UAB "X" įsipareigojimų apskaita ir analizė

58 psl. / 14000 žod.

Ištrauka

Kreditoriniai įsiskolinimai, kaip ir daugelis kitų ekonominių reiškinių, išties nevienareikš-miai, jie – ir geri, ir blogi. Priklauso nuo to, kokios tos skolos ir kokiame kontekste jas vertinsime. Ne veltui didysis skolininkas H. de Balzakas yra pasakęs: „Turėti skolų, vadinasi, šį tą jau turėti”.

Temos aktualumas.Visiems ţinoma, kad kuo didesnės įmonės skolos, tuo sudėtingiau gauti kreditus, tuo įmonė nepatrauklesnė investuotojams, ja maţiau pasitikima, tačiau įsipareigoji-mų nereiktų vertinti vienareikšmiškai. Prekybos skolos, uţ kurias paprastai nemokamos palūkanos, atsiskaitoma vėliau, įmonei suteikia galimybę disponuoti papildomomis apyvartinėmis lėšo-mis.Taigi įmonės skolos yra įmonės įsipareigojimai.Įsipareigojimus apibūdinantys teisiniai aktai išleisti visai neseniai lyginant su išsivysčiusiomis šalimis. Išleisti du įsipareigojimų apskaitą regla-mentuojantys Verslo apskaitos standartai (toliau – VAS): 18–as VAS „ Finansinis turtas ir finansi-niai įsipareigojimai” bei 19-as VAS „Atidėjimai, neapibrėţtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalan-siniai įvykiai”. Pradėtos daţniau vartoti anksčiau retos sąvokos: finansiniai įsipareigojimai, atidėji-mai, neapibrėţtieji įsipareigojimai. Itin atsakingai į įmonių įsipareigojimus ėmė ţiūrėti kredito įstai-gos, Europos Sąjungos paramą dalijančios institucijos.Nes įsipareigojimas įmonėje imtas sieti su rizika, nesumokėti laiku skolų, ar padengti kitų ilgalaikių ar trumpalaikių įsipareigojimų ir tuo pačiu galimybe įţvelgti įmonės perspektyvą plėsti, naudoti ir pritraukti technologijas ir ţinoma sudominti naujovėmis potencialius investuotojus. Įsipareigojimai sietini ne tik su išorės vartotojais kaip ban-kai, kitos kredito institucijos, valstybės ar savivaldybės biudţetai, tiekėjai, bet ir darbuotojai, kurie kuria pridėtinę vertę.

 1. Kiekvienam buhalteriui itin svarbu suvokti įmonės įsipareigojimų reikšmę ir teisingai atvaizduoti buhalterinėje apskaitoje, kad įmonės vadovai tinkamai priimtų sprendimus.

Tyrimo objektas – UAB „Raseinių santechnika” įsipareigojimų apskaita.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti UAB „Raseinių santechnika” įsipareigojimų apskaitą.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti įsipareigojimų apskaitą teoriniu aspektu.

 1. Išanalizuoti UAB „Raseinių santechnika” įsipareigojimų apskaitos tvarkymą.

 1. Atlikti UAB „Raseinių santechnika” įsipareigojimų analizę.

Tyrimo metodai: autorių literatūros, teisinių dokumentų analizė, aprašomasis, finansinė analizė, palyginimo bei grafiniai metodai, apibendrinimo.


Turinys

 • Santrauka3
 • Summary4
 • Įvadas5
 • 1. TYRIMO METODIKOS APŢVALGA6
 • 2.ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS TEORINIAI ASPEKTAI9
 • 2.1. Įsipareigojimų samprata bei klasifikavimas apskaitoje9
 • 2.2.Įprastiniai įsipareigojimai15
 • 2.3.Atidėjiniai18
 • 2.4. Neapibrėţtieji įsipareigojimai21
 • 2.5. Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos22
 • 2.6. Įsipareigojimų analizės ypatumai24
 • 3. UAB „RASEINIŲ SANTECHNIKA” ĮSIPAREIGOJIMŲ APSKAITOS ANALIZĖ27
 • 3.1. UAB „Raseinių santechnika” ilgalaikių įsipareigojimų apskaita27
 • 3.2. UAB „Raseinių santechnika” trumpalaikių įsipareigojimų apskaita31
 • 3.3. UAB „Raseinių santechnika”su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaita33
 • 3.4. UAB „Raseinių santechnika” įsipareigojimų biudţetui apskaita39
 • 3.5. UAB „Raseinių santechnika” įsipareigojimų dinamikos, struktūros irsantykinių rodiklių analizė
 • 42
 • Išvados ir pasiūlymai50
 • Terminų ir sąvokų ţodynas51
 • Literatūros sąrašas52
 • Priedų sąrašas
 • 1 priedas. UAB „Raseinių santechnika”2014 -2015 – 2016 metų balansas
 • 2 priedas. UAB „Raseinių santechnika” vertikalioji kapitalo analizė 2014 – 2016 metais
 • 3 priedas. UAB „Raseinių santechnika” direktoriaus sutikimas baigiamajame darbe naudoti įmonės pavadinimą
 • 4. priedas. Baigiamojo darbo autoriaus įsipareigojimas dėl neplagijavimo.

Reziumė

Autorius
dangė50
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€12.87
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 28, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
58 psl.

Susiję darbai

Darbo laiko apskaita ir analizė

Apskaita Kursinis darbas skorpione
Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus praleidžia tam tikrą laiką. Darbas yra ne tik...

Įsipareigojimų apskaitos analizė

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. nefaina
Lietuvių liaudies išmintis byloja: „Geriau alkanam gulti, nei su skolomis keltis”. Pasak vienos kreditų valdymo paslaugas teikiančios bendrovės UAB „Sergel”, anksčiau mūsų senoliai...

Įmonės įsipareigojimų apskaitos analizė

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. nefaina
Temos aktualumas. Įsipareigojimų analizė yra plačiai nagrinėjama ir aprašoma tiek užsienio, tiek ir Lietuvos finansų srities specialistų. Tačiau susiduriama su pagrindine problema, kad...

Atsargų apskaita ir analizė UAB'Printera'

Apskaita Referatas 2016 m. rasa13
Kiekviena įmonė, vykdanti ekonominę politiką, turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, žemė, automobilis, bet turtui taip pat priskiriamos įmonės sandėlyje laikomos...

Finansinių įsipareigojimų apskaita

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. ernestasj
Šią temą pasirinkau, kadangi jį man pasirodė viena iš įdomiausiu, užimanti didelę bei svarbią poziciją bet kurios įmonės veikloje. Juk gan dažnas atvejis,...