Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas neteisėtoje farmacinėje veikloje

75 psl. / 20000 žod.

Ištrauka

Magistro darbo temos aktualumas. Žmogaus sveikata visuomenėje laikoma viena didžiausių vertybių. Tai deklaruojama ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnyje. Jame teigiama, kad “valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus.” Asmeniui susirgus viena iš būtinų priemonių yra vaistai, kurių pagalba sudaromos sąlygos asmeniui pasveikti. Siekiant visapusiškai apsaugoti asmenų sveikatą, valstybė farmacinę veikla reglamentuoja įstatymais. Lietuvos Respublikos farmacinės veiklos įstatymo 1 straipsnyje nurodoma, kad „farmacinė veikla yra vaistų ir vaistinių medžiagų gamyba, jų kokybės kontrolė, tiekimas, laikymas turint tikslą realizuoti, realizavimas gyventojams vaistinėse ir informacijos apie vaistus platinimas.” Įstatymo 75 straipsnyje taip pat teigiama, kad “fiziniai ir juridiniai asmenys už veiklos su farmacijos produktais ir veterinarinės farmacijos pažeidimus bei neteisėtą veiklą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.” Lietuvos Respublikos Baudžiamasis kodeksas priskiria neteisėtą farmacinę veiklą nusikaltimams aplinkai ir žmonių sveikatai. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodeksas neteisėtą farmacinę veiką suskirsto į siauresnio pobūdžio veikas: neteisėtą vertimąsi su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veiklą; farmacijos praktikos, veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais) ar veikliosiomis medžiagomis, sąlygų pažeidimus; vaistų (vaistinių preparatų) reklamos ir informacijos apie juos pažeidimus; falsifikuotų vaistinių preparatų gamybą, importą iš trečiųjų šalių, eksportą, didmeninį platinimą, pardavimą ir falsifikuotų vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimą ir kitas. Kaip matyti, farmacinė veikla yra gana detaliai reglamentuojama teisės aktų, siekiant apsaugoti visuomenės interesus ir sveikatą.

Kaip nurodo D.Pranka, “baudžiamajame kodekse vis dar gausu nusikalstamų veikų, kurios atitinka ne tik baudžiamajame įstatyme, bet ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytas teisės pažeidimų definicijas” ir ši situacija iki pat šių laikų nėra pakitusi. Dėl šios priežasties problema dėl dviejų atsakomybių atribojimo vis dar išlieka.[1] I.Vitkutė teigia, kad “toks nustatytas teisinis reguliavimas suponuoja baudžiamosios ir administracinės atsakomybių atskyrimo poreikį. Tačiau griežtai apibrėžtų atribojimo kriterijų nėra, o įstatymo taikymo išsprendimo klausimai iš esmės yra palikti teismų praktikai.”[2] Pažymėtina, kad užsienio mokslinėje literatūroje nėra analizuojami baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už neteisėtą farmacinę veiklą atribojimo klausimai. I.Vitkutė nurodo, kad taip yra dėl teisinio reguliavimo ypatumų, nes daugumoje užsienio šalių atsakomybė už neteisėtą farmacinę veiklą nėra diferencijuojama atskirose teisės šakose.[3] Kaip jau buvo minėta, tokiu atveju susiduriama su baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už neteisėtą farmacinę veiklą atribojimo problematiškumu.

V.Piesliakas pabrėžia, kad baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas yra “vienas sudėtingiausių šiuolaikinės Lietuvos teisės klausimų.”[4] O.Fedosiuk manymu, siekiat “vykdyti protingą, teisinėms valstybėms būdingą, baudžiamąją politiką, būtina nustatyti aiškų kriterijų, pagal kurį būtų sprendžiama, kad veika nebegali būti traktuojama kaip administracinis pažeidimas ir pasižymi nusikalstamai veikai būdingu pavojingumu.”[5] Tačiau dažnai pasitaiko, kad baudžiamosios ir administracinės atsakomybių takoskyros klausimas nėra išsprendžiamas iki galo, kadangi “kai kurios jame įtvirtintos sąvokos nepakankamai aiškios ir gali būti įvairiai interpretuojamos.” Todėl tokiais atvejais akcentuotini teismų precedentai, kuriuose vienaip ar kitaip motyvuotai išspręstas baudžiamosios atsakomybės taikymo ribų klausimas.

Magistro darbo temos ištirtumas ir mokslinis naujumas. Lietuvių mokslinėje literatūroje baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimas nagrinėtas nemažai: nusikalstamos veikos ir administracinio teisės pažeidimo atribojimo problemas teisės pažeidimuose, susijusiuose su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis tyrė D.Pranka[6]. O.Fedosiuk nagrinėjo baudžiamąją ir administracinę atsakomybę už vertimąsi neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla.[7] I.Vitkutė analizavo baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už viešojo administravimo funkcijas atliekančio subjekto įžeidimą atribojimo problemas.[8] V.Piesliakas tyrė dvigubos atsakomybės problemą Lietuvos teisėje.[9] G.Kuncevičius aptarė baudžiamosios ir administracinės atsakomybės taikymą apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą, siekiant išvengti mokesčių mokėjimo.[10] Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo teorinės problemas taip pat tyrė A.Čaplinskas ir kt.[11] Kaip jau buvo minėta užsienio mokslinėje literatūroje baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo klausimai nėra nagrinėjami, kadangi užsienio šalių atsakomybė už neteisėtą farmacinę veiklą nėra diferencijuojama atskirose teisės šakose. Atsižvelgiant į tai, darytina prielaida, kad atsakomybės atribojimo klausimai neteisėtoje farmacinėje veikloje mokslininkų beveik nėra nagrinėta. Todėl teigtina, kad magistro darbo temos ištirtumas yra mažas, o magistro darbas laikytinas moksliškai nauju.

Magistro darbo tikslas - nustatyti problemas, kurios kyla atribojant administracinės ir baudžiamosios atsakomybės taikymą už neteisėtą farmacinę veiklą bei atskleisti baudžiamosios atsakomybės taikymo reikalingumą neteisėtos farmacinės veiklos atvejais.

Šiame magistro darbe keliami sekantys uždaviniai:

 1. atskleisti neteisėtos farmacinės veiklos sampratą;
 2. išanalizuoti neteisėtos farmacinės veiklos kaip nusikaltimos veikos bei administracinio teisės pažeidimo sudėtį;
 3. nustatyti administracinio teisės pažeidimo ir nusikalstamos veiklos atribojimo kriterijus neteisėtoje farmacinėje veikloje bei jų taikymo problemas;
 4. aptarti mokslininkų, teismų bei tarptautinių organizacijų požiūrį dėl reikalingumo taikyti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtos farmacinės veiklos vykdymą.

Magistro darbo metodai. 1) mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, kuris leidžia atskleisti analizuojamos problemos ištyrimo laipsnį, nusakyti nagrinėjamos temos aktualumą ir naujumą, apibendrinti surinktą medžiagą ir formuluoti išvadas; 2) metaanalizės metodas - naujai vertinta informacija žiniasklaidoje, monografijose, moksliniuose straipsniuose, tarptautinių organizacijų tyrimuose. 3) sisteminė analizė, kuria susisteminti nagrinėjamų mokslininkų teiginiai analizuojamos problemos atžvilgiu; 4) analitinis-kritinis metodas. Į LR ATPK ir LR BK formuluojamas neteisėtos farmacinės veiklos sudėtis pažvelgta kaip į vientisos visumos – teisinės atsakomybės elementus, išryškinant ir kritiškai įvertinant šių sudėčių trūkumus; 4) palyginimo metodas, kuriuo pasinaudojant palyginama mokslinė literatūra ir joje pateikiami teiginiai, sugretinamos oponuojančių teisės aktų normos; 5) apibendrinimo metodas, kurio dėka apibendrinama naudota mokslinė literatūra, cituojami mokslininkų teiginiai, suformuluotos išvados kiekvienam darbo poskyriui apibendrinti bei galutinės išvados.

Magistro darbo struktūra. Magistro darbo struktūrą ir jo visumą lemia tyrimo objektas, suformuluotas tikslas ir šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai. Baigiamąjį magistro darbą sudaro įvadas, santrauka, dvejos dėstomosios-tiriamosios dalys, išvados, pasiūlymai ir literatūros sąrašas. Pirmoje darbo dalyje aptariamos baudžiamosios ir administracinės atsakomybės taikymo teorinės prielaidos – aptariama administracinės ir baudžiamosios teisės šakų santykis, pateikiamas baudžiamosios ir administracinės atsakomybės sampratų bei kilimo pagrindų palyginimas. Antroji magistro baigiamojo darbo dalis yra suskirstyta į du esminius poskyrius. Pirmame poskyryje aptariama neteisėtos farmacinės veiklos samprata bei šios veiklos sąsajos su internetine erdve bei organizuotu nusikalstamumu. Antrame šios darbo dalies poskyryje analizuojama baudžiamosios ir administracinės atsakomybės taikymo problematika už neteisėtą farmacinę veiklą. Trečiame poskyryje aptariamas mokslininkų, teismų bei tarptautinių organizacijų požiūris į atsakomybės taikymą už neteisėtą farmacinę veiklą. Magistro baigiamajame darbe pateikiamos tirtos problemos išvados, galimi pasiūlymai problemai spręsti bei prielaidos tolimesniems moksliniams tyrimams.

[1] Pranka, Darius. „Nusikalstamos veikos ir administracinio teisės pažeidimo atribojimo problemos: teisės pažeidimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis,“ Jurisprudencija 20, 4 (2013): 1510-1523.

[2] Vitkutė, Indrė. „Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės už viešojo administravimo funkcijas atliekančio subjekto įžeidimą atribojimo problematika.“ Magistro darbas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2015. http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8755373/datastreams/MAIN/content

[3] Vitkutė, I., išnaša 2, p. 15.

[4] Piesliakas, Vytautas. „Dvigubos atsakomybės problema Lietuvos teisėje,“ Jurisprudencija 23, 15 (2001): 106­121.

[5] Fedosiuk, Oleg. „Baudžiamoji atsakomybė už vertimąsi neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla: optimalių kriterijų beieškant,“ Jurisprudencija 20, 1 (2013): 301-317.

[6] Pranka, D., išnaša 1, p. 1511.

[7] Fedosiuk, O., išnaša 5, p. 301.

[8] Vitkutė, I., išnaša 2, p. 1.

[9] Piesliakas, V., išnaša 4, p. 1.

[10] Kuncevičius, Giedrius. „Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas kaip mokesčių vengimo būdas: administracinė ir baudžiamoji atsakomybė,“ Jurisprudencija 1, 97 (2007): 51-58.

[11] Čaplinskas, Albertas, Dapšys, Antanas, Misiūnas, Jonas. „Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo teorinės problemos“, Teisės problemos 4, 46 (2004): 36-42.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BAUDŽIAMOSIOS IR ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS ATRIBOJIMO TEORINĖS PRIELAIDOS7
 • 1.1. Baudžiamosios ir administracinės teisės šakų santykis7
 • 1.2. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės: sampratų bei kilimo pagrindų palyginimas11
 • 2. NETEISĖTA FARMACINE VEIKLA: BAUDŽIAMOSIOS IR ADMNISTRACINĖS ATSAKOMYBIŲ ATRIBOJIMO PROBLEMATIKA25
 • 2.1. Neteisėtos farmacinės veiklos samprata25
 • 2.1.2. Neiteisėtos farmacinės veiklos sąsajos su internetine erdve bei organizuotu nusikalstamumu32
 • 2.2. Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės taikymas už neteisėtą farmacinę veiklą37
 • 2.2.1. Baudžiamosios atsakomybės taikymas už neteisėtą farmacinę veiklą37
 • 2.2.2. Administracinės atsakomybės taikymas už neteisėtą farmacinę veiklą51
 • 2.3. Mokslininkų, teismų bei tarptautinių organizacijų požiūris į atsakomybės taikymą už neteisėtą farmacinę veiklą57
 • IŠVADOS61
 • PASIŪLYMAI64
 • LITERATŪRA65
 • ANOTACIJA71
 • ANNOTATION72
 • SANTRAUKA73
 • SUMMARY74

Reziumė

Autorius
jonceponce
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€15.75
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 11, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
75 psl.

Susiję darbai

Savivaldybių veiklos administracinė priežiūra

Teisė Diplominis darbas 2010 m. aleksandra
Baigiamasis darbas įvertintas "puikiai". Naudoti statistiniai duomenis yra pasenę, tačiau darbo esmės ir struktūros kokybė dėl to nenukenčia. Įvado ištrauka: Temos aktualumas: nagrinėjamos...