo augimas. Didėjančios gyventojų darbo pajamos garantuoja vartojimo ir gamybos augimą, užtikrina valstybės stabilumą ir didina gyventojų gerovę. Todėl užimtumo skatinimas yra vienas iš svarbiausių valstybės socialinės politikos prioritetų. Tam valstybės vykdo įvairias užimtumo vystymo programas, kurios glaudžiai besisiedamos su konkrečių rajonų sąlygomis ir visos šalies interesais efektyviai didiną užimtumą.

Temos aktualumas. Šiandieniniame pasaulyje suvokiama vis didesnė „žmogiškojo“ kapitalo svarba ir reikšmė šalies ekonomikai ir konkurencingumui pasauliu mastu. Norint valstybei tapti ekonomiškai išsivysčiusia ir turėti konkurencinga ekonomiką didelį dėmesį reikia kreipti į šalies darbo rinką, jos užimtumą. Šalies išsivystymo lygį parodo racionalus darbuotojų pasiskirstymas pagal ekonomines veiklas. Konkrečiame sektoriuje dirbančių gyventojų skaičius lemia tai, kokios veiklos ekonomikoje užimą dominuojančią poziciją, kaip efektyviai veikia ekonomika, ar ji pakankamai konkurencinga ir naši. Todėl valstybei yra labai svarbu žinoti užimtumo pasiskirstymą pagal ekonomines veiklas, kad galėtų tinkamai skatinti tas sritis, kurios yra pačios konkurencingiausios ir efektyviausios. Tik šitaip šalis garantuos sau ilgalaikį ekonomikos augimą ir užtikrins gyventojų gerovę.

Darbo tikslas – atlikti užimtumo pagal ekonomines veiklas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje skirtumų analizę.

Tyrimo objektas – užimtumas pagal ekonomines veiklas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje.

Darbo uždaviniai:

Pateikti darbo rinkos, užimtumo sampratą, gyventojų užimtumo didinimo ir reguliavimo būdus bei Lietuvos ir ES vykdomą užimtumo politiką teoriniu aspektu.Išanalizuoti užimtumo žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuose Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pokyčius, koreliaciją ir prognozes.Atskleisti užimtumo pramonės sektoriuje dinaminius pokyčius, makroekonominių rodiklių įtaką ir numatyti perspektyvas.Atlikti užimtumo statybų sektoriuje dinaminę, koreliacinę analizę ir atlikti prognozę.Išanalizuoti užimtumo paslaugų sektoriuje dinamiką, koreliacinius ryšius ir pateikti prognozes.

Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir jos sisteminis pateikimas, statistinių duomenų analizė ir interpretacija, matematinės ir aprašomosios statistikos metodai (grafikai, lentelės, dinamikos eilučių analizės metodai, koreliacinė bei regresinė analizė ir kt.), lyginamoji analizė, prognozavimo metodai naudojantis vidutiniais dinamikos eilučių dydžiais ir trendo funkcija.

Darbo struktūra ir pagrindiniai rezultatai. Darbas susideda iš dviejų pagrindinių skyrių. Pirmasis – teorinis, kuriame apžvelgiama teoriškai užimtumo samprata, užimtumo skatinimo ir reguliavimo priemonės bei Europos Sąjungos ir Lietuvos vykdoma užimtumo politika. Antrasis – praktinis, kuriame pateikiama užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumų Lietuvoje ir Europos Sąjungos analizė, nustatoma įvairių rodiklių įtaka užimtumui bei atliekama prognozė.

Pagrindiniai darbo rezultatai yra šie:

 • Žemės ūkio, miškininkystės, medžioklės ir žuvininkystės sektoriuose Lietuvoje užimtų darbuotojų dar yra žymiai daugiau nei Europos Sąjungoje, tačiau jis turi tendenciją sparčiai mažėti. Tai galima vertinti teigiamai, nes šiame sektoriuje darbo našumas ir sukuriama pridėtinė vertė yra pakankamai mažos.
 • Pramonės sektoriuje užimtumas taip pat mažėja, tačiau šioje veikloje nėra didelio skirtumo tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos. Paskutiniais analizuojamais metais užimtumas šiame sektoriuje ES tapo net mažesnis nei Lietuvoje.
 • Statybų sektoriuje Lietuvoje užimtumas lenkia Europos Sąjungą ir analizuojamu laikotarpiu vis auga. Tai lemia pastaraisiais metais Lietuvoje vykęs statybų bumas.
 • Paslaugų sektoriuje užimtumas Lietuvoje vis dar gana daug atsilieka nuo Europos Sąjungos, tačiau yra teigiama augimo tendencija, kuri leidžia tikėtis, kad ateityje atotrūkis tarp Lietuvos ir ES sumažės ir Lietuvoje užimtumo pasiskirstymas ekonominėse veikloje taps racionalesnis.
 • Tik užimtumas prekybos, viešbučių ir restoranų, transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriuose Lietuvoje paskutiniais analizuojamais metais viršija Europos Sąjungos lygį. Tuo tarpu finansinio tarpininkavimo, nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos bei viešojo valdymo, paslaugų socialinei sferai ir komunalinės veiklos sektoriuose užimtumas ES yra didesnis nei Lietuvoje.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
20000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • LENTELĖS9
 • PAVEIKSLAI10
 • ĮVADAS11
 • 1. GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1. 1. Darbo rinkos, darbo išteklių samprata, struktūra ir vertinimas13
 • 1.2. Užimtumo samprata ir užimtųjų klasifikavimas16
 • 1.3. Užimtumo didinimas19
 • 1.4. Užimtumo reguliavimas21
 • 1.5. Europos Sąjungos užimtumo politika22
 • 1.6. Lietuvos užimtumo politika24
 • 2. UŽIMTUMO PAGAL EKONOMINES VEIKLAS LIETUVOJE IR EUROPOS SĄJUNGOJE ANALIZĖ IR VERTINIMAS26
 • 2.1. Užimtumo žemės ūkio, medžioklės, miškininkystės ir žuvininkystės sektoriuose metodinė analizė26
 • 2.2. Užimtumo pramonės sektoriuje metodinė analizė31
 • 2.3. Užimtumo statybų sektoriuje metodinė analizė36
 • 2.4. Užimtumo paslaugų sektoriuje metodinė analizė41
 • 2.5. Užimtumo prekybos, viešbučių ir restoranų, transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriuose metodinė analizė46
 • 2.6. Užimtumo finansinio tarpininkavimo, nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sektoriuose metodinė analizė51
 • 2.7. Užimtumo viešojo valdymo, paslaugų socialinei sferai ir komunalinės veiklos sektorių metodinė analizė56
 • IŠVADOS62
 • LITERATŪRA64
 • PRIEDAI67

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumai Lietuvoje ir ES
Diplominis darbas Užimtumo pagal ekonomines veiklas skirtumai Lietuvoje ir ES

Gyventojų užimtumas yra viena svarbiausių ne tik Lietuvos, bet ir daugelio pasaulio šalių ekonominių ir [...]

Organizacijos veiklos pagrindinių procesų analizė ir dokumentavimas pagal iso 9000 standartų reikalavimus
Referatas Organizacijos veiklos pagrindinių procesų analizė ir dokumentavimas pagal iso 9000 standartų reikalavimus

1.1 Misija 1.2 Veiklos sritis (-ys) 1.3 Vizija 1.4 Organizacinė struktūra ir jos komentaras 2.1 Iš organizacijos veiklos [...]

Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste
Diplominis darbas Ūkio ekonomikos būklės kitimo tendencijų ir užimtumo sąryšio tyrimas: Lietuva ES kontekste

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais šalies ūkiui buvo būdingas didelis plėtros greitis: 2005 m. pridėtinės vertės [...]

Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.
Diplominis darbas Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.

Santrauka Savarankiško darbo pavadinimas yra ,,Įmonių ilgalaikis turtas pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.“ [...]

Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas
Diplominis darbas Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas

Savarankiško darbo tikslas - ištirti materialinių investicijų kaitą Joniškio rajono savivaldybėje. Taip pat nustatyti materialinių [...]

UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais
Referatas UAB „Radisson Blu Hotel Lietuva“ veiklos analizė kokybės vadybos aspektais

„Radisson Blu Hotel Lietuva“ tai 4 žvaigždučių viešbutis, priklausantis REZIDOR viešbučių tinklui. Jame [...]

Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“
Referatas Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“

Nekilnojamasis turtas - žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant [...]

UAB “Rimi Lietuva” rinkodaros veiklos analizė
Referatas UAB “Rimi Lietuva” rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara – tai viena svarbiausių verslo planavimo dalių, apimanti didelę dalį pelnui didinti skirto proceso [...]

Įmonės “Aviva Lietuva” veiklos analizė
Kursinis darbas Įmonės “Aviva Lietuva” veiklos analizė

Įvadas 2 Lentelių ir grafikų sąrašas 4 I dalis 5 1.1. Įmonės samprata 5 1.2. Įmonių tipai 5 1.3. Įmonių rūšys 6 1.4. Įmonės steigimas ir likvidavimas 7 1.5. Įmonės tikslai 7 1.6. „Aviva Lietuva“ bendrovės veiklos [...]

„UADB ERGO Lietuva“ rinkodaros veiklos analizė
Referatas „UADB ERGO Lietuva“ rinkodaros veiklos analizė

Visoje žmonijos istorijoje buvo ypač svarbu jaustis saugiam ir apsaugoti savo šeimos narius, turtą ir [...]

Uždarosios akcinės bendrovės
Diplominis darbas Uždarosios akcinės bendrovės "PZU Lietuva" finansinės veiklos analizė

Šiuolaikinėmis konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu turėti kuo daugiau išsamios informacijos apie finansinę įmonės būklę [...]

BNP kitimo veiksnių modernizuojant šalies ekonomiką analizė
Kursinis darbas BNP kitimo veiksnių modernizuojant šalies ekonomiką analizė

Šio kursinio darbo esmė yra apibrėžti bendrojo nacionalinio produkto (toliau BNP) kitimą sąlygojančius veiksnius, kaip [...]

Įmonės veiklos analizė pagal Emersoną
Referatas Įmonės veiklos analizė pagal Emersoną

UAB „XXX“ (tikrasis įmonės pavadinimas konfidencialumo tikslais neatskleistas) – tai 14 metų veikianti įmonė, kurios [...]

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje, jos veiksniai bei mažinimo galimybės
Diplominis darbas Šešėlinė ekonomika Lietuvoje, jos veiksniai bei mažinimo galimybės

Šešėlinė ekonomika apibūdina veiklą, kuri nėra oficialiai deklaruojama dėl mokesčių ar valstybės reguliavimo. Šalyse, egzistuojant [...]

AB „Smiktynės perkėla“ veiklos analizė pagal finansinių ataskaitų duomenis
Kursinis darbas AB „Smiktynės perkėla“ veiklos analizė pagal finansinių ataskaitų duomenis

„Įmonių veiklos analizė – tai įvairios ekonominės informacijos apie įmonės veiklą rinkimas, visapusis ir objektyvus [...]