Kūno kultūros ir sporto strategijos analizė Lietuvoje

97 psl. / 28997 žod.

Ištrauka

Tyrimo objektas: kūno kultūros ir sporto strategijos planavimo aspektai.
Tyrimo tikslas: ištirti kūno kultūros ir sporto politiką strateginio planavimo aspektu.
Tyrimo uždaviniai:
1. Apibrėžti strategijos esmę ir apibūdinti jos teorinius planavimo aspektus.
2. Apibūdinti teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūros ir sporto uždavinius.
3. Išanalizuoti strategijos planavimo ypatumus kūno kultūros ir sporto srityje.
Tyrimo metodai.
1. Literatūros šaltinių analizė.
2. Lyginamoji analizė.
3. Aprašomoji analizė.
4. Dokumentų analizė.
Tyrimo rezultatai.
Literatūroje strateginis planavimas traktuojamas kaip formali planavimo sistema, skirta parengti ir įgyvendinti strategijai, susijusiai su organizacijos misija ir tikslais. Strategijos įgyvendinimas tiesiogiai nepriklauso strateginiam planavimui. Tačiau strategijos sudarymas ir įgyvendinimas yra susiję: kai planavimo procesas yra pabaigtas (tai yra pasirinkta viena iš alternatyvų), toliau yra numatoma atsakomybės ir sprendimų priėmimo įmonėje tvarka.
Literatūros analizė parodė, kad kūno kultūros ir sporto valstybinio valdymo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerija, apskričių viršininkai, savivaldos institucijos, kurios bendradarbiauja su įvairiomis suinteresuotomis organizacijomis. Jų uždaviniai ir tikslai nukreipti į papildomą vaikų ir jaunimo kūno kultūros ir sporto ugdymą.
Atsižvelgiant į pateiktus apibendrinimus svarbiausi strateginio planavimo, realizuojant kūno kultūros ir sporto politiką, aspektai ir jos modernizavimo prioritetinės kryptys galėtų būti šios: teisinių aktų sistemos, reguliuojančios sporto organizavimą bei valdymą Lietuvoje, ir Europos Sąjungos šalių sporto teisės aktų derinimas.


Turinys

 • Santrauka4
 • Summary5
 • Pagrindinės sąvokos6
 • Įvadas7
 • 1. Kūno kultūros ir sporto strategijos samprata, struktūra ir valdymas9
 • 2. Kūno kultūros ir sporto strategijos apžvalga17
 • 2.1. Strateginio planavimo įgyvendinimas17
 • 2.2. Kūno kultūros ir sporto politika: strateginiai uždaviniai28
 • 2.3. Kūno kultūros ir sporto strategijos planavimo aspektai34
 • 3. Kūno kultūros ir sporto strategijos analizė37
 • 3.1. Tyrimo metodai ir organizavimas37
 • 3.2. Tyrimo rezultatai ir analizė38
 • Išvados61
 • Literatūros sąrašas62
 • Priedai64

Reziumė

Autorius
teraja
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€18.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 17, 2012
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
97 psl.

Susiję darbai

Lietuvos ir Latvijos viešojo valdymo reformų analizė

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Reformos visoms pasaulio valstybėms - pertvarkymo procesas, dažniausiai pradedamas kai iškyla tam būtinybė. Reforma reiškia gerą pokytį, sąmoningą stūmėjimąsi iš nepageidaujamos padėties į...

Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Šiandien visuomenės gyvenimo pokyčius įtakoja įvairūs globalizacijos veiksniai, valstybių politiniai, ekonominiai ir socialiniai konfliktai. Šie globaliniai pokyčiai visuomenėje sukelia netikėtas problemas, kurias norint...

Lietuvos inovacijų 2010 – 2020 m. strategija

Viešasis administravimas Referatas gretavgreta
Globaliame pasaulyje inovacijos tampa esminiu ekonominės plėtros veiksniu, būtina sąlyga visuomenės poreikiams tenkinti bei vienu iš pagrindinių ekonominio augimo bei stabilumo pagrindo elementų....