Finansinės atskaitomybės sudarymas UAB "X"

29 psl. / 6009 žod.

Ištrauka

Darbo problema: Ar teisingai įmonės sudaro finansines ataskaitas?

Darbo aktualumas. Jau senai žinotina, kad finansinė atskaitomybė yra finansinės būklės ir vykdytų sandorių apibendrinantis vaizdas. Šiai dienai finansinės atskaitomybės tikslas yra patenkinti informacijos vartotojų poreikius, beabejo gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę. Finansinės atskaitomybės sudarymo svarba ir aktualumas pasireiškia per informacijos vartotojus, ir skirtingus jų poreikius. Kadangi informacijos vartotojai yra įvairūs, dėl šios priežasties, kad sudarytos finansinės ataskaitos, kuo tiksliau atspindėtų įmonės finansinę būklę – yra priimta nuostata, jog apskaitą reikia tvarkyti pagal apskaitos standartus. Tačiau ne visos įmonės pateikia tikrą ir teisingą informaciją, pasitaiko jog klystama yra ir dėl nežinojimo. Taip pat dažniausiai pateikiami patrauklesni įmonės finansinės padėties rodikliai, kurie neparodo tikros įmonės būklės, o juk visa tai daro žalą finansinių ataskaitų vartotojams.

Darbo objektas – finansinės atskaitomybės sudarymas.

Darbo tikslas – atskleisti teorinius ir praktinius įmonės finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumus.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti finansinės atskaitomybės sampratą ir tikslus.
 2. Išanalizuoti finansinės atskaitomybės sandarą, esminius sudarymo ypatumus ir pateikti pagrindinius reikalavimus ir principus.
 3. Atlikti UAB “X” finansinių atskaitų sudarymo analizę.

Informacijos šaltinių apžvalga: rašant darbą naudotasi pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę atskaitomybę, tai Lietuvos Respublikos apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai ir kiti teisės aktai, nustatantys uždarųjų akcinių bendrovių buhalterinių apskaitos vedimo ir finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

Darbo metodai: verslo standartų, įstatymų ir mokslinės literatūros analizė, naudojami apibendrinimo ir sisteminimo metodai.

Darbo rezultatai: darbas susideda iš dviejų skyrių. Pirmame skyriuje apibrėžiama finansinės atsakitomybės samprata, jos tikslai. Taip pat aptariama finansinės atskaitomybės sandara, jos sudarymo ypatumai ir esminiai reikalavimai. Antrajame skyriuje trumpai aprašoma UAB “X” veikla ir analizuojamas finansinių ataskaitų sudarymas. Darbas baigiamas trumpu apibendrinimu t.y. išvadomis bei rekomendacijomis,taip pat pateikiamas bibliografinių nuorodų sąrašas.


Turinys

 • TURINYS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMAS TEORINIU ASPEKTU6
 • 1.1. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė6
 • 1.2. Finansinės atskaitomybės sandara7
 • 1.3. Finansinės atskaitomybės sudarymo pagrindiniai reikalavimai13
 • 2. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO TOBULINIMO GALIMYBĖS UAB “X” ĮMONĖJE16
 • 2.1. UAB “X” charakteristika16
 • 2.2. UAB “X” finansinės atskaitomybės parengimas17
 • 2.2.1. Balanso sudarymas17
 • 2.2.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas21
 • 2.2.3. Aiškinamojo rašto sudarymas23
 • IŠVADOS24
 • REKOMENDACIJOS25
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS26
 • PRIEDAI28

Reziumė

Autorius
merild
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.58
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 4, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
29 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Tikrai padejo

Susiję darbai

Finansinė atskaitomybė

Apskaita Konspektas 2013 m. rasa13
Nuosavo kapitalo dalyje parodoma, kokia įmonės turimo turto dalis priklauso įmonės savininkams. Jis apima kapitalą, perkainojimo rezervą, rezervus ir nepaskirstytąjį pelną ar nuostolį...