Vadovo lyderystės raiškos sąsajos su UAB „X“ organizacijos veiklos kokybe

59 psl. / 15000 žod.

Ištrauka

Darbo temos naujumas ir  aktualumas. Šiuolaikiniai neigiami globaliniai socialiniai ir ekonominiai procesai aštrina konkurencinę kovą, todėl organizacijos priverstos ieškoti galimybių stiprinti konkurencinį pajėgumą gerinant savo veiklos kokybę. Šiame procese lemiamą vaidmenį vaidina lyderiai, kurie savo veiksmais ir sprendimais užtikrina grupės ir organizacijos darbo efektingumą, sutelkia darbuotojus bendram tikslui bei skatina juos siekti kokybės. Lyderio  priimti sprendimai ir kasdieninis vadovavimas suteikia galimybes organizacijai veikti kokybiškai, taip, kaip ir turėtų būti sėkmės atveju. Todėl lyderiavimo sąsajų su organizacijos veiklos kokybe analizė yra svarbi ir labai aktuali tema.

Tyrimo problema. Ekonominio sunkmečio metu daugelis darbuotojų jaučia spaudimą ieškoti trumpiausių kelių, nepaisyti taisyklių ir užsiimti abejotina veikla. Dažnai pamirštama, kad vadovo - lyderio pareiga yra gerbti kiekvieną pavaldinį, stiprinti jo pasitikėjimą savimi, savo gebėjimais ir kūrybinėmis galiomis.

Darbe siekiama išanalizuoti UAB "Nord Profil"  vadovo – lyderio įtaką įmonės veiklos kokybei. Todėl šio darbo objektas yra UAB "Nord Profil"   vadovo lyderystės raiška.

Šio darbo  tikslas:  išanalizuoti vadovo lyderystės raiškos sąsajas su organizacijos veiklos kokybe  veiklos kokybei.

Darbo uždaviniai:

 1. Aptarti organizacijos vadovo lyderystės sampratą ir raišką įmonėje;
 2. Išanalizuoti  vadovo lyderystės įtaką organizacijos veiklos kokybei;
 3. Pristatyti tyrimo metodiką ir organizavimą;
 4. Išsiaiškinti vadovo lyderystės raiškos tobulinimo galimybes gerinant  UAB “Nord Profil” veiklos kokybę.

Darbo metodai:

 1. Teorinėje dalyje autorius nagrinėja mokslinę literatūrą, mokslininkų nuomonę nagrinėjama tema;
 2. UAB "Nord Profil"   duomenų analizė – buvo analizuojami rašytiniai įmonės dokumentai;
 3. Tiriamojoje dalyje anketinės apklausos metodu išsiaiškinta vadovo lyderystės raiškos sąsajos su UAB "Nord Profil"  veiklos kokybe bei tobulinimo galimybės.

Turinys

 • SANTRAUKA2
 • SUMMARY3
 • ĮVADAS5
 • 1. VADOVO LYDERYSTĖS SĄSAJŲ SU ORGANIZACIJOS VEIKLOS KOKYBE TEORINĖ ANALIZĖ7
 • 1.1. Vadovo lyderystės samprata ir raiška organizacijoje7
 • 1.1.1. Vadovo - lyderio samprata …………………………………………………………7
 • 1.1.2. Lyderystės stiliai………………………………………….…………………………10
 • 1.1.3. Požiūrio į lyderiavimą teorijos………………………………………………… …13
 • 1.2. Organizacijos veiklos kokybė19
 • 1.2.1. Organizacijos veiklos kokybės samprata19
 • 1.2.2. Lyderio įtaka organizacijos veiklos kokybei21
 • 1.2.3. Darbuotojų įtraukimas gerinant veiklos kokybę22
 • 2. UAB “NORD PROFIL” VADOVO LYDERYSTĖS RAIŠKOS TYRIMAS27
 • 2.1. Įmonės charakteristika27
 • 2.2. Tyrimo metodikos pristatymas ir pagrindimas29
 • 2.3. Vadovo lyderystės sąsajų su organizacijos veiklos kokybe tyrimo duomenų analizė32
 • 3. VADOVO LYDERYSTĖS RAIŠKOS TOBULINIMAS GERINANT UAB “NORD PROFIL” VEIKLOS KOKYBĘ45
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI47
 • LITERATŪRA49
 • PRIEDAI51
 • 1 Priedas. Anketa52
 • 2 Priedas. Apklausos rezultatai56

Reziumė

Autorius
guoba
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€13.35
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 19, 2019
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai

Vadovavimo įtaka organizacijos veiklai

Vadyba Diplominis darbas 2009 m. coliuke1
Vadybos vaidmuo Lietuvos įmonėse (įstaigose, organizacijose) pastaraisiais metais ypač išaugo ir vadyba tapo sunkiai pakeliama našta net ir patyrusiems vadovams, kurių dauguma atidavė...