Pagyvenusių žmonių fizinio aktyvumo skatinimo prielaidos užtikrinant sveiką ir aktyvų senėjimą

30 psl. / 6868 žod.

Ištrauka

Lietuvoje kaip ir daugelyje pasaulio šaliųvisuomenė sparčiai senėja, tačiau problema yra ne senstanti visuomenė, o problemos su kuriomis susiduria pagyvenęžmonės. Dėl milžiniškos mokslo, technikos ir medicinos pažangos XXI a., beveik visiškai pakeitusios žmonių gyvenimą, įsivyravo fiziškai pasyvus gyvenimo būdas. Viena iš pagrindiniųproblemųyra fizinio pasyvumo didėjimas senėjant, dėl ko susiduriama su ligomis bei mirtimi.
Temos naujumas.Senatvė tai ilgas gražus laikas, vainikuojantis gyvenimo laimėjimus, tačiau žmonės labai retai ruošiasi senatvei. Tai proga mums visiems pamąstyti, kokias galimybes atveria ilgesnio gyvenimo perspektyva. Juk pagyvenę žmonės gali būti ne tik sveiki ir laimingi, bet ir itin aktyvūs visuomenės nariai.
Pasaulio sveikatos organizacija 2012 - uosius metusbuvo paskelbusi Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais -„Sveiko senėjimo“, siekta supažindinti pagyvenusius žmones bei sveikatos priežiūros specialistus su sveikatos stiprinimo būdais.
Lietuvos Respublikos Seimas 2013-uosius metus paskelbė Sveikatingumo metais. Šį sprendimą parlamentas priėmė atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Pasaulinės sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos raginimą kovoti su lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, akcentuodamas visuomenės sveikos gyvensenos skatinimą, sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą kaip vieną iš valstybės prioritetų.Taigalima laikyti, kaip prielaida, siekiant, kad šiais metais kuo daugiau žmonių atrastų senatvės džiaugsmą, kad visuomenės, valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų pagalba, mūsų senjorai taptų drąsesni, fiziškai aktyvesni, o tuo pačiu ir sveikatingesni.
Graikų filosofas Aristotelis (384 – 322m.pr.m.e.) sakė, kad fizinis lavinimas reikalingas ne tik sveikatai, jėgai, grakštumui, bet ir dvasiai ugdyti. Būti fiziškai aktyviems reikia nuo pat vaikystės iki gilios senatvės. Viena iš prielaidų, jog žmonės, kurie nuo vaikystės dienų fiziškai aktyvūs, mankštinasi, sportuoja, sulaukę senatvės būna fiziškai pajėgesni, sveikesni, žvalūs ir pan.
Moksliniai tyrimaisnustatyta, kad teigiamam sveikatos lygio prieaugiui padeda fizinis aktyvumas, kuris mažina širdies nepakankamumą, padidėjusį kraujospūdį, taip pat leidžia žmonėms gyventi ilgiau, sveikiau ir kokybiškiau (A. Muliarčikas, A. Grūnovas ir kt.,1998).Judėjimas yra gyvybės, veiklumo ir aktyvumo požymis. Nejudrumas – tai žmogaus susitaikymas su egzistencine būsena, vedančia į sunykimą, kūno sugriuvimąir mirtį (E. Adaškevičienė, 1996). Reikia pažymėti, kad kiekvieno žmogaus fizinio aktyvumo natūralus poreikis yra skirtingas. Per mažas ar per didelis fizinis aktyvumas yra žalingas (R. Kairytė 1995).
Temos aktualumas.Lietuvos sveikatos programos strategijos uždaviniai, kurių esmė ¬ saugoti ir stiprinti žmogaus sveikatą nuo gimimo iki mirties, susiję su sveikatos sistemos reformos pereinamojo laikotarpio problemomis – sveikas senėjimas. Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) ir Lietuvos bendradarbiavimo vienas iš prioritetų 2008 - 2013 metams - sveikatos sistemos stiprinimas ir sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, nes visame pasaulyje, ypačišsivysčiusiose šalyse, vyksta dideli demografiniai pokyčiai, dėl kuriųmažėja vaikųir didėja vyresnio amžiaus žmoniųskaičius, ilgėja gyvenimo trukmė, daugėja socialiniųir ekonominiųšio reiškinio lemiamųproblemų.Pagrindinis PSO tikslasyra mobilizuoti tarptautinębendruomenę, šaliųvyriausybes,visuomenę, atskirus asmenis, kurie imtųsi veiksmųir skatintųvisus gyventi sveikai, aktyviai net ir sulaukus vyresnio amžiaus. Senėjimo procesas turi būti svarbus visiems: jauniems ir seniems, vyrams, moterims. Sveikatągerinti niekada nevėlu. Yra labai svarbu, kad pasitelkiant įvairias informacijos (švietėjiškas) priemones būtų siekiama aiškinti fizinio aktyvumo reikšmę, galimybes, propaguojamos įvairios formos ir metodai, pritaikyti įvairaus amžiaus žmonėms.
Kas yra sveikas senėjimas? Sveikas senėjimas, skatinamas sistemingos sveikatinimo veiklos, paminėtas jau 1998 m. kaip Pasaulinės sveikatos organizacijos veiklos krypties „Sveikata visiems XXI amžiuje“ pagrindinis uždavinys – skatinti piliečius gyventi sveikai ir aktyviai net ir sulaukus vyresnio amžiaus. Jei vyresnio amžiaus žmonės ilgiau išliks sveiki, tuo ilgiau jie galės džiaugtis geresne gyvenimo kokybe, būti savarankiški ir aktyvūs. Pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką sveikam senėjimui – fizinis aktyvumas.
Fizinis aktyvumas. Sukaupta daugybė duomenų apie įvairiapusę fizinio aktyvumo naudą pagyvenusiems žmonėms, jų gyvenimo trukmei ir kokybei. Visuomenėje susidariusi klaidinga nuomonė, kad senstant ligos neišvengiamos, o gyvenimo būdo pokyčiai negalimi. Profilaktikos priemonės gali būti veiksmingos ir aštuoniasdešimtmečiams. Fizinis aktyvumas didina ištvermę, jėgą, pusiausvyrą ir judrumą – tai padeda gyventi savarankiškai. Pagyvenusiems žmonėms rekomenduojama didžiąją savaitės dienų dalį (geriausia kasdien) ne mažiau kaip 30 minučių skirti vidutinio intensyvumo fizinei veiklai. Pagyvenusių žmonių fizinis aktyvumas gali pasireikšti pagrindinėse gyvenimo srityse: laisvalaikio praleidime, profesinėje veikloje, namų ruošoje, mobilumo (transporto), sporto ir kt. srityse.Kyla klausimas, kaip išvengti sąstingio, kokių imtis priemonių, kaip formuoti teigiamą požiūrį į fizinį aktyvumą, kaip su perspektyva žiūrėti į ateitį, kad mes ir mūsų tėvai bei seneliai - gyventumėm fiziškai aktyviai ir sveikai. Todėl yra aktualuatskleisti ar fizinio aktyvumo problemos aktualios pagyvenusiems žmonėms ir Utenos rajone.
Tyrimo objektas - pagyvenusių žmonių fizinio aktyvumo skatinimo prielaidos.
Tyrimo tikslas - atskleisti pagyvenusių žmonių fizinio aktyvumo skatinimo prielaidas, užtikrinant sveiką ir aktyvų senėjimą.
Uždaviniai:
1. Atskleisti fizinio aktyvumo skatinimo strategijas.
2. Pagrįsti pagyvenusių žmonių sveikatos ir aktyvaus senėjimo svarbą.
3. Ištirti pagyvenusių žmonių fizinio aktyvumo skatinimo prielaidas, užtikrinant sveiką ir aktyvų senėjimą

Darbe naudoti metodai:mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa ir tyrimo metu gautų duomenų analizė.
Tyrimo charakteristika: apklausos instrumentas - anketa. Sudaryta iš .....atvirų ir uždarų klausimų.Tyrimas buvo atliktas 2013 m. vasario - kovo mėn. Įžanginėje anketos dalyje respondentai supažindinami su apklausos tikslu. Pagrindinė anketos dalis suskirstyta į.....sudėtines dalis: respondentų demografiniai duomenys; .....................
Tyriminė erdvė –
Tiriamųjų atranka – atsitiktinė, nes buvo apklausti atsitiktiniu atrankos būdu atrinkti asmenys. Imties tūris - ........... respondentų.
Darbo praktinis reikšmingumas ir pritaikomumo galimybė.Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, viena iš pagrindinių funkcijų -Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje. Ryšium su 2013 Sveikatingumo metais, užtikrinant savivaldybės gyventojų sveikatą, gyvenimo kokybę bei teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, užsakė Utenos kolegijai tyrimą. Tyrimo metu bus atskleistos ne tik pagyvenusių žmonių fizinio aktyvumo skatinimo prielaidos,siekiant sveiko ir aktyvaus senėjimo, bet ir kineziterapijos studijų programos studentai prisidės prie visuomenės sveikatos biuro vykdomos akcijos - ,,Sveikas senjoras“.Tyrimo duomenų analizė padės efektyviau spręsti fizinio pasyvumo problemas ir remiantis tyrimų duomenimis bei parengtomis rekomendacijomis, kineziterapeutai galės kryptingiau propaguoti suaugusiųjų fizinės saviugdos svarbą.
Baigiamajame darbe pademonstruotos šios kineziterapeuto profesinės kompetencijos šiose veiklos srityse:
1. Kineziterapijos programos rengimas ir vykdymas:
1.1 Rengti individualią kineziterapijos programą ir vertinti jos efektyvumą;
1.2 Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą.
2. Bendravimas ir bendradarbiavimas:
2.1 Konsultuoti medicinos ir kitų sričių specialistus, mokyti pacientus bei jų artimuosius.
3.Kineziterapeuto praktinės veiklos plėtra:
3.1. Vykdyti prevencinę veiklą;
3.2. Tobulinti profesinę kvalifikaciją.
Darbe naudojamos sąvokos ir terminai
Pagyvenęs žmogus – senyvo amžiaus žmogus, kuriam dažnai gali reikėti ypatingos (specialios) pagalbos ar priežiuros.
Fizinis aktyvumas – bet kokia žmogaus kūno judėjimo išraiška, sukelianti didesnę medžiagų apykaitą: pratybos, rengimasis varžyboms, dalyvavimas jose, namų ūkio darbai, laisvalaikio veikla, kuriai reikia fizinių pastangų.
Saviugda - lavinimas ir lavinimasis, savikontrolė, savišvieta, saviaukla, savęs ugdymas, individualių savybių, padedančių ugdyti savo gabumus, tobulinimas
Prielaida - pradinis samprotavimo teiginys, kuriuo remiamasi darant išvadą.
Sveikas senėjimas – tai įvairių galimybių visuma, padedanti užsitikrinti fizinę, dvasinę bei socialinę sveikatą ir siekianti paskatinti pagyvenusius žmones aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, nepatiriant jokios diskriminacijos ar diskomforto (Sveikas senėjimas, 2007).
Aktyvus senėjimas – apima mokymąsi visą gyvenimą, ilgesnį darbą, vėlesnį ir laipsniškesnį išėjimą į pensiją, gebėjimus stiprinančius ir sveikatą palaikančius veiklą.


Turinys

 • Santrauka3
 • Summary4
 • Įvadas5
 • 1. Fizinio aktyvumo skatinimo strategijos9
 • 2. Pagyvenusių žmonių sveikatos ir aktyvaus senėjimo svarba13
 • 2.1. Fizinio aktyvumo, fizinio pajėgumo ir sveikatos sąsajos13
 • 2.2.Teikiamo požiurio į fizinį aktyvumą formavimas, bei fizinęsaviugdą įtakojantys veiksniai18
 • 3. Pagyvenusių žmonių fizinio aktyvumo skatinimo prielaidų, užtikrinant sveiką ir aktyvų senėjimą, tyrimas21
 • 3.1.Tyrimo metodika ir organizavimas21
 • 3.2.Tyrimo duomenų analizė21
 • Išvados22
 • Rekomendacijos23
 • Cituota ir naudota literatūra24
 • Priedai26
 • 1 priedas. Anketa27

Reziumė

Autorius
wigusjka
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Medicina
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 23, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
30 psl.

Susiję darbai

Fizinis aktyvumas ir sveikata

Medicina Referatas 2013 m. lilijana
Fizinis aktyvumas - yra labai svarbus gerinant ir stiprinant žmogaus sveikatą bei mažinant riziką susirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Judėjimo aktyvumo ir jo įtakos...

Fizinio aktyvumo programa

Medicina Prezentacija 2015 m. kulbyte666
ši prezentacija skirta darba fiziologijos paskaitai. pagal pateiktą diagnozę (šiuo atveju - ostoporozė 65 metų moteriai) sudarytas fizinio aktyvumo planas. skaidrėse paminėta kaip...