UAB „KITRON“ pakavimo medžiagų aprūpinimo proceso tobulinimas

64 psl. / 10915 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Logistikos procesai nuo seniausių laikų yra neatsiejama ekonominės ir industrinės veiklos dalis. Transportavimas, sandėliavimas, prekių ir žaliavų tiekimas bei aprūpinimas, ir daug kitų logistikos procesų yra daugumos įmonių ir organizacijų kasdienybė, ir šių procesų efektyvus valdymas yra vienas svarbiausių uždavinių, kurį nėra lengva įgyvendinti. Kuo platesnė įmonės veikla, tuo daugiau logistikos procesų tenka suvaldyti, dažnai neišvengiant įvairių problemų, susijųsių su žaliavų aprūpinimu, transporto veikla, įstatymų, įtakojančių logistinę veiklą pakitimais ir daug kt. Siekdamos kuo greičiau ir efektyviau išspręsti šias problemas, įmonės pasitelkia įvairias informacines ir kompiuterines technologijas, logistikos specialistus. Dažnai įmonėms, kad pagerinti logistinės veiklos efektyvumą, tenka įsigyti atnaujintą transportavimo ir sandėliavimo įrangą, įdiegti naujas sistemas. Norint išsiaiškinti, kurios iš šių priemonių yra reikalingos siekiant išspręsti įmonės logistines problemas ir pagerinti įmonės logistinę veiklą, yra būtina atlikti išsamius tyrimus, išsiaiškinti probleminę situaciją iki mažiausių smulkmenų, ir tik tuomet bus galima įmonei priimti tinkamiausią problemos sprendimą, kurio įvykdymui reikalingi ištekliai bus panaudojami efektyviausiu būdu.

Darbo problema: nesklandumai UAB „Kitron“ pakavimo medžiagų aprūpinimo procese. Kokios priemonės patobulintų UAB „Kitron“ pakavimo medžiagų aprūpinimo procesą?

Darbo tikslas: išanalizavus UAB „Kitron“ pakavimo medžiagų aprūpinimo procesą, pasiūlyti jo tobulinimo sprendimus.

Darbo uždaviniai:

 1. Nustatyti veiksnius, lemiančius UAB „Kitron“ pakavimo medžiagų aprūpinimo proceso trikdžius.
 2. Atlikti darbuotojų nuomonės tyrimą apie UAB „Kitron“ pakavimo medžiagų aprūpinimo procesą ir jo tobulinimo galimybes.
 3. Pateikti projektinius sprendimus UAB „Kitron“ pakavimo medžiagų aprūpinimo proceso tobulinimui.

Darbo objektas: UAB „Kitron“ pakavimo medžiagų aprūpinimo procesas.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa.

Darbo struktūra: pirmoje projektinio darbo dalyje remiantis moksline literatūra ir informacijos šaltininiais aptariami medžiagų aprūpinimo proceso teoriniai aspektai, trumpai apžvelgiama logistikos veikla ir tiekimo grandinės reikšmė įmonių veiklai. Įvardijama nagrinėjama problema. Antroje dalyje nagrinėjama UAB „Kitron“ įmonės veikla, analizuojamas UAB „Kitron“ tiekimo grandinės procesų valdymas. Aprašomas įmonės sandėlys ir jo valdymo sistemos. Taip pat antroje projektinio darbo dalyje yra išanalizuojamas UAB „Kitron“ pervežimų organizavimas, parengiama UAB „Kitron“ pakavimo medžiagų aprūpinimo proceso tobulinimo tyrimo metodika. Trečioje projektinio darbo dalyje atliekamas UAB „Kitron“ pakavimo medžiagų aprūpinimo proceso tobulinimo tyrimas, atliekama gautų duomenų analizė. Ketvirtoje projektinio darbo dalyje pateikiami problemos sprendimo būdai, numatomos UAB „Kitron“ pakavimo medžiagų aprūpinimo proceso tobulinimo galimybės bei jų alternatyvos, pateikiami skaičiavimai, pagrindžiantys reikiamų išteklių poreikį.


Turinys

 • SUMMARY4
 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS.6
 • ĮVADAS.8
 • MEDŽIAGŲ APRŪPINIMO PROCESO TEORINIAI ASPEKTAI.10
 • 1.1 Logistinės veiklos samprata.10
 • 1.2 Aprūpinimo logistikos teoriniai aspektai11
 • 1.3 Tiekimo grandinės reikšmė įmonių veiklai12
 • 1.4 Medžiagų aprūpinimo proceso ypatumai14
 • UAB ,,KITRON“ ĮMONĖS VEIKLA IR LOGISTIKOS PROCESŲ VALDYMO ANALIZĖ16
 • 2.1 UAB „KITRON“ įmonės istorija bei veikla.16
 • 2.2 UAB ,,KITRON“ tiekimo grandinės procesų valdymo analizė.19
 • 2.3 UAB ,,KITRON“ Sandėlio planas.23
 • 2.4 UAB „Kitron“ sandėlio pajėgumo skaičiavimas.25
 • 2.5 Sandėlio valdymo sistemos efektyvumo vertinimas ir sprendimai jos tobulinimui26
 • 2.6 Verslo valdymo sistemos ir sandėlio valdymo sistemos integracinės sąsajos IT bei procesų lygyje.29
 • 2.7 UAB „Kitron“ naudojami atsargų valdymo metodas ir jo efektyvumas.29
 • 2.8  Pervežimų organizavimo UAB ,, KITRON “ analizė.30
 • 2.9 UAB “Kitron” paslaugų teikimo ir prekių pirkimo procesai34
 • 2.10 UAB „KITRON “ iškeltos problemos tyrimo metodika.35
 • UAB „KITRON “ ĮMONĖS PAKAVIMO MEDŽIAGŲ APRŪPINIMO PROCESO TOBULINIMO TYRIMAS IR TYRIMO REZULTATAI.38
 • PROJEKTINIAI SPRENDIMAI NAGRINĖJAMAI PROBLEMAI IŠSPRĘSTI.45
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI.48
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACINIAI ŠALTINIAI.49
 • PRIEDAI.51
 •  
 •  

Literatūros sąrašas

 1. Arnold J. R., Chapman S. N., Clive L. M. (2008). Introduction to Materials Management. 6th edition. Pearson Prentice Hall.
 2. Bal M., Pawlicka K. (2021). Supply chain finance and challenges of modern supply chains. LogForum 17 (1), 71-82. [žiūrėta: 2021-04-05]. Prieiga per internetą: https://www.researchgate.net/publication/348930005_Supply_chain_finance_and_challenges_of_modern_supply_chains
 3. Chen J., Cai T., He W., Chen L., Zhao G., Zou W., Guo L. (2020). A Blockchain-Driven Supply Chain Finance Application for Auto Retail Industry. Entropy, 22(1), 95. [žiūrėta: 2021-04-05]. Prieiga per internetą: http://doi.org/10.3390/e22010095.
 4. Dharmapriya U.S.S., Kulatunga A.K. (2011). New Strategy For Warehouse Optimisation – Lean warehousing. Proceedings of the 2011 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Kuala Lumpur, Malaysia, January 22 – 24, 2011. [žiūrėta: 2021-04-11]. Prieiga per internetą:http://www.iieom.org/ieom2011/pdfs/IEOM076.pdf
 5. Gupta, R.; Gosain, A. (2011). Analysis of data warehouse quality metrics. International Journal of Production Research, Vol. 49, Iss. 22, p. 6833-6861
 6. Kitron (2021). Annual report 2020. [žiūrėta 2021-04-22]. Prieiga per internetą: https://kitron.com/storage/files/Annual%20reports/Kitron-Annual-Report-2020.pdf
 7. Lodienė D. (2012). Globalios tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Nr. 3 (32), p. 98.
 8. McIntyre K., Hewlett-Packard (2010). Delivering sustainability through supply chain managment. Global logistics. 6th edition. India: Replika Press Pvt Ltd.
 9. Minalga R. (2008). Aprūpinimo logistika. Vadovėlis. Vilnius: Mykolo Riomerio universiteto Leidybos centras.
 10. Mohd S.; Zainuddin, A.; Deraman, N. (2012). Relationships on Warehouse Operation Efficiency in Small and Medium Enterprises (SMEs). International Journal of Systems Science, Vol. 45, Iss. 6, p. 713-719
 11. Rushton A., Croucher P., Baker P. (2014). The handbook of logistics and distribution management. 5th edition. India: Replika Press Pvt Ltd.
 12. Vasiliauskas A. V. (2013). Krovinių vežimo technologijos. Vadovėlis. Klaipėda: Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija.
 13. Zinkevičiūtė V., Vasiliauskas A. V. (2013). Gamybos logistika. Gamybos vadyba. Vadovėlis. Klaipėda: Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija.


Reziumė

Autorius
Bagdonavičienė
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Logistika
Kaina
€10.20
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 13, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
64 psl.

Susiję darbai

Logistikos procesų tobulinimas UAB „X“

Logistika Diplominis darbas 2009 m. elniukas
Pagrindinis šio baigiamojo darbo tikslas-išanalizuoti įmonės “Mabivil” logistikos veiklos organizavimą ir optimizuoti šią veiklą, o taip pat pasiūlyti galimus veiklos gerinimo metodus bei...

UAB "X" tiekimo/aprūpinimo logistikos analizė

Logistika Referatas 2015 m. eivina
Logistika darosi vis reikšmingesnė vartotojiškos visuomenės gyvenime, besiplečiančioje prekyboje bei importo / eksporto procedūrose. Logistikos įmonių sistemų pamatiniai tikslai: savo klientams kurti realią...

UAB "X" transportavimo tobulinimas

Logistika Diplominis darbas 2013 m. rasa13
Transportas – svarbi šalies ūkio šaka, kuri apima krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Ekonominiu požiūriu transportas yra vienas svarbiausių gamybos...

UAB "X" logistikos procesų tobulinimo analizė

Logistika Diplominis darbas 2011 m. guoba
Logistika – viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Būtent logistika užtikrina reikiamų produktų pristatymą į reikiamą vietą, reikiamu laiku. Todėl šiandien logistikos...