Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas klientams, lankantiems psichikos sveikatos centrą

54 psl. / 58 žod.

Ištrauka

Baigiamojo darbo tikslas - išanalizuoti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą klientams, lankantiems Anykščių rajono psichikos sveikatos centrą.
Darbo objektas - socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas klientams, lankantiems Anykščių rajono psichikos sveikatos centrą.
Tikslui pasiekti iškelti šie darbo uždaviniai: atskleisti socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo teorinius aspektus; išnagrinėti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Lietuvoje; išanalizuoti socialinio darbuotojo pagalbos formas asmenims, turintiems psichikos sutrikimų; ištirti socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą klientams, lankantiems Anykščių psichikos sveikatos centrą.
Tyrimo charakteristika: tyrimas buvo atliktas kovo – balandžio mėnesiai. Tyrimo metu buvo apklausti 38 iš 42 Anykščių psichikos sveikatos centrą lankančių klientų.
Tyrimo rezultatai: atlikus tyrimą išsiaiškinta, kokios paslaugos teikiamos šiuo metu Anykščių psichikos sveikatos centre, kokių paslaugų reikia psichikos sutrikimų turintiems paslaugų gavėjams, kokie projektai ir programos įgyvendinamos centre ir kaip tai padeda psichikos sveikatos sutrikimų turintiems centro klientams integruotis į visuomenę ir darbo rinką. Tyrimas padėjo atskleisti kokios užimtumo priemonės taikomos centro klientams bei kokių priemonių pasigenda klientai, kaip šiame centre galėtų būti tobulinamas paslaugų teikimas bei gerinama paslaugų gavėjų aptarnavimo kokybė.
Išvados: Socialinių darbuotojų pagalba per socialines paslaugas, žmonės turintys psichikos sutrikimų, ugdo saviraišką, bendrauja, padeda vieni kitiems, skatina mąstymą. Žmonių bendravimas su išorine aplinka didina jų pačių pasitikėjimą savimi, juos supančia aplinka, stiprina saugumo jausmą, savo vertės pajautimą.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • ĮVADAS6
 • PAGRINDINĖS SĄVOKOS9
 • I. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TEORINIAI
 • ASPEKTAI11
 • 1.1. Socialinio darbo ir socialinių paslaugų samprata11
 • 1.2. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas16
 • II. PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS
 • LIETUVOJE18
 • 2.1. Psichikos sveikatą lemiantys veiksniai18
 • 2.2. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų etapai21
 • 2.3. Visuomenės ir šeimos narių švietimas22
 • III. SOCIALINIO DARBUOTOJO PAGALBOS FORMOS ASMENIMS,
 • TURINTIEMS PSICHIKOS SUTRIKIMŲ25
 • 3.1. Socialinio darbuotojo vaidmuo, dirbant su psichikos negalią turinčiais asmenimis25
 • 3.2. Užimtumo ir relaksacinių paslaugų organizavimas bei taikymas žmonėms per
 • psichosocialinę reabilitaciją26
 • IV. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO KLIENTAMS,
 • LANKANTIEMS ANYKŠČIŲ RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS
 • CENTRĄ, TYRIMAS31
 • 4.1. Anykščių psichikos sveikatos centro charakteristika31
 • 4.2. Tyrimo pagrindimas33
 • 4.3. Tyrimo duomenų analizė34
 • 4.4. Tyrimo rezultatų apibendrinimas45
 • IŠVADOS46
 • REKOMENDACIJOS CENTRO VADOVAMS48
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS49
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
andželo
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 25, 2012
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
54 psl.

Susiję darbai

Socialinių paslaugų rinkos padėtis Kaune

Vadyba Referatas donatak
Paslauga yra specifinė prekė, nors ir turi daugelį paprastos prekės požymių. Ji nėra pirmo būtinumo prekė. Terminas „socialinės paslaugos“ labai populiarus, kai kalbama...