UAB “X” apskaitos politikos ir finansinių ataskaitų sudarymo analizė bei tobulinimo galimybės

71 psl. / 12428 žod.

Ištrauka

Šiai dienai vis dažniau vartojama apskaitos politikos sąvoka, kurią galima apibūdinti kaip metodus ir principus, skirtus ūkio subjekto apskaitai tvarkyti. Teigiama, kad apskaitos politikos pasirinkimas turi didelę reikšmę finansinės atskaitomybės straipsniams ir nulemia pateiktos informacijos patikimumą. Todėl bendrovės turi pačios pasirinkti ir taikyti tokią apskaitos politiką, kad ji tikrai ir teisingai parodytų bendrovės finansinę būklę, veiklos rezultatus bei pinigų srautus. Juk formuojama apskaitos politika yra tarsi bendrovės apskaitos strategija, be kurios ji nebus patraukli savo investuotojams. Dėl šios priežasties, kiekviena bendrovė sudarydama finansinę atskaitomybę turi vadovautis savo parengta apskaitos politika, kuri priklausomai nuo pačios bendrovės tikslų gali būti pelną didinanti arba pelną mažinanti. Bet koks apskaitos metodų pasirinkimas turi būti pagrįstas tuo, kad bendrovė, pasirinkdama ir formuodama apskaitos politiką bei sudarydama finansinę atskaitomybę, privalo tinkamai, objektyviai ir teisingai atskleisti finansinę būklę ir veiklos rezultatus informacijos vartotojams.

Darbo problema - Ar įmonės pasirinkti apskaitos politikos metodai ir finansinės ataskaitos atspindi tikrą ir teisingą vaizdą?

Darbo objektas – UAB “X” apskaitos politika ir finansinė atskaitomybė.

Darbo tikslas – atskleisti teorinius ir praktinius apskaitos politikos rengimo, bei finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumus.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti apskaitos politikos bei finansinės atskaitomybės esmę ir sudarymą teoriniu aspektu.
 2. Įvertinti UAB “X” apskaitos politikos alternatyvų įtaką balanso rodikliams ir veiklos rezultatams.
 3. Atlikti bendrovės finansinių ataskaitų sudarymo analizę ir pateikti tobulinimo galimybes.

Informacijos šaltinių apžvalga: rašant darbą naudotasi pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę atskaitomybę: LR apskaitos įstatymas, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai ir kiti teisės aktai, nustatantys uždarųjų akcinių bendrovių buhalterinių apskaitos vedimo ir finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

Darbo metodai: verslo standartų, įstatymų ir literatūros šaltinių sisteminė bei palyginamoji analizė, finansinių ataskaitų detalizavimas, grafinis vaizdavimas, apibendrinimas.

Darbo rezultatai: Pirmame skyriuje apibrėžiama apskaitos politikos ir finansinės atskaitomybės samprata, tikslai. Taip pat aptariama apskaitos politikos alternatyvų įtaka finansinėms ataskaitoms, ir veiklos rezultatams, finansinės atskaitomybės sandara, jos sudarymo ypatumai ir esminiai reikalavimai. Antrajame skyriuje trumpai aprašoma UAB “X” veikla ir nagrinėjama apskaitos politikos įtaka finansinėms ataskaitoms, bei analizuojamas finansinių ataskaitų sudarymas.


Turinys

 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS5
 • LENTELIŲ SĄRAŠAS6
 • ĮVADAS7
 • 1. APSKAITOS POLITIKA IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMAS TEORINIU ASPEKTU8
 • 1.1. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė8
 • 1.2. Finansinės atskaitomybės sudarymo pagrindiniai reikalavimai9
 • 1.3. Finansinės atskaitomybės sandara ir turinys11
 • 1.3.1. Balanso sudarymas12
 • 1.3.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas14
 • 1.3.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos sudarymas16
 • 1.3.4. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas17
 • 1.3.5. Aiškinamojo rašto sudarymas18
 • 1.4. Apskaitos politikos esmė, sudarymas ir jos alternatyvų įtaka finansinėms ataskaitoms20
 • 2. UAB “X”APSKAITOS POLITIKOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO ANALIZĖ IR TOBULINIMO GALIMYBĖS28
 • 2.1. Darbo metodika28
 • 2.2. UAB “X” apskaitos politikos įtaka finansinėms ataskaitoms31
 • 2.3. UAB “X” finansinės atskaitomybės parengimas35
 • 2.3.1. Balanso sudarymo analizė36
 • 2.3.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymo analizė43
 • 2.3.3. Aiškinamojo rašto sudarymo analizė45
 • IŠVADOS47
 • REKOMENDACIJOS48
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS49
 • PRIEDAI52
 • 1 priedas. UAB “X” 2012 m. Pelno (nuostolių) ataskaita
 • 2 priedas. UAB “X” 2012 m. Balansas
 • 3 priedas. UAB “X” 2013 m. Pelno (nuostolių) ataskaita
 • 4 priedas. UAB “X” 2013 m. Balansas
 • 5 priedas. UAB “X” 2014 m. Pelno (nuostolių) ataskaita
 • 6 priedas. UAB “X” 2014 m. Balansas

Reziumė

Autorius
merild
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 18, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
71 psl.

Susiję darbai