Klientų logistinio aptarnavimo tobulinimas

43 psl. / 9482 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Nuolat besiplečiant paslaugų rinkai, įmonėms svarbu neatsilikti nuo konkurentų ar būti priekyje jų. Norint pritraukti lojalų klientą įmonės teikiamoms paslaugoms, vienas iš svarbiausių veiklos aspektų – aptarnavimas. Augant vartotojų poreikiams keliami vis didesni reikalavimai ir vis didesnis dėmesys skiriamas klausimams, susijusiems su aptarnavimo kokybe. Įmonių, užsiimančių skirtinga veikla, požiūris į klientų aptarnavimą yra skirtingas, bet svarbus. Ne išimtis - logistinę veiklą vykdančios įmonės. Kas yra logistinis aptarnavimas, ką klientas gauna, ko klientui reikia, ar kliento lūkesčiai patenkinami? Remiantis R. Palšaičiu (2007), klientų aptarnavimo lygis turi tiesioginės įtakos ne tik firmos pajėgumui konkuruoti rinkoje, jos logistinėms išlaidoms, bet ir firmos veiklos pelningumui. Norint tai įgyvendinti, būtina išsiaiškinti, kaip vartotojai vertina esamą logistinio aptarnavimo kokybę ir ar ji atitinka esamus poreikius, taip pat reikalinga nustatyti ir tai, ko vartotojai tikisi, t. y. kokie jų lūkesčiai dar neįgyvendinti. Kadangi ne visada pavyksta tinkamai užtikrinti pageidaujamą aptarnavimo kokybę, yra svarbu ieškoti tinkamų būdų ją tobulinti. Šių rodiklių nustatymui įvairūs mokslininkai siūlo atlikti marketingo tyrimus, paremtus tam tikrais aptarnavimo elementų modeliais ir atitinkamais aptarnavimo kokybės tyrimo instrumentais. Tyrimų rezultatai, atsižvelgiant į gautus vartotojų logistinio aptarnavimo suvokimo įvertinimus, atskleidžia įmonėms jų aptarnavimo kokybės spragas ir suteikia kryptį tobulėjimui.

Įvertinus konkurencijos, besiplečiančio logistikos verslo bei siūlomų paslaugų populiarinimo aspektus, akivaizdu, kad logistinio aptarnavimo reikšmės nagrinėjimas tokias paslaugas teikiančioje įmonėje yra aktualus. Aptarnavimo tyrimas logistikos organizacijoje svarbus ne tik atsižvelgiant į realijas, bet ir todėl, kad joje logistinis aptarnavimas nebuvo iki šiol tirtas. Reziumuojant galima teigti, jog šis tyrimas logistikos sferoje padės atskleisti tobulintinas sritis bei imtis priemonių gerinant aptarnavimo kokybę išlikti konkurencinėje rinkoje ir plėtoti įmonės paslaugų ratą, pritraukiant paslaugų vartotojus rinktis būtent šią įmonę.

Darbo problema. Kaip patobulinti įmonės logistinį aptarnavimo lygį.

Darbo objektas. Įmonės logistinio aptarnavimo kokybės vertinimas.

Darbo tikslas. Įvertinti UAB „CL Logistic“ logistinį klientų aptarnavimą.

Darbo uždaviniai:

 1. Palyginti lietuvių ir užsienio autorių mokslinę literatūrą logistinio aptarnavimo aspektais;
 2. Pateikti UAB „CL Logistic“ charakteristiką;
 3. Įvertinti UAB „CL Logistic“ logistikos aptarnavimą, remiantis klientų nuomonėmis;
 4. Parengti įmonės logistinio klientų aptarnavimo gerinimo planą.

Darbo metodai:

 • Mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir jos apibendrinimas.
 • Anketinė vartotojų apklausa, statistinis duomenų apdorojimo metodas, sisteminimas bei apdorojimas grafiškai.
 • Tiriamajai darbo daliai atlikti naudojamas kokybinis tyrimo metodas.

Darbo struktūra. Bakalauro baigiamąjį darbą sudaro įvadas, trys dalys, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas bei priedai. Taip pat darbe pateikiama santraukos lietuvių bei anglų kalbomis. Pirmojoje darbo dalyje aprašoma logistika teoriniu apsketu bei klientų logistinio aptarnavimo esmė. Antrojoje dalyje atliekamas empirinis tyrimas – anketinė apklausa – darbo tikslui pasiekti ir įvertinama UAB „CL Logistic“ klientų logistinis aptarnavimas. Darbe panaudota 24 literatūros šaltiniai, iš jų 17 lietuvių autorių ir 7 užsienio autorių. Darbo apimtis 43 puslapiai.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • SUMMARY4
 • ĮVADAS5
 • 1. LOGISTINIS KLIENTŲ APTARNAVIMAS TEORINIU ASPEKTU8
 • Logistikos samprata ir raida8
 • Logistikos ir marketingo sąsaja aptarnaujant klientą9
 • Logistinis klientų aptarnavimas11
 • Priešsandorinis aptarnavimo modelis12
 • Sandorinis aptarnavimo modelis13
 • Posandorinis aptarnavimo modelis14
 • 2. TYRIMO DIZAINAS17
 • Tyrimo metodika ir organizavimas17
 • UAB „CL Logistic“ charakteristika18
 • UAB „CL Logistic“ klientų logistinio aptarnavimo vertinimas19
 • Priešsandorinis aptarnavimo modelis19
 • Sandorinis aptarnavimo modelis21
 • Posandorinis aptarnavimo modelis25
 • 3. UAB „CL LOGISTIC“ KLIENTŲ LOGISTINIO APTARNAVIMO TOBULINIMAS28
 • UAB „CL Logistic“ klientų logistinio aptarnavimo tobulinimo planas28
 • UAB „CL Logistic“ tobulinimo plano tikėtinas efektyvumas31
 • IŠVADOS37
 • LITERATŪRA39
 • PRIEDAI41

Reziumė

Autorius
eglu567
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2019
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
43 psl.

Susiję darbai

Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“

Logistika Diplominis darbas 2009 m. elniukas
Pagrindinis šio baigiamojo darbo tikslas-išanalizuoti įmonės “Mabivil” logistikos veiklos organizavimą ir optimizuoti šią veiklą, o taip pat pasiūlyti galimus veiklos gerinimo metodus bei...

UAB "X" transportavimo tobulinimas

Logistika Diplominis darbas 2013 m. rasa13
Transportas – svarbi šalies ūkio šaka, kuri apima krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Ekonominiu požiūriu transportas yra vienas svarbiausių gamybos...

UAB "X" darbuotojų vežimo maršruto analizė ir tobulinimas

Logistika Kursinis darbas 2016 m. arminas
Kiekvienos pelno siekiančios organizacijos vienas svarbiausių tikslų yra pelno siekimas. Dėl nuolat didėjančios konkurencijos, organizacijos yra priverstos ieškoti įvairiausių būdų, padedančių išlaikyti konkurencingumą....